Inovácia študijných programov v anglickom jazyku prostredníctvom internacionalizácie

Basic informations

Thematic area: 2016.2. Zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie

Project name: Inovácia študijných programov v anglickom jazyku prostredníctvom internacionalizácie

University: Technická univerzita v Košiciach

Condition of project: Nefinancovaný

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Pridaná hodnota
8

V súčasnosti univerzita ponúka len niekoľko ŠP, ktoré majú akreditáciu v AJ. Tento stav chce TU zmeniť. Plánujú vytvoriť ŠP v AJ pre 1. stupeň vzdelávania a inovovať ŠP v AJ pre 2. stupeň. Do aktivít vstúpia 3 fakulty - Hutnícka, Strojnícka a FBERG.

Systémovosť
7

Vypracovanie návrhu inovácie existujúcich ŠP v AJ v 1. a 2. stupni vzdelávania, kompletizácia dokumentácie pre akreditáciu, zavedenie predmetov do e-learningového systému určite prispejú k systémovej zmene internacionalizácie vzdelávania na škole.

Konzistentnosť
8

Aktivity sú pokračovaním inovácie existujúcich ŠP v AJ pre 1. a 2. stupeň vzdelávania na troch fakultách. Na Fakulte BERG plánujú inovovať dva ŠP, na Hutníckej fakulte - tiež 2 programy, rovnako aj na Strojníckej fakulte 2 ŠP v AJ.

Kvalita projektu a jeho aktivít
8

Navrhované aktivity sú v súlade so stanovenými cieľmi a očakávanými výsledkami projektu, jednotlivé výstupy sú naplánované časovo primerane, nadväzujú na seba.

Merateľné ukazovatele a výstupy
9

11 merateľných ukazovateľov dáva prehľad plánovaných výstupov - počnúc správou o súčasnom stave, videokonferencie, návštevy zahraničných expertov, zahraničné cesty pracovníkov univerzity, kompletný balík vzdelávacej dokumentácie pre 1. stupeň, nasleduje kompletný balík vzdelávacej dokumentácie pre 2. a 3. stupeň vzdelávania a dokumentácia pripravená k akreditácii, dotazníky spokojnosti študentov, korekcie vzdelávacej dokumentácie, príručka kvality, diseminácia a valorizácia výsledkov projektu, konzultácie záverečných prác študentov 2. a 3. stupňa vzdelávania so zahraničnými odborníkmi. Číselné výstupy zodpovedajú plánovaným aktivitám, sú reálne a dosiahnuteľné v projektovom období.

Rozpočet
8.00

Veľká časť rozpočtu je plánovaná na mzdy a zahraničné cesty pracovníkov univerzity a zahraničných hostí - vyše 100 000 EUR ročne, komentár k rozpočtu je zrozumiteľný.

Manažment projektu
8

Projekt bude mať zodpovedného riešiteľa - koordinátora projektu. Koordinátor projektu, asistent koordinátora a členovia organizačného výboru sú zamestnanci univerzity, grafický dizajnér je externý pracovník. Riešiteľské kapacity sú rozdelené medzi 3 zúčastnené fakulty.

Udržateľnosť aktivít a spoluúčasť
7

Aktivity vedú k procesom akreditácie nových ŠP v AJ, očakáva sa zvýšený záujem o štúdium v týchto inovovaných programoch študentov zo zahraničia, hosťovanie zahraničných odborníkov považujú za samozrejmé. Na základe popularizácie predpokladajú kontinuálnu udržateľnosť zahraničných návštev na univerzite, zvýšenú mobilita študentov v rámci výmennných programov, ako aj štúdia za účelom získania diplomu.

Záverečný komentár a odporúčania

Plánované aktivity posilnia internacionalizáciu vzdelávania na univerzite. Inovácia ŠP v AJ na 1. a 2. stupni vzdelávania na troch fakultách pomôže univerzite propagovať štúdium pre zahraničných záujemcov.

Total points
95.50

Evaluation 2

Pridaná hodnota
7

-

Systémovosť
6

-

Konzistentnosť
7

-

Kvalita projektu a jeho aktivít
4

-

Merateľné ukazovatele a výstupy
7

-

Rozpočet
5.00

-

Manažment projektu
5

-

Udržateľnosť aktivít a spoluúčasť
7

-

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt je zameraný na inováciu študijných programov a ich prispôsobenie aj pre štúdium v angličtine. Jednotlivé aktivity projektu sú opísané veľmi schematicky, čím sa nedá veľmi dobre zhodnotiť nevyhnutnosť alokovaných hodín na jednotlivé pracovné pozície, a teda efektívnosť vynaložených prostriedkov. Internacionalizácia je trocha v úzadí celého projektu, najmä pokiaľ by mala zaviesť systémovú zmenu a mala byť prítomná aj v pokračovaní aktivít. K realizácii projektu budú prizvaní zahraniční experti – akí? odkiaľ? ako budú oslovovaní? prečo nie sú na nich mzdové prostriedky v projekt (to budú robiť expertnú činnosť zadarmo, a teda v akom rozsahu, teda či vôbec to je projekt signifikantné)?

50 % nákladov projektu je na personálne náklady, pritom ide do veľkej miery o vlastných zamestnancov. Ide zjavne už o existujúce pozície. Z opisu cieľov pritom vyplýva, že ide nielen o transformáciu existujúcich programov do inej jazykovej formy, ale aj o inováciu existujúcich slovenských programov (paralelne k anglickým). Je teda otázka, či tieto prostriedky súvisia s inovačnou časťou, ktorá by prirodzene mala byť súčasťou riadnych úväzkov (hlavná pracovná náplň pedagógov na VŠ je poskytovať vzdelávanie na báze aktuálneho poznania, a za to sú platení, a teda inovácia programov je ich riadnou pracovnou náplňou, najmä v prípadoch, o ktorých hovorí aj škola, že ide o programy, kde klesá záujem, alebo je nulový záujem, a napriek tomu sú tam ľudia platení – čo s tým robili doteraz?), alebo súvisia len s transformáciou už inovovaného programu do angličtiny. Úplne pochopiteľné by bolo, ak by išlo o mzdy na externých expertov kvôli inovácii, keďže tu je výkon navyše.

Aktivita Manažérstvo kvality a s ňou spojené výdavky by nemali byť financované z projektu. Verejná vysoká škola dostáva prostriedky z rozpočtu na bežný chod a systém zabezpečenia kvality je jedným z akreditačných kritérií na úrovni inštitúcie, a teda je financovaný z každoročnej dotácie. Nie je dôvod financovať manažment kvality projektu, ktorý je zameraný na tvorbu študijných programov (ani sa nezdôvodňuje mimoriadny prínos tejto aktivity v projekte). Rovnako nie je dostatočne špecifikovaná potreba financovania a pridanej hodnoty aktivity 9.

Total points
70.00

Evaluation 3

Pridaná hodnota
5

;

Systémovosť
6

;

Konzistentnosť
5

;

Kvalita projektu a jeho aktivít
5

;

Merateľné ukazovatele a výstupy
7

;

Rozpočet
7.00

;

Manažment projektu
8

;

Udržateľnosť aktivít a spoluúčasť
8

;

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt sa zameriava na vytvorenie študijných programov v angličtine a inováciu existujúcich programov za účasti zahraničných expertov. Postup predpokladá analýzu súčasného stavu, predstavenie inovácie, overenie v praxi a získanie spätnej väzby. Úloha zahraničných expertov je možné len intuitívne tušiť, rovnako význam ciest odborníkov z TUKE do zahraničia. Pozitívom je aj zámer na PR aktivity, ale celkovo nie je zrejmé, koľko TUKE predpokladá prilákať študentov a v akom rozsahu. Na jednej strane sa konštatuje potreba zlepšenia jazykových schopností študentov, ale v aktivitách sa to neodzrkadluje. Rovnako väzba na dlhodobý zámer nie je v poskytnutých informáciách dostatočne vyjasnená. Vysoká škola už má v súčasnosti akreditované viaceré študijné programy v angličtine, nie je jasné, ako využíva ich potenciál a čo prinesú ďalšie programy. Rozpočet projektu je stručne objasnený, kontext pracovných ciest a ich podrobnejší opis nie je zrejmý.

Total points
78.00

Filter

Filter