Rozvojový projekt na podporu internacionalizácie vzdelávania na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Basic informations

Thematic area: 2016.2. Zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie

Project name: Rozvojový projekt na podporu internacionalizácie vzdelávania na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne

University: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Condition of project: Ukončený

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 275 314,47

Evaluation 1

Pridaná hodnota
7

V rámci projektu plánujú zatraktívniť doktorandské štúdium pre zahraničných a domácich doktorandov, vytvoriť ŠP v AJ Ľudské zdroje a personálny manažment, inovovať akreditovaný ŠP v AJ Politológia a vytvoriť novú pracovnú pozíciu - koordinátora štúdia pre zahraničných študentov. Navrhované aktivity sú zamerané na zlepšnie interncionalizácie vzdelávania a súvisia s cieľom výzvy.

Systémovosť
7

Plánované aktivity prispejú k systémovej zmene - vytvorenie novej pracovnej pozície "koordinátora štúdia pre zahraničných študentov", akreditácia ŠP Ľudské zdroje a personálny manažment v AJ, inovácia akreditovaného ŠP Politológia v AJ, zvýši sa kvalita vzdelávania.

Konzistentnosť
8

Naplánované aktivity sú v súlade s dlhodobým zámerom univerzity a sú prepojené s doterajšími aktivitami školy.

Kvalita projektu a jeho aktivít
7

Navrhované aktivity a činnosti sú v súlade so stanovenými cieľmi, časovo sú dobre naplánované a sú realizovateľné.

Merateľné ukazovatele a výstupy
7

Projekt plánuje 5 merateľných ukazovateľov: 1. Účasť na zahraničných vzdelávacích veľtrhoch a edukačných výstavách, 2. Akreditovaný ŠP 2. stupňa Ľudské zdroje a personálny manažment v AJ, 3. Počet zahraničných zahraničných študentov študujúcich na univerzite dostávajúcich informačnú, organizačnú a integračnú podporu, 4. Počet študentov v ŠP Politológia v AJ, 5. Počet mobilít pedagógov poskytujúcich vzdelávanie pre doktorandov v technicky orientovaných ŠP. Výstupy sú v súlade s merateľnými ukazovateľmi a ich dosiahnuteľnosť je reálna.

Rozpočet
9.00

Rozpočet je podrobne rozpracovaný, komentár rozpočtu vysvetľuje výdavky podľa aktivít 1 až 4. Náklady spojené s činnosťou projektového a finančného manažéra budú hradené z paušálnych výdavkov projektu.

Manažment projektu
8

Koordináciu aktivít , monitoring , administráciu a finančnú implementáciu projektu bude zabezpečovať Oddelenie riadenia projektov na rektoráte. Realizáciu aktivít budú zabezpečovať zamestnanci univerzity v spolupráci so zahraničnými expertmi.

Udržateľnosť aktivít a spoluúčasť
7

V nadväznosti na 1. aktivitu budú vytvorené aj ďalšie miesta koordinátorov pre zahraničných študentov na fakultách, pozícia koordinátora štúdia pre zahraničných študentov na rektoráte bude financovaná z rozpočtu univerzity, akreditovaný študdijný odbor Ľudské zdroje a personálny manažment v AJ bude predpokladom pre získanie študentov zo zahraničia, inovovaný ŠP Politológia v AJ bude pokračovať a mobility pedagógov v 3. stupni vzdelávania budú kontinuálne pokračovať.

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt je orientovaný najmä na humanitné odbory, pričom základom vzdelávania na univerzite sú technické odbory. Škoda, že ani jedna z aktivít (okrem mobilít pedagógov) nerozvíja internacionalizáciu vzdelávania práve v technických odboroch.

Total points
90.50

Evaluation 2

Pridaná hodnota
7

-

Systémovosť
7

-

Konzistentnosť
7

-

Kvalita projektu a jeho aktivít
7

-

Merateľné ukazovatele a výstupy
7

-

Rozpočet
6.00

-

Manažment projektu
7

-

Udržateľnosť aktivít a spoluúčasť
6

-

Záverečný komentár a odporúčania

Aktivita 1. vytvára predpoklad pre udržateľnú systémovú prácu na poli medzinárodných vzťahov, najmä s ohľadom na podporu štúdia zahraničných študentov a profesionalizácie pri nábore študentov na štúdium v cudzích jazykoch. Pre efektívne využitie však univerzita bude musieť investovať do viac ako 2 programov v cudzích jazykoch, ktoré sú tiež predmetom výzvy. Absolútne nevyhnutným nástrojom pre prvý kontakt so zahraničnými študentmi je webová stránka samotnej školy v angličtine – aktuálne škola nemá web v tomto jazyku, a je prekvapujúce, že ani neuvádza jeho vytvorenie a udržiavanie aktuálnosti zo strany vznikajúceho útvaru (!!!).

Pri vytváraní študijných programov v AJ (aktivity 2. a 3.) trocha prekvapuje, že napriek dlhej tradícii technických smerov na univerzite, ako aj na vybavenie, sa univerzita pri získavaní študentov zo zahraničia orientuje na spoločenskovedné smery. Určite však je potrebné zväčšiť portfólio programov, a to na všetkých fakultách.

Aktivita 4. je len čiastočne systémová – a to zaradením zahraničných expertov do obhajobných komisií. Takéto činnosti menia samotných systém doktorandského štúdia. Cestovanie zamestnancov univerzity do zahraničia pripomína nadväzovanie kontaktov, čo je aktivitou, ktorá sa podporovala skôr po páde železnej opony, a aktuálne (ak nie je spojená s konkrétnou vedeckou spoluprácou) až takú pridanú hodnotu nemá. Cieľom výzvy je primárne posilniť systémovú zmenu na domácej inštitúcii.

(poznámka: pre zohľadnenie možného konfliktu záujmov musím uviesť, že idey projektového zámeru boli so mnou v počiatočnej fáze prípravy konzultované, teda skôr pri identifikácii možných oblastí pre rozvoj, k finálnemu projektu som sa však už nevyjadroval a nemal k nemu prístup, keďže som bol oslovený ako hodnotiteľ a VŠ som informoval, že nebudem sa ďalej zúčastňovať konzultácií k tvorbe projektu; ministerstvo som o tejto situácii informoval pred pridelením projektov na hodnotenie).

Total points
80.50

Filter

Filter