Zvýšenie efektivity využívania informačných technológií a kvality služieb na UKF v Nitre.

Basic informations

Thematic area: 2015.2. Rozvojové projekty verejných vysokých škôl

Project name: Zvýšenie efektivity využívania informačných technológií a kvality služieb na UKF v Nitre.

University: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Condition of project: Nefinancovaný

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
17

Podaný projektový zámer je de facto skupina 5 nezávislých projektov, ktoré sa odkazujú na rôzne ciele zo strategického dokumentu, pričom aktivita 4 nemapuje ani žiaden strategický ciel ale plní jednu z podporovaných tém výzvy. Z formálneho hladiska sú aktivity v súlade s dlhodobým zámerom vysokej školy sú však navzájom nekonzistentné.

Konzistentnosť projektu
0

Projektové aktivity sú navzájom nezávislé a neplnia spoločný ciel, jedná sa o zmes rôznych aktivít. Každá z nich by mala byť samostatnýcm projektom, s vlastným rozpočtom cieľom a projektovým manažmentom. Takto nastavený projekt zbytočne vyvoláva riziká vyplývajúce z koordinácie dosahovania viacerých vzájom nekonzistentných cieľov.

Rozpočet projektu
13

Rozpočet je síce dosť neprehladne štrukturovaný s ohladom na jednotlivé aktivity ale je detailný až na jednotlivé položky a kusy a jasne zdokladované ceny. S ohľadom na nekonzistentnosť jednotlivých aktivít projektu je otázka, ako chce univerzita daný projekt obstarať pri tak heterogennych technológiach. Bude sa realizovať 5 obstarávaní na každú technológiu zvlášť alebo sa nájde niekto kto to dodá spolu?

Riadenie projektu
4

Je definované obsadenie projektu, zodpovednosť rolí a dokladovaná kompetentnosť osôb. Chýbajú formálne informácie o spôsobe a procesoch riadenia projektu a použitých štandardoch, identifikácia rizík a ich minimalizácie. Projekt považujem za rizikový z pohľadu projektového manažmentu pre jeho vnútornú nekonzistenciu.
Harmonogram 09/2015 – 12/2016 pre každú aktivitu? Všetky aktivity sú nákupmi hotových riešení a ich nasadenie, žiadna z aktivít nebude dlhšia ako 6M. Plošina aj s obstaraním do 2M.

Hodnota projektu
16

Hodnotenie podľa aktivít, pretože spolu to nedáva zmysel (aktivita = 6b max):
- karity DESFIRE => ide vlastne o technologický upgrade a riešenie bezpečnostnej hrozby, považujem to za prevádzkovú nutnosť a nie ďalší rozvoj (2/6)
- MS Lync => výmena zastaranej technológie, znovu prevádzková nutnosť pre narazenie na limity rozširovania (2/6)
- boxy self–check a biblioboxy, => OK super nové služby pre študentov (6/6)
- plošina => OK super pre bezbarierovosť, podla výzvy sa ale prioritizuje BA takže len 5 (5/6)
- mobilná učebňa/notebooks => v čase ked pre väčšinu študentov je vlastné zariadenie nutnosť (notebook/tablet) pridaná hodnota tejto aktivity je otázna, skôr by som odporučil zvážiť nasadenie konceptu BYOD namiesto kupovania HW ktorého životnosť je asi 4 roky (BYOD = Bring your own device) (1/6)

celkom: 16/30

Miera spolufinancovania
4.38

Spoločný projekt viacerých vysokých škôl
0

Široké inštitucionálne pokrytie
5

projekt/aktivity sa týkajú všetkých súčastí vysokej školy (5 fakult)

Debarierizácia akademického prostredia
1

1 – kapitálové výdavky sú rozpočtované na debarierizáciu, ale táto je len 1 z 5 tém projektu

Zlepšenie uplatniteľnosti na trhu práce
1

aktivita 5 sa odvoláva na zlepšenie uplatniteľnosti na trhu práce ale nie je to jej primárny ciel, takže 1

Zvýšenie efektívnosti fungovania inštitúcie
1

pri aktivitách 2 a 3 možno hovoriť o zvyšovaní efektívnosti inštitúcie, ale pomer medzi nákladmi a prínosmi je nejasný

Komentár k merateľným ukazovateľom

každá aktivita má svoj vlastný ukazovateľ, prakticky nie je možné určiť globálny ukazovateľ celého predloženého projektu, pre vzájomnú nekonzistenciu aktivít.

Záverečný komentár a odporúčania

Podaný projektový zámer je de facto skupina 5 nezávislých projektov, ktoré navzájom nesúvisia.Každá z nich by mala byť samostatnýcm projektom, s vlastným rozpočtom, cieľom a projektovým manažmentom. Takto nastavený projekt produkuje len zbytočne riziká. V takomto setupe nie je možné projekt odporučiť na realizáciu.
Samostatne realizované aktivity 3 a/alebo 4 (boxy a plošina), by som odporučil podporiť na samostatnú realizáciu. Projekt je striktne štrukturovaný podla aktivít vo všetkých častiach, tak nie je problem ich samostatne odčleniť (ak to umožnuje štatút výzvy).

Total points
62.38

Evaluation 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
10

Aktivity reagujú na verbalizované strategické dokumenty, spoločné prepojenie je však ťažko uchopiteľné a málo identifikovateľné. Ide o zmes čiastkových aktivít reagujúcich na aktuálny stav.

Konzistentnosť projektu
5

Projekt pozostáva z 5 aktivít, ktoré vzájomne nesúvisia a netvoria ucelenú rozvojovú stratégiu (skôr riešia čiastkové aktuálne problémy s aktualizáciou a inováciou IKT)

Rozpočet projektu
10

Rozpočet je sice detailný aj s jednotkovými cenami, avšak nevyhnutnosť investícií z hľadiska rozvoja versus obnovy je otázna (viac v časti Hodnota projektu).

Riadenie projektu
6

V riešiteľskom tíme vzhľadom na výšku výdavkov chýba osoba zodpovedná za verejné obstarávanie, resp. ekonóm, ktorý bude mať na starosti správnosť a kontrolu efektívneho nakladania z financiami. Riziká implementácie nie sú rozoberané (vzhľadom na rôznorodosť aktivít, ktoré až tak nesúvisia, implementácia celého projektu nemusí byť ohrozená, skôr len čiastkovo).

Hodnota projektu
15

Zaujímavými a podpory hodnými sa javia v podstate 2 typy aktivít, ktoré majú rozvojový charakter – a to aktivity súvisiace s inovatívnym prístupom ku knižničným službám a zefektívneniu fungovania výpožičných služieb, a bezbariérový vstup do knižnice, ostatné sú skôr investície do obnovy, nie rozvoja. S ohľadom na charakter projektu sú ukazovatele viac-menej v poriadku (posledný by som navrhoval zmeniť z 1 učebne na počet laptopov, keďže o ich nákup ide). Z pohľadu dopadov by bolo dobré monitorovať aj prípadnú mieru zvýšenia počtu používateľov knižničných služieb, resp. mieru časového využitia učebne s počítačmi.

Miera spolufinancovania
4.38

Spoločný projekt viacerých vysokých škôl
0

Široké inštitucionálne pokrytie
4

Hodnotené podľa orientačnej indikatívnej škály vo výzve s prihliadnutím na špecifiká projektu.

Debarierizácia akademického prostredia
2

Hodnotené podľa orientačnej indikatívnej škály vo výzve s prihliadnutím na špecifiká projektu.

Zlepšenie uplatniteľnosti na trhu práce
0

Hodnotené podľa orientačnej indikatívnej škály vo výzve s prihliadnutím na špecifiká projektu.

Zvýšenie efektívnosti fungovania inštitúcie
2

Hodnotené podľa orientačnej indikatívnej škály vo výzve s prihliadnutím na špecifiká projektu.

Komentár k merateľným ukazovateľom

K merateľným ukazovateľom sa vyjadrujem v rámci kritéria "Hodnota projektu".

Záverečný komentár a odporúčania

-

Total points
58.38

Filter

Filter