Podpora procesu internacionalizácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

Basic informations

Thematic area: 2016.2. Zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie

Project name: Podpora procesu internacionalizácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

University: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Condition of project: Ukončený

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 202 279,00

Evaluation 1

Pridaná hodnota
9

VŠ je plne integrovaná v medzinárodnom prostredí, má vytvorenú sieť cca 70 partnerských VŠ po celom svete, vysiela a prijíma cca 60 študentov ročne, zapája sa do medzinárodných podujatí, každý rok participuje na viacerých medzinárodných workshopoch, výstavách, sympóziách ap. V rámci projektu škola plánuje zriadiť pozíciu hosťujúceho profesora - jeden semester ročne, ďalej uskutočniť krátkodobé vzdelávacie kurzy vedené zahraničnými odborníkmi, zaviesť na škole blokové prednášky zahraničných expertovotvoriť pre doktorandov ŠP v AJ, ponúkať predmety v AJ pre zahraničných študentov a vytvoriť novú pozíciu pedagóga pre výučbu odborného anglického jazyka ako interného zamestnanca. Plánované aktivity su v súlade s cieľom výzvy.

Systémovosť
9

Projekt prispeje k systémovým zmenám na škole - vytvorenie pozície hosťujúceho profesora/semester ročne, vytvorenie miesta pedagóga pre výučbu odborného AJ, bloková výučba v AJ, výučba prostredníctvom návštev špičkových medzinárodných podujatí a vytvorenie e-leraningového kurzu v AJ pre výtvarníkov.

Konzistentnosť
9

Plánované aktivity sú prepojením doterajších aktivít, nadväzujú na dobrú spoluprácu VŠ s partnerskými organizáciami v zahraničí a sú v súlade s dlhodobým plánom školy.

Kvalita projektu a jeho aktivít
9

Jednou zo strategických úloh školy je otvorenie ŠP v AJ najmä pre doktorandov, v rámci prípravy programu chcú zaviesť aj e-lerningovú výučbu v AJ, za dôležité pre internacionalizáciu považujú pripravenosť pedagógov a študentov komunikovať v AJ, preto chcú otvoriť pracovnú pozíciu pedagóga pre odborný AJ, zriadenie pozície hosťujúceho profesora prinesie do výučbového procesu nové témy, očakávajú sa od tejto pozície nové umelecké, výskumné a pedagogické impulzy. Dôležitú súčasť internacionalizácie vzdelávania budú tvoriť blokové prednášky významných umelcov, teoretikov a historikov umenia, kurátorov, kultúrnych pracovníkov manažérov v oblasti riadenia galerijných a muzeálnych inštitúcií. Aktivity sú naplánované v súlade so stanovenými cieľmi a sú časovo primerané.

Merateľné ukazovatele a výstupy
9

Majú naplánovaných 6 merateľných ukazovateľov v súlade s plánovanými aktivitami, výstupy sú primerané, číselne a časovo zvládnuteľné.

Rozpočet
9.00

Rozpočet je prehľadný, odráža plánované aktivity a jednotlivé výstupy.

Manažment projektu
8

Projekt budú zabezpečovať zamestnanci školy v spolupráci s pozvanými zahraničnými odborníkmi. Do projektu budú zapojené všetky organizačné zložky školy. Projekt budú koordinovať 4 prorektorky, budú úzko spolupracovať s vedúcimi katedier, garantmi ŠP a administratívou. Plánujú aj fotodokumentáciu projektu

Udržateľnosť aktivít a spoluúčasť
6

Z projektu nie je celkom jasné, ako chcú po ukončení projektového obdobia udržať pozíciu hosťujúceho profesora a lektorov pre blokové prednášky (uvádzajú prostredníctvom SAIA, uvažujú asi o NŠP, iné alternatívy neuvádzajú). Miesto pedagóga budú financovať z rozpočtu školy, Návštevy dôležitých medzinárodných podujatí tiež nemajú konkrétnu predstavu, ako vyslania študentov s pedagógmi trvalo financovaťVytvorený e-learningový kurz plánujú spoplatniť pre verejnosť.

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt je zaujímavý a pre školu znamená nepochybne zlepšenie kvality internacionalzácie vzdelávania. Po ukončení projektu bude náročné získať peniaze na všetky rozbehnuté aktivity, lebo sú finančne náročné.

Total points
102.00

Evaluation 2

Pridaná hodnota
8

-

Systémovosť
6

-

Konzistentnosť
7

-

Kvalita projektu a jeho aktivít
7

-

Merateľné ukazovatele a výstupy
8

-

Rozpočet
8.00

-

Manažment projektu
7

-

Udržateľnosť aktivít a spoluúčasť
3

-

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt je vystavaný tak, že je značný potenciál zvýšenia kvality vzdelávania rôznymi internacionalizačnými aktivitami počas jeho trvania. Ako však sami predkladatelia priznávajú, aktuálne ide vo väčšine o nové aktivity, a získanými skúsenosťami a pridaným renomé za obdobie trvania projektu im pomôže pri získavaní zdrojov na ďalšiu udržateľnosť aktivít – je to teda značne nesystémový prístup, bolo by vhodné mať už aj teraz konkrétny plán na systémovú zmenu.

Väčšina aktivít má dopad na rozšírenie obzoru pre aktuálnych študentov (zavedenie hosťujúcich profesorov, bloková výučba lektormi zo zahraničia a návštevy medzinárodných odborných podujatí študentmi), keďže však nie je naplánovaná konkrétna predstava o udržateľnosti, nie je jasné, či aj reálne majú aktivity šancu na systémovú zmenu – aj keď svojim potenciálom ide o aktivity, ktoré to spôsobiť môžu.

Keďže škola nemá aktuálne študijné programy priamo v angličtine, ktoré by mohla ponúknuť zahraničným záujemcom, je zaujímavé, že chce budovať prvý takýto program na najvyššom stupni. Trocha chýba zdôvodnenie/zanalyzovanie, prečo práve na 3. stupni a aké očakávania ovplyvnili túto voľbu?

K tvorbe e-learningového kurzu AJ pre výtvarníkov – ovládanie AJ je nevyhnutným predpokladom pre internacionalizáciu, teda ako podporná aktivita je zosystemizovanie výučby AJ v rámci inštitúcie chvályhodné. Keďže však ide o pracovný úväzok 1 učiteľa, ktorý sám ma vytvoriť e-learningový kurz pre vyučovanie, trochu je to ambiciózny plán (ak má byť vytvorený didakticky prepracovaný špecializovaný kurz – možno by bolo vhodné v procese tvorby zapojiť aj konzultantov zo zahraničia).

Total points
82.00

Filter

Filter