Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

Basic informations

Thematic area: 2016.2. Zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie

Project name: Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

University: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Condition of project: Ukončený

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 304 098,95

Evaluation 1

Pridaná hodnota
9

Univerzita v súčasnosti ponúka 11 spoločných ŠP (joint degree, double degree a spoločne zabezpečované programy) na troch fakultách, univerzita aktuálne ponúka 24 ŠP v cudzom jazyku na. V rámci projektu plánuje univerzita vytvoriť nové ŠP a inovovať existujúce ŠP. Zvýšenie kvality výučby chcú uskutočniť aj systémom service-learning s cieľom reagovať na autentické potreby identifikované v komunite.

Systémovosť
9

Cieľom aktivít je vytvorenie "double degree" ŠP medzi Fakultou polit. vied a medz. vzťahov UMB a Fakultou politických vied Belehradskej univerzity na 2. stupni vzdelávania.. Obe pracoviská majú komplexne akreditované ŠP v študijnom odbore Politológia, ďalším plánovaným "double degree" je ŠP Bezpečnostné štúdia tiež v spolupráci s Belehradskou univerzitou, ďalej nasleduje zavedenie spoločného ŠP v spolupráci s FiF Ostravskej univerzity a Fakultou spoločenských vied Sliezskej uni v Katoviciach. Ide o nový ŠP v stredoeurópskom priestore - Stredoerópske historické štúdiá, projekt je v pokročilom štádiu rozpracovania, v súčasnosti prebieha príprava na národnú akreditáciu. Spoločný ŠP chcú Filozofia chcú otvoriť v trilaterálnej spolupráci s Ostravou a Katovicami.Plánujú inovovať3 existujúce ŠP - Všeobecná jazykoveda, Ruský jazyk v spolupráci s Petrohradskou štátnou uni a na Ekonomickej fakulte plánujú medzinárodnú akreditáciu ŠP.

Konzistentnosť
9

Všetky plánované aktivity vychádzajú už s existujúcich projektov so spolupracujúcimi partnerskými školami v zahraničí a sú v súlade s dlhodobým zámerom školy.

Kvalita projektu a jeho aktivít
9

Aktivity sú previazané, sú v zhode so stanovenými cieľmi a očakávanými výsledkami propjektu. Aktivity sú primerane časovo naplánované, reálne uskutočniteľné v plánovanom čase.

Merateľné ukazovatele a výstupy
9

Vykazujú 4 merateľné ukazovatele: 1. Medzinárodne akreditované ŠP plánujú dosiahnuť 3 ŠP v 2. projektovom roku, 2. Nové študijné programy predložené na akreditáciu v SR - v roku 2017 - 1 ŠP a v roku 2019 1 ŠP, 3. Inovované študijné programy - v roku 2017 - 2 ŠP, v roku 2019 - ďalšie 2 ŠP, 4. Inovované kurzy na základe transféru know-how zahraničných odborníkov - 35 v roku 2017, 50 v roku 2018 a 54 v roku 2019. Výstupmi sú žiadosti o medzinárodnú a národnú akreditáciu, aktualizované informačné listy ŠP na základe prenosu skúseností zahraničných expertov, virtuálna knižnica, ktorá obsahuje študijné materiály v elektronickej forme, informačné brožúrky o nových a inovovaných ŠP, informačno-propagačné materiály prezentujúc nové a inovované spoločné ŠP, špecializovaná viacjazyčná webstránka s jednotnou multimediálnou prezentáciou univerziztnej spoločných ŠP.

Rozpočet
9.00

Rozpočet je prehľadne rozpracovaný podrobne pre každú aktivitu.

Manažment projektu
9

Koordinátorkou projektu je prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu, ktorá bude spolupracovať s koordinačným tímom, aktivity budú koordinovať zamestnanci univerzity v spolupráci so zahraničnými partnermi (29 vlastných zamestnancov a 24 zahraničných expertov).

Udržateľnosť aktivít a spoluúčasť
8

Po ukončení projektu univerzita zaradí nové spoločné ŠP do ponuky štúdia a bude ich realizovať po ukončení projektového obdobia. Virtuálna knižnica študijných materiálov poskytnutých zahraničnými expertmi sa bude využívať vo výučbe príslušných predmetov. Medzinárodná akreditácia a výsledky internacionalizácie vzdelávania budú slúžiť na propagáciu univerzity pre slovenských a zahraničných uchádzačov o štúdium.

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt vychádza s rozbehnutých aktivít na zlepšenie internacionalizácie vzdelávania, do projektu je zapojených 9 partnerských spolupracujúcich univerzít. Projekt má reálne šance uskutočniť všetky plánované aktivity a výstupy v priebehu projektového obdobia a pokračovať v aktivitách aj po ukončení projektu.

Total points
106.50

Evaluation 2

Pridaná hodnota
5

-

Systémovosť
5

-

Konzistentnosť
5

-

Kvalita projektu a jeho aktivít
5

-

Merateľné ukazovatele a výstupy
7

-

Rozpočet
5.00

-

Manažment projektu
5

-

Udržateľnosť aktivít a spoluúčasť
7

-

Záverečný komentár a odporúčania

Celý projekt je zameraný na inováciu a/alebo tvorbu študijných programov. Síce aktivity opisujú dané študijné programy, skôr sa ale opis zameriava na aktuálny stav, prípadne rámcovo fázuje aktivitu, ale detailnejšie opisy činností absentujú. Pritom je to nevyhnutné pre zhodnotenie rozpočtu a udržateľnosti (za všetky aktivity ako príklad: Aktivity I.1 a I.2 len opisujú aktuálny stav, nie je zrejmé, čo sa vlastne plánuje robiť v rámci projektu, aké činnosti a s akým cieľom. Tak, ako je to v aktivitách opísané, to skôr vyzerá, že všetko je hotové, tak neviem, načo ich škola dala do projektu. V prípade aktivity II.1 sa uvádza, že v 2017 sa už predkladá vypracovaný akreditačný spis. A následné návštevy pritom majú za cieľ vypracovať učebné texty k danému študijnému programu. Znamená to, že škola žiada o akreditáciu bez odborného zázemia? Aká je šanca na akreditovanie, keď nie sú k dispozícii texty na výuku?).

Myšlienka tvorby a inovácie programov za účasti zahraničných expertov a v partnerstve so zahraničnými školami je síce dobrá, ale v projekte sa relevantnosť a vhodnosť aktivít nedá posúdiť, keďže detailnejší opis plánovaných činností takmer úplne absentuje (ani z cieľov, ani z rozpočtu a ani z personálnej matice to nie je možné).

Je na škodu projektu, že okrem inovácie programov sa škola nevenuje v projekte aj systematickej propagácii s cieľom zvýšenia povedomia o daných programoch, keďže aktuálne nemá vysoké počty zahraničných študentov (UIPS 2015: len 199, teda 2,2 % študentov vo všetkých stupňoch a formách bolo s občianstvom mimo SR, pričom v danom čase poskytovala 29 študijných programov v cudzom jazyku – publikácia SAIA s informáciami poskytnutými vysokými školami).

Total points
67.00

Evaluation 3

Pridaná hodnota
5

Projekt reflektuje predloženú výzvu, upravuje/podporuje existujúce aktivity a dopĺňa ich na ďalších súčastiach vysokej školy. Na druhej strane nie je jasné, aká je pridaná hodnota zmeny spoločného programu na double degree program, rozloženie niektorých aktivít / mobilita zamestnancov v kontexte plánovaných aktivít, či načasovanie prípravy programov na dlhšie časové obdobie.

Systémovosť
5

projekt je prioritne zameraný na spoločné študijné programy, ktorých vplyv na systematickú zmenu je limitovaný. samotná vysoká škola vníma ich relatívne úzky záber. i keď samotná vysoká škola identifikuje potrebu väčšieho zapojenia študentov do spoločných programov, v indikátoroch, aktivitách a výstupoch projektu to reflektuje len okrajovo.

Konzistentnosť
9

;

Kvalita projektu a jeho aktivít
7

Niektoré podaktivity by mohli byť aj sa samotnými aktivitami. ciele a očakávané výsledky sú skôr technického charakteru. Rozsah zapojenia zahraničných expertov/učiteľov je limitovaný.

Merateľné ukazovatele a výstupy
8

ide skôr o technické ukazovatele.

Rozpočet
8.00

Rozpočet je detailne vysvetlený.

Manažment projektu
7

tým, že ide o zavádzanie, prípravu zmien v poskytovaní študijných programov, ide o bežnú činnosť. zahraniční experti sú zapojení len 20 hodinami v aktivite, nie je úplne jasný kontext ich zapojenia.

Udržateľnosť aktivít a spoluúčasť
9

Vysoká škola už dlhšiu dobu uskutočňuje spoločné študijné programy , čiže prejavuje schopnosť realizácie aktivít.

Záverečný komentár a odporúčania

Vysoká škola nadväzuje na existujúce aktivity a tieto ďalej rozvíja. Projekt využíva jej doterajšie skúsenosti, širší systematický kontext je obmedzený.

Total points
89.00

Filter

Filter