Rozvoj e-learningového vzdelávania v študijných programoch (všeobecné veterinárske lekárstvo a náuka o živočíchoch) vyučovaných v anglickom jazyku na UVLF

Basic informations

Thematic area: 2016.2. Zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie

Project name: Rozvoj e-learningového vzdelávania v študijných programoch (všeobecné veterinárske lekárstvo a náuka o živočíchoch) vyučovaných v anglickom jazyku na UVLF

University: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Condition of project: Nefinancovaný

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Pridaná hodnota
10

Univerzita absolvovala v rokoch 2015 a 2016 zložitý proces medzinárodného hodnotenia. V novembri 2016 dostala rozhodnutie o tom, že je evalvovaná a akreditovaná a tým sa zaradila k 11 európskym školám z celkového počtu 96. V rámci výzvy sa uchádza o finančnú dotáciu na prípravu e-learningového modelu vzdelávania pre oblasť biológie, biochémie, chémie a biofyziky v AJ so zámerom ich intenzívneho využitia v edukačnom procese akreditovaných ŠP. V súčasnosti majú rozbehnutý e-learning na MOODLE platforme v slovenskom štúdiu. Tento spôsob vzdelávania výrazne prispel k zvýšeniu kvality vzdelávania, zefekrívnila sa komunikácia medzi študentami a učiteľmi, preto by chceli tento model vytvoriť aj v angličtine.

Systémovosť
10

Navrhované aktivity súvisiace s e-lerningovým vzdelávaním nepochybne prispejú k systémovým zmenám vo vzdelávaní. Prispejú k zvýšeniu kvality a konkurencieschopnosti vo VŠ vzdelávaní. Zavedenie e-learningového modelu vzdelávania v slovenskom a anglickom jazyku v príslušných oblastiach zabezpečí konzistentnosť s dlhodobým zámerom školy rozvíjať internacionalizáciu vzdelávania.

Konzistentnosť
9

Projekt vychádza z doterajších aktivít školy, e-lerningové vzdelávanie v slovenčine v oblasti biológie, biochémie, chémie a biofyziky, ktoré plánujú transformovať do anglického jazyka s využitím skúseností koordinátorky, ktorá nadobudla v tejto oblasti prax pri vytváraní takéhoto systému v Nórsku na partnerskej univerzite Nord University. E-learningový model vzdelávania prispeje k interkultúrnym zručnostiam študentov, doktorandov a pedagógov, zabezpečí kontinuálnu výmenu najaktuálnejších poznatkov.

Kvalita projektu a jeho aktivít
10

E-learningový model výučby v anglickom jazyku zatrakívni a skvalitní príslušné štúdium. Umožní študentom efektívne študovať bez časového obmedzenia, prostredníctvom prezentácií, návodov na cvičenia a laboratórne, či operačné postupy poskytne širokú škálu študijných informácií. Vytvorením dynamických testov s vysvetľovacím mechanizmom umožní študentom prehĺbiť poznatky v príslušnej oblasti vďaka vysvetleniu jednotlivých odpovedí pre príslušnú otázku.Študent sa naučí pochopiť súvislosti medzi jednotlivými odpoveďami. Vytvorenie elektronických podkladov v rôznych formách videa (ucelené prednášky, inštruktážne videá rôznych laboratórnych meraní, operačných postupov, vyhodnocovanie meraní) umožní študentom vnímať informácie sluchovo aj vizuálne.

Merateľné ukazovatele a výstupy
10

Merateľné ukazovateľ sú v súlade s plánovanými aktivitami, číselne dosiahnuteľné výstupy sú realizovateľné. V rámci projektu bude vytvorených 120 statických materiálov, 400 testovacích otázok v 4 zameraných oblastiach, každá otázka bude pozostávať zo 4 odpovedí, pričom len jedna bude správna, súčasťou každej odpovede bude vysvetlenie, prečo je odpoveď správna a v prípade nesprávnej odpovede, prečo je nesprávana. Inovatívnym prvkom bude vytvorenie 60 videoprezentácií (od ucelených prednášok až po vysvetlenia laboratórnych testov, operačných postupov, či vysvetlení metód v 4 zameraných oblastiach).

Rozpočet
9.00

Rozpočet je prehľadný a vysvetlený v komentári k rozpočtu. Okrem mzdových prostriedkov, prostriedkov na preklady a cestovné, zahŕňa aj náklady na obstaranie technického zariadenia potrebného pre rozbehnutie e-learningovéh vzdelávania.

Manažment projektu
9

Tvorbu dokumentov a odborných študijných materiálov budú zabezpečovať zamestnanci univrzity. Vytvorené dokumenty prejdú po odbornej stránke kontrolou garantom príslušnej oblasti a kontrolou vedúcim projektu. Po schválení budú materiály implementované do e-learningovej platformy MOODLE, následne budú materíly dostupne študentom.Okrem odborného tímu sa budú na správnej implementácii projektu po administratívnej a finančnej stránke podieľať zamestnanci príslušných pracovísk. Všetci členovia odborného aj podporného tímu sú zamestnacami univerzity.

Udržateľnosť aktivít a spoluúčasť
9

E-learning je jedným z hlavných strategicjkých cieľov v oblasti rozvoja študijných programov, počítajú s financovaním následného rozvoja z vlastného rozpočtu, prípadne z grantov. Do roku 2020 si univerzita dáva za cieľ zabezpečiť e-learning vo všetkých kľúčových predmetoch (anatómia, histológia, genetika, rôzne klinické predmety) v príslušných ŠP.

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt výrazne prispeje k internacionalizácii vzdelávania na škole. Odporúčam ho podporiť.

Total points
114.00

Evaluation 2

Pridaná hodnota
6

-

Systémovosť
5

-

Konzistentnosť
8

-

Kvalita projektu a jeho aktivít
6

-

Merateľné ukazovatele a výstupy
6

-

Rozpočet
6.00

-

Manažment projektu
7

-

Udržateľnosť aktivít a spoluúčasť
9

-

Záverečný komentár a odporúčania

UVLF predkladá daný projekt s tým, že má veľmi konkrétnu predstavu o zahraničnom partnerovi, čo je možné hodnotiť pozitívne. Na druhej strane UVLF má s danou nórskou univerzitou už dlhodobé partnerstvo a mnoho projektov z minulosti (napr. v rámci 2. obdobia Norway Grants a EEA Grants, resp. existuje spolupráca v spoločnom študijnom programe), že je nevyhnutné detailne sa pozrieť na aktivity, aby sa zistilo, či ide o potenciál systémovej zmeny.

Vytváranie študijných materiálov je z nášho pohľadu samozrejmou súčasťou realizácie študijných programov, a teda činnosti zodpovedných pedagógov – a to bez ohľadu na to, akou formou sú distribuované (či je to kniha, PPT prezentácia, video, vytlačená kópia alebo súbor na webe, resp. v systéme MOODLE). Primárnym cieľom projektu je vybudovanie e-learningového modelu výučby pre študijné programy poskytované v angličtine, a tomu zodpovedajú aj aktivity. Samotný nástroj „internacionalizácia“ sa v rámci aktivít zodpovedajúcich tomuto cieľu až tak nerealizuje (vybudovanie MOODLE je síce založené na skúsenosti, ktorú pred samotným projektom získala pedagogička v Nórsku, ale všetky aktivity sú realizované výlučne interne (aspoň sa tak zdá z opisu projektu, personálnej matice a rozpočtu). Navyše, podľa nám dostupných informácií už časť obsahu MOODLE bola vytvorená v rámci predošlého projektu v rámci EEA Grants (nejaké videá a otázky), predkladateľ ale nevysvetľuje, ako tento projekt dopĺňa už existujúce veci (a neuvádza ich ani v projekte, že už existujú). Zároveň, pri univerzite, ktorá má už dlhú tradíciu poskytovania vzdelávania v angličtine, sa zdá byť veľmi nepravdepodobné, že nedisponuje študijnými materiálmi v angličtine, ktoré by mohla využiť po ich prispôsobení v rámci e-learningu.

A teda s ohľadom na vyššie uvedené sa nazdávam, že ak by daný projekt mal byť financovaný, je možné v ňom financovať len tie položky, ktoré nesúvisia so mzdami vysokoškolských učiteľov súvisiacimi s obsahom študijných materiálov v MOODLE. Samotné vytvorenie e-learningového systému s anglickými materiálmi však môže upevniť pozíciu školy v medzinárodnom prostredí a zvýšiť záujem o štúdium zo zahraničia, preto technické vybavenie potrebné na realizáciu by bolo možné podporiť.

Total points
79.00

Evaluation 3

Pridaná hodnota
5

Projekt je skôr zameraný na otázku digitálneho vzdelávania. Z pohľadu internacionalizácie sa javí ako okrajový (zabezpečuje dostupnosť niektorých zdrojov aj v cudzom jazyku).

Systémovosť
7

Projekt zabezpečuje dostupnosť zdrojov a dynamických objektov pre elearning pre študentov, vrátane študentov zo zahraničia. Tým systematicky podporuje kvalitu vzdelávania, keďže študenti budú mať prístup k novým zdrojom počas štúdia a lepšie si organizovať štúdium.

Konzistentnosť
5

Projekt sa zameriava primárne na digitalizáciu. Dlhodobý zámer rovnako hovorí najmä o sprístupňovaní e-learningu.

Kvalita projektu a jeho aktivít
9

Aktivity na seba nadväzujú, príprava, testovanie, schvaľovanie majú potenciál vytvorenie relevantných podkladov pre študentov.

Merateľné ukazovatele a výstupy
8

Vytvorenie predpokladaného počtu textov, videí a pod. sa javí ako reálne.

Rozpočet
5.00

Viaceré položky rozpočtu nemajú súvis s aktivitami - nie je jasný súvis domácich a zahraničných ciest s aktivitami projektu, potrebu opakovaného nákupu niektorých drobných zariadení a pod.

Manažment projektu
9

Zlepšenie dostupnosti študijných zdrojov má vplyv na bežnú činnosť vysokej školy.

Udržateľnosť aktivít a spoluúčasť
5

Projekt neuvádza dostupnosť hardvérových prostriedkov pre tento typ aktivity, ani odhady v tejto oblasti. projekt spomína, že zamestanci by mali byť zaškolení do tvorby e zdrojov, konkrétna aktivita naplánovaná nie je. Rovnako nie je jasný systém motivácie na tvorbu nových zdrojov po skončení projektu.

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt je primárne zameraný na digitalizáciu obsahu. Viaceré položky v rozpočte nie sú vysvetlené, je potrebné prehodnotiť relevantnosť výdavkov na domáce a zahraničné cesty, opakovaný nákup niektorých položiek a pod. Rovnako pre udržateľnosť nie je jasné využívanie prekladateľských služieb.

Total points
82.00

Filter

Filter