Rozvoj zručností študentov doktorandského štúdia na Prešovskej univerzite v Prešove na podporu publikovania v zahraničí

Basic informations

Thematic area: 2016.2. Zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie

Project name: Rozvoj zručností študentov doktorandského štúdia na Prešovskej univerzite v Prešove na podporu publikovania v zahraničí

University: Prešovská univerzita v Prešove

Condition of project: Nefinancovaný

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Pridaná hodnota
5

Na PU realizuje jazykovú prípravu doktorandov Ústav jazykových kompetencií v rozsahu dvoch semestrov.Takáto časová dotácia je nevyhovujúca, doktorand po absolvovaní týchto kurzov nezíska potrebnú zručnosť v AJ. Projekt má naplánované prakticky len dve aktivity - prvá: vytvorenie štvorsemestrálneho uceleného bloku voliteľných predmetov cudzích jazykov, ktorý bude mať dve úrovne - Akademické písanie a Ústny jazykový prejav. Jazyková príprava bude prebiehať v AJ. V rámci projektu chcú pripraviť nové učebnic AJ pre doktorandov "Anglický jazyk pre študentov doktorandského štúdia a "Publish or Perish. Praktická príručka pre študentov doktorandského štúdia na publikovanie v zahraničí".

Systémovosť
4

Systémová zmena znamená rozšírenie vyučovania AJ pre doktorandov z dvoch semestrov na 4 semestre.

Konzistentnosť
4

Plánované aktivity vychádzajú z doterajšej jazykovej prípravy doktorandov v AJ, rozšírenie kurzov AJ pre doktorandov na 4 semestre, čo prinesie zlepšenie jazykových zručností doktorandov po ukončení štúdia a zlepší ich zručnosti v publikačnej činnosti a sú čiastkovo v súlade s dlhodobým zámerom. Dôležitou časťou aktivity je príprava dvoch učebníc angličtiny pre doktorandov.

Kvalita projektu a jeho aktivít
4

V rámci projektu sa plánuje vytvorenie kurzov AJ pre študentov doktorandského štúdia. Kurzy budú mať podobu blokov voliteľných predmetov počas 4 semestrov. Okrem toho budú vypracované dve nové učebnice angličtiny pre doktorandov a zakúpených 1500 kusov publikácií a didaktickej literatúry pre potreby pedagógov knižnice Centra celoživotného a kompetenčného vzdelávania PU.

Merateľné ukazovatele a výstupy
4

Merateľnými ukazovateľmi sú počty doktorandov participujúcich na kurzoch jazykového a praktického vyučovania - 50 počas 2018 a 50 počas 2019. Napísanie a vydanie dvoch učebníc pre doktorandov (400 ks) a vytvorenie blokov inovovaných ŠP AJ pre doktorandov. Výstupom projektu je aj vybudovanie knižnice na Ústave jazykových kompetencií pre potreby vyučujúcich a doktorandov.

Rozpočet
3.00

Rozpočet je pomerne jednoduchý, pretože na projekte pracuje cca 6 osôb. Rozpočet tvoria mzdové prostriedky, 5-dňové pracovné cesty do Lipska a Dublinu pre 5 osôb, nákup výpočtovej techniky 5 ks notebooky, 5 ks stolových PC s monitormi (6000 EUR) a nákup 1500 ks publikácií a didaktickej literatúry pre potreby vyučujúcich a doktorandov v hodnote 20 800 EUR, čo priamo nesúvisí s aktivitami projektu.

Manažment projektu
4

Plánované aktivity bude realizovať Centrum celoživotného vzdelávania a kompetenčného vzdelávania PU s Univerzitnou knižnicou PU. Metodik 1 a lektor 1 je tá istá osoba (docent na Ústave jazykových kompetencií), metodik 2 a lektor 2 je tá istá osoba (riaditeľ Univerzitnej knižnice). Zodpovedný riešiteľ projektu bude zodpovedať za administráciu projektu.

Udržateľnosť aktivít a spoluúčasť
4

Projektom vytvorená jazyková a formálna výučba doktorandov bude pokračovať aj po ukončení projektu, predpokladá sa, že si doktorandi budú voliť uvedené bloky predmetov vo vlastnom záujme aj po ukončení projektu

Záverečný komentár a odporúčania

Ide o projekt Centra celoživotného vzdelávania a kompetenčného vzdelávania PU, nepokrýva aktivity pre celú univerzitu na zlepšenie internacionalizácie vzdelávania.

Total points
47.00

Evaluation 2

Pridaná hodnota
2

-

Systémovosť
2

-

Konzistentnosť
2

-

Kvalita projektu a jeho aktivít
2

-

Merateľné ukazovatele a výstupy
2

-

Rozpočet
2.00

-

Manažment projektu
1

-

Udržateľnosť aktivít a spoluúčasť
2

-

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt, žiaľ, neposilňuje zásadným spôsobom medzinárodný rozmer vysokoškolského vzdelávania na danej inštitúcii, aj keď by mohol, ak by bol naplánovaný inak (myšlienka školení soft-skills v kombinácii s nástrojmi internacionalizácie má značný potenciál, ale naplánovaná realizácia má máločo spoločné s konceptom „internacionalizácie doma“).

Tak, ako je projekt navrhnutý, má len veľmi malý potenciál iniciovať reálnu systémovú zmenu. Myšlienka vzdelávacích blokov však môže mať prínos – v navrhnutom znení však nie celkom je v súlade s hlavným cieľom výzvy.

Projekt by spadal do rámca dlhodobého zámeru univerzity, nemá však reálnu internacionalizačnú zložku (len veľmi okrajovo).

Celý projekt má dobrú myšlienku, ale nie veľmi správne implementovanú, ak má byť hlavným nástrojom internacionalizácia. Ide o vytvorenie školení doktorandov, aby sa perspektívne mohli lepšie etablovať v medzinárodnom prostredí – problém však je, že títo samotní doktorandi vôbec v procese školenia nebudú priamo vystavení internacionalizačným vplyvom. Celý projekt je postavený na tom, že projektový tím sa vyškolí v Nemecku, pričom oveľa väčším prínosom by bolo dotiahnuť školiteľov na Slovensko a domácich doktorandov priamo vystaviť zahraničnému vplyvu doma, nie iba sprostredkovane.

Merateľné ukazovatele sú stanovené s ohľadom na aktivity, avšak vzhľadom na charakter aktivít nemožno tieto ukazovatele hodnotiť vysoko. Zvolené ukazovatele nehovoria nič o internacionalizačnom potenciále.

Rozpočet pozostáva najmä zo mzdových výdavkov a cestovného. Opodstatnenosť výdavkov s ohľadom na hlavný cieľ výzvy (posilnenie medzinárodného rozmeru vo vysokoškolskom vzdelávaní) je otázna.

Ani z projektu, ani z pracovných náplní nie je jasné, ako bude zabezpečená jazyková a odborná kvalita s ohľadom na vyučovacie zámery. Samotný fakt, že je niekto riaditeľ knižnice alebo docent nehovorí o tom, že je kvalifikovaný na výučbu plánovaných predmetov, ani že má takú prax. Iné indície o kvalifikácii plánovaných ľudských zdrojov neboli k dispozícii.

Udržateľnosť je postavená na dobrovoľnosti výberu predmetov. Ak by malo ísť o systémovú zmenu, mali by vytvorené predmety/moduly tvoriť integrálnu súčasť doktorandských programov, teda povinnú zložku. Ako voliteľné by mohli byť ponúkané v nižších stupňoch, kde tiež by mali svoj význam (ak nie ešte väčší).

Total points
22.50

Filter

Filter