Internacionalizácia vzdelávania na EU v Bratislave

Basic informations

Thematic area: 2016.2. Zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie

Project name: Internacionalizácia vzdelávania na EU v Bratislave

University: Ekonomická univerzita v Bratislave

Condition of project: Ukončený

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 339 104,00

Evaluation 1

Pridaná hodnota
9

V rámci projektu je plánovaná inovácia existujúcich ŠP v cudzích jazykoch a vytvorenie nových, zvýšenie počtu ŠP so spoločným/dvojitým diplomom, ďalej vytvorenie Univerzitného študijného centra pre študentov ŠP v cudzích jazykoch. Do aktivít budú zapojení experti s partnerských zahraničných VŠ. Aktivity a výstupy z projektu prispejú k internacionalizácii vzdelávania na univerzite a finančné prostriedky vložené do projektu sú dobrou investíciou pre rozvoj medzinárodného vzdelávania.

Systémovosť
9

Aktivity projektu prispejú k systémovým zmenám, plánované vytvorenie Univerzitného študijného centra pre zahraničných študentov s jedným novým pracovným miestom na celý úväzok a jedno pracovné miesto na polovičný úväzok skvalitní služby pre zahraničných študentov, plánovaný externý audit aktivít v oblasti internacionalizácie a implementácia jeho odporúčaní prispejú k systémovej zmene vo vzdelávaní.

Konzistentnosť
9

V rámci aktivít plánujú inovovať existujúce ŠP v cudzích jazykoch na I. a II. stupni vzdelávania v spolupráci s renomovanými zahraničnými univerzitami. Tieto ŠP majú na univerzite trvalé miesto vo vzdelávaní, niektoré z nich sa končia spoločnými alebo dvojitými diplomami. Škola si uvedomuje nízky počet zahraničných študentov, ako aj nedostatočný počet ŠP v cudzom jazyku na I. stupni. V súčasnosti sú niektoré ŠP v cudzom jazyku zabezpečované výlučne zamestnancami univerzity. Zlepšenie očakávajú po implementácií plánovaných aktivít v projekte zameraných na internacionalizáciu vzdelávania.

Kvalita projektu a jeho aktivít
8

Realizovaním projektu sa posilní internacionalizácia vzdelávania, odstránia sa, resp. sa zmiernia doterajšie slabé miesta v poskytovaní vzdelávania v cudzích jazykoch. Predpokladá sa účasť zahraničných lektorov vo výučbe ŠP v cudzích jazykoch na I. a II. stupni vzdelávania, rozšírená ponuka ŠP na báze dvojitých diplomov, ako aj nové alebo inovované ŠP v cudzom jazyku posilnia atraktívnosť ŠP. V rámci projektu budú vyškolení učitelia v oblasti kvality, ktorí sú potrební pre úspešnú medzinárodnú akreditáciu. Aktivity plánované v projekte sú naplánované tak, že sa dajú zvládnuť v priebehu projektu.

Merateľné ukazovatele a výstupy
9

Merateľné ukazovatele aktivít sú číselne primerané a kontrolovateľné, výstupy projektu sú podrobne rozpísané podľa jednotlivých aktivít.

Rozpočet
10.00

Rozpočet je prehľadný, je v súlade s plánovanými aktivitami, vychádza z reálnych nákladov na jednotlivé výstupy z projektu, komentár k rozpočtu je urobený podľa aktivít, prehľadný.

Manažment projektu
9

Manažovanie projektu má na starosti koordinátor projektu, ktorý je zamestnancom univerzity. Finančné riadenie projektu bude zabezpečovať finančný manažér, rovnako zamestnanec univerzity. Inovovanie existujúcich a prípravu nových syláb budú mať v kompetencii pedagógovia v úzkej spolupráci so zahraničnými lektormi. Do aktivít spojených s propagáciou ŠP v cudzích jazykoch a materiálno-technického zabezpečenia výučby ŠP v cudzích jazykoch budú zapojení pracovníci novovzniknutého Univerzitného študijného centra, aktivity súvisiace s kvalitou bude manažovať prorektorka pre manažovanie akademických projektov spolu s Centrom pre zabezpečenie a podporu kvality.

Udržateľnosť aktivít a spoluúčasť
8

Programy v cudzích jazykoch majú na univerzite niekoľkoročnú tradíciu a majú vybudované dobré meno. Je predpoklad, že aj po ukončení projektu budú inovované a nové ŠP v cudzích jazykoch prosperovať, že sa univerzite podarí získať väčší počet zahraničných študentov, chcú sa orientovať na susedné krajiny aj na študentov z Ukrajiny. Univerzita predpokladá financovanie zahraničných lektorov v ŠP cudzích jazykov z prostriedkov, ktoré prinesú zahraniční študenti. Univerzita má záujem o medzinárodnú akreditáciu, chce spĺňať medzinárodné štandardy vo všetkých oblastiach svojej činnosti. Pre novozriadené Univerzitné študijné centrum má plánované financie aj po ukončení projektu.

Záverečný komentár a odporúčania

Aktivity plánované v projekte prispejú k internacionalizácii vzdelávania, pomôžu univerzite skvalitniť ŠP v cudzích jazykoch, získať zahraničných lektorov existujúcich partnerských zahraničných VŠ, zlepšíť služby pre zahraničných študentov a prispeje k propagácii univerzity. Bez aktívnej propagácie ŠP v cudích jazykoch a kvalitných služieb pre zahraničných študentov nie je možné získať a udržať väčší počet zahraničných študentov, preto vítam zriadenie Univerzitného študijného centra pre zahraničných študentov.

Total points
106.50

Evaluation 2

Pridaná hodnota
7

-

Systémovosť
7

-

Konzistentnosť
7

-

Kvalita projektu a jeho aktivít
6

-

Merateľné ukazovatele a výstupy
6

-

Rozpočet
6.00

-

Manažment projektu
7

-

Udržateľnosť aktivít a spoluúčasť
7

-

Záverečný komentár a odporúčania

Aktivita I.
Pozitívom je vytvorenie nového programu v spolupráci so zahraničnou univerzitou, a plán vytvoriť tento program aj za účasti potenciálnych zamestnávateľov. Otázkou však je, ktorá je tá vybraná zahraničná univerzita, keďže nie je v predloženej dokumentácii špecifikovaná, ale vyzerá to tak, že EUBA vie, o ktorú školu ide. Otázkou ďalej tiež je udržateľnosť toho, že do výučby budú aj po skončení podpory zapojení zahraniční učitelia, nie iba vo fáze tvorby.

Aktivita II.
Pre vytváranie internacionalizovaného kampusu je nevyhnutné poskytovanie služieb pre zahraničných študentov v prípadoch, ktoré sú administratívne náročné. Buduje sa tak pozitívny obraz školy, a tým aj lepšie meno v prípade zahraničných záujemcov. Preto vybudovanie UŠC je veľmi vhodnou aktivitou, ako ju naplánoval predkladateľ. Bolo by však vhodné, keby bolo dané centrum viac zapojené aj do vzdelávacích veľtrhov a malo na starosti aj priamo aktívny recruitment študentov.

Aktivita III.
Túto aktivitu považujeme, s ohľadom na to, že sa týka viac-menej už existujúcich programov, za síce dôležitú, ale nie prispievajúcu k systémovej zmene. Obnova učebnicového fondu by mala byť súčasťou bežnej realizácie študijných programov, a teda nemala by byť závislá od „mimoriadnej“ dotácie.

Aktivita IV.
Assurance of Learning je v rámci predkladateľom spomínaného akreditačného procesu zo strany AACSB International len jedným z podkritérií, napriek tomu celá aktivita je venovaná len tejto oblasti. Nie celkom je jasné, o aké workshopy s mentormi ide, teda či už ide o súčasť medzinárodnej akreditácie, alebo ide o semináre poskytované AACSB (v tom prípade ale nie je jasné, o ktoré, keďže 5-dňové semináre sa neorganizujú, ale len 2-dňové; semináre však majú približne zodpovedajúci účastnícky poplatok). Ak by totiž išlo o účasť ľudí na seminároch uvádzaných na webstránke AACSB, s ohľadom na program, ktorý tam možno nájsť, je otázna efektivita plánovanej aktivity a tým aj efektívnosť plánovaných zdrojov. Vo všeobecnosti možno povedať, že samoevalvačný proces na základe medzinárodných štandardov by bol prínosom pre zvyšovanie kvality, keďže však nie je jasný kontext a detaily plánovanej aktivity, len veľmi ťažko odhadnúť jej prínos. Samotný proces AoL zároveň nie je zameraný na internationalizáciu v procese vzdelávania, ako by sa zdalo podľa názvu aktivity, ale na overenie vzdelávacích výstupov vo všeobecnosti.

Total points
78.00

Evaluation 3

Pridaná hodnota
6

Aktivity projektu predpokladajú vytvorenie/inováciu spoločných študijných programov, tréning vysokoškolských učiteľov podľa štandardov medzinárodnej akreditácie, ako aj účasť zahraničných lektorov na vzdelávacom procese na EUBA. V rámci projektu je naplánovaných množstvo krátkodobých účastí zahraničných lektorov pre blokovú výučbu. Bloková týždňová alebo dvojdňová má svoje limity a nepodporuje dlhodobé zmeny. účasť na seminároch v rámci medzinárodnej akreditácie nie je jasná, ak je cieľom tréning, ten by mohol byť efektívnejší za účasti lektora/trénera na vysokej škole.

Systémovosť
8

splnenie a implementácia štandardov vzdelávania orientovaného na vzdelávacie výsledky má charakter systémovej zmeny. Zavedenie podpory študentov pri riešení administratívnych prekážok rovnako predstavuje systémový prvok. Propagačné aktivity sú reakciou na nízky počet / záujem o štúdium, otázne je, či je prístup cez sociálne siete najefektívnejší.

Konzistentnosť
9

Aktivity reflektujú predchádzajúce činnosti v internacionalizácii, väzbu na ciele získania medzinárodnej akreditácie, a problematické body zhrnuté v opise súčasného stavu.

Kvalita projektu a jeho aktivít
8

-

Merateľné ukazovatele a výstupy
8

MU prakticky len vyjadrujú počet plánovaných aktivít v jednotlivých rokoch.
nie je jasné, koľko študentov by v nových programoch malo byť, a v akom rozsahu budú "nosnou" aktivitou činnosti vysokej školy.

Rozpočet
7.00

Rozpočet je zostavený relatívne konzistentne a aj vysvetlený. Nie je jasný rozsah/ zmysel propagácie mimo obdobia náboru študentov/podávania prihlášok. rovnako účasť na seminároch v zahraničí a paralelne in house tréning.

Manažment projektu
8

bloková výučba má svoje limity a istým spôsobom narúša bežnú činnosť vysokej školy. zmena systému hodnotenia študentov a otvorenie nových programov je zavedením do bežného života.

Udržateľnosť aktivít a spoluúčasť
6

Podstatná časť rozpočtu je určená na blokovú výučbu a s tým spojené náklady. nie je jasné, ako sa univerzite podarí tieto výdavky kryť v budúcnosti, keďže nie je jasná väzba na počet študentov, ktorí budú potenciálne hradiť školné / dotovaní.

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt sa zameriava na viaceré aktivity, z hľadiska nákladovosti je otázna udržateľnosť niektorých aktivít. Získanie medzinárodnej akreditácie a s tým spojený tréning vysokoškolských učiteľov môžu mať v sebe značný potenciál. Rovnako nie je jasné, nakoľko sa účasť zahraničných lektorov stane štandardnou súčasťou akademického života v budúcnosti. ich angažovanie len ako externých učiteľov limituje ich potenciálny vplyv na zmeny na univerzite z titulu vytvárania medzinárodného prostredia (intenzívne veľa odučím a idem domov).

Total points
90.00

Filter

Filter