Komplexná informačná podpora ubytovania a stravovania na UK

Basic informations

Thematic area: 2015.2. Rozvojové projekty verejných vysokých škôl

Project name: Komplexná informačná podpora ubytovania a stravovania na UK

University: Univerzita Komenského v Bratislave

Condition of project: Ukončený

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
0

Ciele projektu nie je možné namapovať na žiaden so strategických cieľov VŠ uvedených v dokumente http://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/dlhodoby-zamer-uk-2014-2024.pdf ani na východiská v žiadosti. Dokonca ani niektoré východiská uvedené v žiadosti sa nenachádzajú v dokumente DZ 2014-20. Napr. text DZ „bude klásť dôraz na neustále zlepšovanie sociálnych podmienok študentov a ďalej rozvinie aj starostlivosť o študentov so špecifickými potrebami“ ktorý by nepriamo mohol mapovať ciele projektu v samotnom dokumente DZ 2014-20 sa nenachádza.

Konzistentnosť projektu
15

Projekt z pohľadu aktivít ich závislostí a synergického efektu na dosiahnutie definovaného cieľa projektu je OK.
Rozsah projektu OK (6UZ, 2SZ). Nie je jasné či projekt je vnímaný ako pilot, a neskôr rollout tzn. bude počet zapojeních UZ následne narastať až na 9? V udržateľnosti sa uvádza len že "do systému budú zapájať ďalšie SZ". Ďalšie UZ nie? Podľa as-is stavu je ich celkom 9.
Uskutočniteľnosť projektu vo vymedzenom termíne: v relatívnych číslach OK. Pokial projekt po scgválení začne od 1.11.15, treba počítať dobeh až do roku 2017 (formálne výzva uvádza uzavretie do 31.12.16, čo ale pravdepodobne bude posunuté s ohladom na meškajúci proces hodnotenia)

Rozpočet projektu
12

Aktivita infraštruktúra: OK jasné detailné. ceny OK
Aktivity "podpora ubytovacieho procesu" málo informácií, nie je jasné z čoho vychádza cena, predbežná ponuka? prieskum trhu? štúdia? kalkulácia licencí na štandardné riešenie (licencovanie podľa čoho: počet UZ/postelí/ubytovaných) alebo aj nutnosť customizovať SW (za kolko?)

Riadenie projektu
7

Riešiteľský tím: OK
Harmonogram: následnosti a závislosti aktivít OK, problém trvania do 2017 (vid hodnotenie konzistentnosti)
Pravidlá riadenia a rozhodovania v projekte: neuvedené
Riziká: neuvedené
Príprava projektu/dokumentácia: OK, vychádza sa z predbežnej štúdie uskutočniteľnosti

Hodnota projektu
14

Samotné riešenie má svoju adekvátnu pridanú hodnotu a je zmysluplné. Treba ale konštatovať že sa jedná o riešenie bežného prevádzkového problému s už nevyhovujúcou/zastaranou technológiou pre podporu konkrétneho procesu. Pričom tento proces nie je ani uvedený ako strategicky z pohľadu dlhodobých zámerov Univerzity Komenského. Nie je to možné ani považovať ako významnú rozvojovú aktivitu/hodnotu v oblasti vzdelávania alebo vedy a výskumu. => 12b
Oceňujem dobre nastavené merateľné ukazovatele +2b

Miera spolufinancovania
5.00

Spoločný projekt viacerých vysokých škôl
0

Široké inštitucionálne pokrytie
2

projekt sa týka UZ a SZ vysokej školy, ktoré posktujú služby študentom všetkých fakult, takže 2

Debarierizácia akademického prostredia
0

Projekt nerieši debarierizáciu v zmysle metodiky hodnotenie RP

Zlepšenie uplatniteľnosti na trhu práce
0

projekt sa nezaoberá zlepšením uplatniteľnosti absolventov vysokej školy na trhu práce

Zvýšenie efektívnosti fungovania inštitúcie
1

projekt sa len okrajovo zaoberá zvyšovaním efektívnosti inštitúcie

Komentár k merateľným ukazovateľom

bez výhrad

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt je pomerne dobre nastavený, rieši existujúce problémy, nie je však významnou rozvojovou aktivitou ale skôr riešením prevádzkových problémov.
Projekt je uskutočniteľný. Shválenie asi bude záležať od porovnania hodnotenia s inými projektami.

Total points
56.00

Evaluation 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
10

Téma predkladaného projektu len okrajovo súvisí s východiskami dlhodobého zámeru VŠ, ktoré žiadateľ explicitne uviedol vo svojej žiadosti, napriek tomu považujem niektoré inovácie za prínosné pre zefektívnenie administratívy.

Konzistentnosť projektu
15

Predkladaný projekt prezentuje vzájomne prepojené aktivity, ktoré spolu súvisia a vzájomne sa podmieňujú. V podstate ide o obnovu IT pre administráciu ubytovania a stravovania, ktorá je rozfázovaná do podľa nevyhnutných krokov pre jej implementáciu. Inovatívnym je zavedenie možnosti e-peňaženky, čo súčasný systém, podľa slov žiadateľa, neumožňuje implementovať.

Rozpočet projektu
15

Rozpočet je vo viacerých položkách dobre zdôvodnený, avšak aj napriek tomu ostávajú niektoré položky príliš všeobecné a ťažko sa posudzuje nevyhnutnosť a efektívnosť investície (v niektorých položkách sú identifikovateľné skratky odkazujúce na komentár k rozpočtu, ale v prípade investičných kapitálových výdavkov 711003 a 713002 nie je jasné, ako sa dospelo k uvedeným sumám, a na čo konkrétne sa viažu, a aké sú jednotkové ceny). Pre dosiahnutie tohto cieľa je inovácia infraštruktúry nevyhnutnosťou – keďže však ide o čiastočne aj o nevyhnutnú periodickú obnovu (teda predpokladateľnú investíciu, nie rozvoj navyše), navrhujeme zvážiť vyššiu mieru spoluúčasti žiadateľa práve na softvérovej a hardvérovej obnove (aspoň na úrovni 20 % každej položky, keďže na obnovu hardvéru a softvéru si môže žiadateľ vytvárať rezervu napr. z odpisov).

Riadenie projektu
7

Tím je zložený podľa potreby. Vzhľadom na výšku prostriedkov (vlastných aj z dotácie) môže ísť o pomerne komplikované obstarávanie, čo môže spôsobiť časové posuny – tieto alebo podobné riziká ale žiadateľ nezohľadňuje, ani sa nevyjadruje k ich eliminácii.

Hodnota projektu
25

Jednoznačným prínosom je elektronizácia služieb aj smerom ku klientom (výber izieb, e-wallet...), ako aj očakávané zjednodušenie exportov pre prepojenie na register študentov. Pre dosiahnutie tohto cieľa je inovácia infraštruktúry nevyhnutnosťou – keďže však ide o čiastočne aj o nevyhnutnú periodickú obnovu (teda predpokladateľnú investíciu, nie rozvoj navyše), navrhujeme zvážiť vyššiu mieru spoluúčasti žiadateľa práve na softvérovej a hardvérovej obnove (aspoň na úrovni 20 % každej položky, keďže na obnovu hardvéru a softvéru si môže žiadateľ vytvárať rezervu napr. z odpisov). Čo sa ukazovateľov týka, otázkou je ukazovateľ 2 (tu je otázka, či už reálne prevádzkuje žiadateľ služby e-wallet v rozsahu 6000 používateľov, keďže identifikuje ako problém clearing platieb – bude treba vyjasniť), ukazovateľ 6 (ak ide o implementáciu nového komplexného systému, ako môže byť už v súčasnosti východisková hodnota 20 vyškolených používateľov?). V prípade ukazovateľa 7 navrhujem tento vypustiť, keďže ide skôr o očakávanie, a na výpadky systémov pôsobia aj rôzne externé faktory, ktoré so samotným systémom nemusia mať veľa spoločné, a teda tento ukazovateľ má len malú výpovednú hodnotu. Okrem toho by som okrem kapacitných ukazovateľov (obsluhovateľní používatelia) navrhoval zaradiť aj ukazovatele dokumentujúce reálne využívanie služieb (napr. e-wallet – koľko reálne ľudí využije túto možnosť, alebo samoobslužné prideľovanie izieb).

Miera spolufinancovania
5.00

Spoločný projekt viacerých vysokých škôl
0

Široké inštitucionálne pokrytie
4

Hodnotené podľa orientačnej indikatívnej škály vo výzve s prihliadnutím na špecifiká projektu.

Debarierizácia akademického prostredia
0

Hodnotené podľa orientačnej indikatívnej škály vo výzve s prihliadnutím na špecifiká projektu.

Zlepšenie uplatniteľnosti na trhu práce
0

Hodnotené podľa orientačnej indikatívnej škály vo výzve s prihliadnutím na špecifiká projektu.

Zvýšenie efektívnosti fungovania inštitúcie
3

Hodnotené podľa orientačnej indikatívnej škály vo výzve s prihliadnutím na špecifiká projektu.

Komentár k merateľným ukazovateľom

K merateľným ukazovateľom sa vyjadrujem v rámci kritéria "Hodnota projektu".

Záverečný komentár a odporúčania

-

Total points
84.00

Evaluation 3

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
3

Uvedené časti dlhodobého zámeru čítam v inom kontexte ako je koncipovaný projekt. Projekt nerieši znižovanie administratívnej záťaže tvorivých pracovníkov, PR aktivity univerzity, zaoberá sa čisto administráciou ubytovania a stravovacích služieb.

Konzistentnosť projektu
17

Projekt je komplexný a jeho aktivity sú vzájomne previazané. Na jednej strane sa vytvára potrebná infraštruktúra, definuje podrobná špecifikácia, zabezpečuje softvérové riešenie a jeho nasadenie do ostrej prevádzky s podporou užívateľov (školenia, migrácia údajov a pod.). Podstatné sú aj požiadavky na integračné väzby na iné IS (CRS, štátna pokladnica a pod.)

Rozpočet projektu
17

Komentár k rozpočtu je relatívne podrobný, je možné sa len domnievať, že kalkulácia pre jednotlivé položky bola robená na základe prieskumu a pod. S ohľadom na veľký podiel nákupu bude potrebné sa vysporiadať so správnym postupom verejného obstarávania tovarov a služieb, rizikom môže byť akýsi predpoklad riešiteľa, ktorý predbežne identifikoval vhodné (konkrétne softvérové) riešenie.

Riadenie projektu
10

Do projektu sú zapojené všetky relevantné zložky - vedenie univerzity, IT zamestnanci, ekonómovia a pod. Keďže systém bude používaný aj študentmi, mohlo by byť zaujímavé zohľadňovať aj potreby a požiadavky študentov.

Hodnota projektu
15

Pri danej ubytovacej kapacite a počte stravníkov, počte zariadení ide o významnú agendu v rámci univerzity, ktorej nefunkčnosť by skomplikovala časť chodu univerzity. Na druhej strane z hľadiska napredovania univerzity ako celku, spoločenského presahu má projekt veľmi obmedzený potenciál a ide skôr o riešenie kritického stavu v istom špecifickom segmente činností, s malou väzbou na hlavné poslanie - vzdelávanie a výskum.

Miera spolufinancovania
5.00

Spoločný projekt viacerých vysokých škôl
0

Široké inštitucionálne pokrytie
3

Projekt sa týka celej inštitúcie, ale len špecifickej agendy, ktorá je koncentrovaná na vybraných organizačných zložkách.

Debarierizácia akademického prostredia
0

nejde o taký prípad

Zlepšenie uplatniteľnosti na trhu práce
0

nejde o taký prípad

Zvýšenie efektívnosti fungovania inštitúcie
1

Efektívny IS v administratívnej činnosti má potenciál na úsporu nákladov. Projekt však túto oblasť akoby nebral do úvahy.

Komentár k merateľným ukazovateľom

Nie je jasné z čoho vychádza súčasná hodnota, keď sa uvažuje so zabezpečením nového systému v danej oblasti. Ukazovateľ 5 nie je jasný. žiadalo by sa doplniť ukazovateľ vyjadrujúci úspory v čase / kapacitách / nákladoch

Záverečný komentár a odporúčania

Z hľadiska celku ide skôr o okrajovú činnosť univerzity, ktorá sa však s ohľadom na veľkosť u žiadateľa stáva kritickou, ak existujúce hardwarové/softvérové riešenie prestane fungovať.

Total points
71.00

Filter

Filter