GOING GLOBAL: Zvyšovanie kvality vzdelávania na Univerzite Komenského v Bratislave prostredníctvom internacionalizácie

Basic informations

Thematic area: 2016.2. Zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie

Project name: GOING GLOBAL: Zvyšovanie kvality vzdelávania na Univerzite Komenského v Bratislave prostredníctvom internacionalizácie

University: Univerzita Komenského v Bratislave

Condition of project: Ukončený

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 322 365,00

Evaluation 1

Pridaná hodnota
10

Pre univerzitu predstavuje internacionalizácia vzdelávania z dlhodobého hľadiska dôležitý nástroj na zvyšovanie kvality vzdelávania. V rámci programu Erasmus+ má podpísaných 830 zmlúvs 395 zahraničnými partnermi. Spolupráca v niektorých prípadoch vyústila do spoločných ŠP, na FMFI majú dva spoločné programy, Filozofická fakulta plánuje pristúpiť k medzinárodnému magisterskému programu MIREES. Univerzita si uvedomuje potrebu zavádzať nové moderné metódy výučby. V rámci komplexnej internacionalizácie má význačné miesto zlepšovanie kvality doktorandského štúdia. V rámci projektu chcú inovovať a pripraviť nové ŠP v cudzích jazykov, zvýšiť kompetencie pedagógov v lekárskych odboroch a rozvíjať zručnosti doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov.

Systémovosť
10

Jedným z najefektívnejších prostriedkov na podporu internacionalizácie vzdelávania sú cudzojazyčné programy, ktoré predstavujú systémové opatrenie s dlhodobým efektom. Projekt rieši 3 cudzojazyčné programy - MIREES na FiF umožní študentom prhĺbiť svoje vedomosti v cudzích jazykoch v oblasti geopolitickej situácie východoeurópskych krajín, na FMFI otvoriť nový bakalársky ŠP Technická fyzika v AJ a inovovať už existujúci etablovaný interdisciplinárny program Kognitívnej vedy v AJ. Plánujú ďalej inovovať ŠP lekárskych odborov a posledná systémová aktivita je vybudovať pre doktorandov na centrálnej úrovni ponuku kurzov na rozvoj zručností a budovania vedeckej kariéry.

Konzistentnosť
10

Plánované aktivity sú v súlade s dlhodobým zámerom školy a nadväzuje na doterajšie aktivity.

Kvalita projektu a jeho aktivít
10

Navrhované aktivity a činnosti majú reálne výstupy, časovo dobre navrhnuté a zvládnuteľné. Každá aktivita má ďalšie podaktivity - inovácia a príprava nových ŠP naplánované 3 podaktivity so zapojením dvoch fakúlt, 2. aktivita sa zameriava na zavedenie simulačnej výučby na pacientskych simulátoroch vo forme "hands-on learning" formou prípadových štúdií a nácvik praktických zručností na dvoch LF a 3. aktivita zameraná na vytvorenie kurzov na rozvoj zručností doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov v AJ formou blokovej výučby 4x za semester. Výstupy aktivít sú časovo premyslené, nadväzujú na seba.

Merateľné ukazovatele a výstupy
10

Projekt má 8 merateľných ukazovateľov, prehľadne spracovaných a časovo reálne rozložených, sú výsledkom jednotlivých aktivít. Konkrétne výstupy budú dostupné pre študentov - nový ŠP v AJ Technická fyzika, študijný program MIREES a inovovaný program Kognitívna veda. Zavedenie týchto ŠP prostredníctvomspill-over efektu bude k dispozícii aj ostatným študentom univerzity mimo uvedených programov.Výstupom pre doktorandov budú kurzy akademického a projektového písania v AJ. Ďalším zásadným prínosom pre vzdelávanie je posilnenie ľudských zdrojov - plánuje sa vyškoliť novú skupinu pedagógov, ktorí budú rozvíjať koncepcie a metodiku pre prípravu novej generácie pedagógov.

Rozpočet
10.00

Rozpočet je prehľadný, detailne vysvetlený, náklady sú v súlade s plánovanými aktivitami.

Manažment projektu
10

Za jednotlivé aktivity budú zodpovedať koordinátori uvedení v personálnej matici, v spolupráci so zodpovednou riešiteľkou naplánujú harmonogram aktivít a dohodnú realizáciu konkrétnych mobilít.Okrem koordinátorov budú do projektu zapojení aj asistenti koordinátorov, rektorát zabezpečí projektový a finančný manažment. Dvakrát za trvanie projektu - po 18 mesiacoch a na konci projektu sa uskutoční stretnutie riešiteľky s koordinátormi za účelom revízie aktivít.

Udržateľnosť aktivít a spoluúčasť
8

Univerzita vstupuje do projektu so zahraničnými dlhodobými partnermi, čo vytvára solídny rámec pri príprave budúcich vzdelávacích a výskumných projektov aj po ukončení projektu. Udržateľnosť nových a inovovaných ŠP v cudzích jazykoch je podmienená akreditáciou. Predpokladá sa zapojenie týchto programov do študijnej ponuky a rozvíjanie týchto programov aj po skončení projektu.Pedagógovia lekárskych fakúl budú uplatňovať nové metódy najmä po ukončení projektu, výučbové metódy a on-line kurzy sa stanú integrálnou súčasťou ŠP lekárskych fakúlt. Kurzy pre doktorandovbudú súčasťou centrálne poskytovaných služieb.

Záverečný komentár a odporúčania

Predložený projekt je prehľadne naplánovaný, očakávané výstupy sú zvládnuteľné a je silný predpoklad, že aktivity budú pokračovať aj po ukončení projektového obdobia.

Total points
117.00

Evaluation 2

Pridaná hodnota
8

-

Systémovosť
9

-

Konzistentnosť
8

-

Kvalita projektu a jeho aktivít
8

-

Merateľné ukazovatele a výstupy
7

-

Rozpočet
7.00

-

Manažment projektu
7

-

Udržateľnosť aktivít a spoluúčasť
7

-

Záverečný komentár a odporúčania

K Oblasti 1.:
Rozvoj študijných programov pod medzinárodným vplyvom je pozitívnym smerovaním, a teda využitím internacionalizácie ako nástroja. Mnoho konkrétnych výdavkov sa však vynakladá na krátke cesty, a teda je potrebné zohľadniť ich efektívnosť a hospodárnosť vo vzťahu k výstupom a ukazovateľom. V príprave aktivít A a B je vidno aspoň uchopiteľné indikátory alebo plánované výstupy v rámci časového harmonogramu (napr. snaha o plné členstvo v konzorciu MIREES, alebo vytvorený a akreditovaný nový program v AJ Technická fyzika). Naproti tomu v aktivite C ide len o krátky pobyt na univerzite v USA (bližšie nešpecifikovanej, a teda nevieme, či už je tam spolupráca, alebo ako sa tam dostane pedagóg, a či je vôbec šanca, že za taký krátky čas je reálne „nadobudnúť skúsenosti a získať podnety na inováciu programu“. Okrem toho sú ešte v Aktivite C plánované 3 x ročne účasti pedagógov na konferenciách konzorcia – nie je celkom jasný účel, a teda prínos týchto ciest nie je presvedčivo argumentovaný (pasívna účasť len s cieľom vidieť posterové prezentácie študentov – viac sa z predloženého návrhu nedá dedukovať). Samotná aktivita navyše nesleduje vznik nového programu, ale len inováciu pre výučbu v angličtine, ktorá sa navyše už tiež realizuje. Je preto otázne, či v rámci schváleného projektu túto aktivitu C vôbec financovať.

K Oblastiam 2. a 3.:
Aktivity v týchto oblastiach sú dobre rozpracované, majú potenciál rozvoja a budú realizované so zásadným vplyvom medzinárodného prostredia, preto k nim nie sú výhrady.

Total points
90.00

Evaluation 3

Pridaná hodnota
7

Projekt plánuje vytvorenie nového spoločného študijného programu, pristúpenie k jednému existujúcemu spoločného šp a inováciu tretieho programu (kognitívne vedy). Ďalšia časť sa venuje inovácií prípravy lekárov, v ktorých je aktuálne relatívne vysoké zastúpenie zahraničných uchádzačov a príprave trénerov na zmeny v doktorandskom štúdiu, čo by im perspektívne malo zabezpečiť pôsobenie v medzinárodných projektoch a grantových schémach.

V prípade uvažovaných spoločných programoch nie je jasný ich rozsah, s koľkými študentmi sa v nich uvažuje a teda aký bude ich vplyv na činnosť vysokej školy. Vysoká škola predpokladá širší vplyv, keďže predmety budú dostupné aj pre ostatných študentov / učitelia budú učiť aj iných. V prípade lekárskych fakúlt ide o inováciu programu, kde bude využité zahraničné know how, ale medzinárodný rozmer je skôr okrajový (predpokladá sa lepšia pripravenosť pre tím). V prípade doktorandských programov je potenciál na rozvoj potrebných kompetencií na pôsobenie v medzinárodnom prostredí.

Systémovosť
7

V prípade lekárskych fakúlt sa plánuje inovácia spôsobu vzdelávania na základe medzinárodnej skúsenosti, čo je systematická zmena. Vytvorenie/inovácia spoločných študijných programov je rovnako potenciálne systémovou zmenou, v ich prípade nie je zrejmé, či nejde skôr o okrajové činnosti vysokých škôl. Zavedenie kurzov pre doktorandov rovnako prinášajú systematickú zmenu. Vysoká škola predpokladá zabezpečenie aktivít primárne internými ľudskými zdrojmi, využitím zahraničných lektorov na tréning.

Konzistentnosť
8

Doterajšie aktivity sú opísané v kontexte Erasmus+ a existujúcich (údajne) spoločných programoch. Plánované aktivity tak nadväzujú na existujúce spolupráce a rozširujú spoločné študijné programy. Rovnako sa nadväzuje na spoluprácu v oblasti lekárskeho vzdelávania, kde je relatívne široký záujem zo zahraničia.

Kvalita projektu a jeho aktivít
9

;

Merateľné ukazovatele a výstupy
6

Merateľné ukazovatele skôr popisujú technické kroky k realizácií aktivít /napr. počet prípravných výmen zamestnancov/. Len okrajovo vypovedajú o systémových prínosoch aktivít.

Rozpočet
8.00

Rozpočet je vysvetlený len čiastočne. niektoré aktivity sú len indikované a riešiteľ si necháva priestor na spresnenie.

Manažment projektu
8

Vytvorenie nových predmetov a nových študijných programov sú integrovanou súčasťou vysokej školy. Rozsah väčšiny aktivít je relatívne obmedzený len na vybrané súčasti vysokej školy. V prípade doktorandov ide o zavedenie dobrovoľnej formy, je tak otázne, nakoľko to bude súčasťou celouniverzitného systému.

Udržateľnosť aktivít a spoluúčasť
7

Ide o zavedenie nových aktivít. V prípade programov nie je jasné, aký počet študentov sa plánuje, či bol vykonaný prieskum záujmu a teda ekonomická udržateľnosť zamýšľaných programov.

Záverečný komentár a odporúčania

Zavedenie nových / inovácia existujúcich študijných programov je v súlade s cieľmi výzvy. Nie je však zrejmé, či nejde len o okrajovú záležitosť v rámci činností vysokej školy. V prípade aktivity zameranej na lekárske fakulty, ide o inováciu spôsobu vzdelávania prenosom know how zo zahraničia, nie je však objasnené ako to rieši internacionalizáciu UK - prinesie to nových študentov? Rozšíri to možnosť uplatnenia absolventov? V prípade aktivít zameraných na doktorandov je v podstate výstupom len zorganizovanie kurzu, o koľko sa však zlepší úspešnosť v žiadaní o projekty? Koľko medzinárodne akceptovaných publikácií doktorandi pripravia?
Zvážiť, ktoré aktivity podporiť v akom rozsahu.

Total points
90.50

Filter

Filter