Centrum edukačného manažmentu v terciálnom stupni vzdelávania

Basic informations

Thematic area: 2016.1. Edukačný manažment

Project name: Centrum edukačného manažmentu v terciálnom stupni vzdelávania

University: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Condition of project: Nefinancovaný

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Relevancia cieľov a aktivít
15

Návrh Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity Cyrila a Medota v Trnave sa sústreďuje hlavne na zber kvalitatívnych údajov na tvorbu prípadových štúdií primárne cez svoje kontakty na relatívne veľkú skupinu hlavne zahraničných partnerov. Jeho podstatou je získavanie informácii o skúsenostiach subjektov pri implementácii inovatívnych spôsobov terciálneho vzdelávania, best practices, a pod. Nevynecháva aj dôraz na získavanie zručností študentov počas štúdia, a to for forme kariérneho poradenstva, mentoringu, podpory podnikanie, podnikovú prax a stáže, a pod. Súčasťou návrhu je tvorba interaktívneho webového portálu, ktorý by diseminoval poznatky získané z kvalitatívnych dát. Takisto si stanovuje za cieľ zber a vyhodnocovania údajov o praktickom uplatnení absolventov jednotlivých vyskokých škôl na trhu práce a požiadavkách zamestnávateľov. Návrh, napriek zaujímavej a kreatívnej interpretácii výzvy, sa nevenuje zberu a analýze kvantitatívnych údajov, čo je pochopiteľné vzhľadom na odbornosť tímu riešiteľov. V tom prípade je otázne, na aké účely by sa využil nákup štatistického softwaru SPSS v hodnote 30,000 eur a aký by bol zdroj dát pre využitie tohto softwaru. Kritika v tomto prípade nesmeruje ku využívaniu primárne kvalitatívnych dát, ale nekonzistentnosti cieľov a rozpočtu pre tento projekt. Návrh pre vytvorenie centrálneho portálu pre disemináciu informácii o trhu práce pre účely zvýšenej informovanosti či už verejnosti alebo akademickej obce je výborný, keďže túto funkciu, ako je spomenuté v projekte, momentálne plní privátny sektor prostredníctvom agentúr. Napriek tomu výrazne absentuje objasnenie zdroju a zhromažďovania týchto údajov a ich následná prezentácia na portáli.

Personálne zabezpečenie
15

Hlavné výskumné aktivity tímu riešiteľov sa len okrajovo dotýkajú zberu a analýzy údajov, tak ako to predpokladá výzva. Aj keď by bol zrejmý prínos v zdieľaní skúseností s partnerskými vysokými školami vďaka bohatým kontaktom aj vďaka participácií na medzinárodných projektoch, nie je zrejmé, či by táto informačná báza predstavovala dlhodobý zdroj údajov za účelom monitorovania trendov. Členovia tímu sa odborne sústreďujú na marketing a mediálnu komunikáciu, čo by pravdepodobne viedlo k dôrazu na komunikačné aspekty edukačného manažmentu pri analýze.

Dlhodobá udržateľnosť projektu
10

Predpokladá sa financovanie z vlastných zdrojov fakulty po vyčerpaní dotácie. Návrh spomína zosúladenie praktickej výučby študentov fakulty a reálnych projektov pre externých klientov z podnikateľského prostredia. Zostáva otázne, či by sa udržal charakter činnosti centra, keďže aktivity centra nie sú priamo prepojené na zdroje financovania.

Kapacita pre partnerstvá
15

Široký záber partnerských inštitúcií v zahraničí.

Konzistentnosť
2

Projekt sa zdá byť len okrajovo kompatibilný s aktivitami fakulty.

Záverečný komentár a odporúčania
0.00

Keby sa projekt sústredil len na prípadové štúdie s využitím kontaktov v zahraničí a tým pádom by mal dočasný charakter, mohol by byť prínosný. Takisto prepojenie na inú skupinu odborníkov, ktorí by zhromažďovali dáta a realizovali analýzy, s týmto tímom mediálnych expertov by bol užitočný. Moje pochybnosti o úspešnosti tohto riešiteľského tímu sú v hlavne nedostatočnom dôraze na obsah navrhovaného portálu a jeho zabezpečenia.

Total points
57.00

Evaluation 2

Relevancia cieľov a aktivít
20

Projekt odpovídá výzvě a lze v něm vysledovat vazbu mezi cíli a aktivitami. Jeho silnou stránkou je důraz na agregaci a komunikaci (diseminaci) dat. Je však méně zřejmé, zda se plánuje rozvoj vlastní (aplikačně) výzkumné kapacity v oblasti vysokoškolské politiky, resp. edukačního managementu, bez níž nelze dlouhodobě fukčním způsobem cílů projektu, resp. výzvy, dosahovat.

Personálne zabezpečenie
10

Projektový tým je relativně malý a podle popisu projektu nedisponuje expertízou přímo se vztahující k tématu projektu.

Dlhodobá udržateľnosť projektu
15

Udržitelnost resp. samofinancování projektu je řešeno obecně, nicméně jasnou deklarací závazku předkládající vysoké školy resp. fakulty.

Kapacita pre partnerstvá
5

Jako partneři (potenciální) jsou deklarativně uvedeny povšechně partnerské institutce předkládající vysoké školy resp. fakulty. Nelze vyhodnotit, zda a které konkrétní instituce by reálně mohly být partnery projektu, jakkoli z uvedeného seznamu je patrné, že u řady z nich k tomu potenciál může existovat.

Konzistentnosť
2

Projekt je formálně v souladu s příslušným dlouhodobým záměrem, lze však pochybovat o organickém začlenění této činnosti ve vztahu k profilu příslušné fakulty, jak v současnosti existuje.

Záverečný komentár a odporúčania
0.00

Navrhovaný projekt by patrně byl realizovatelný jen s obtížemi, řadou rizik a potřebou vynaložení podstatného dodatečného úsilí předkládající vysoké školy resp. fakulty.

Total points
52.00

Filter

Filter