MEDUZA - Moderné EDUkačné prostredie uniZA - na Žilinskej Univerzite

Basic informations

Thematic area: 2015.2. Rozvojové projekty verejných vysokých škôl

Project name: MEDUZA - Moderné EDUkačné prostredie uniZA - na Žilinskej Univerzite

University: Žilinská univerzita v Žiline

Condition of project: Nefinancovaný

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
12

Modernizácia IT je súčasťou dlhodobého zámeru a podmienkou pre ďalšie súvisiace aktivity, avšak projekt sa venuje hlavne obnove IT, nie jeho dopadu na rozvoj – primárnym cieľom sa zdá byť obnova a modernizácia IT, nie rozvoj VŠ v niektorej z hlavných činností (to až sekundárne/skôr implicitne).

Konzistentnosť projektu
10

Aktivity sú prepracované, na seba nadväzujúce, ide však skôr o obnovu IT s ohľadom na čas, skôr ako predpoklad pre iné rozvojové aktivity, ale nejde o rozvoj ako taký (upgrade serverov z MS 2010 na 2013, virutalizácia, zvýšenie kapacity WiFi, a pod. – to sú bežné úpravy, s ktorými by mala inštitúcia rátať v bežnej prevádzke, ak chce dosiahnuť udržateľnosť fungovania IT, nie je to rozvoj „navyše“).

Rozpočet projektu
15

Rozpočet je prepracovaný a javí sa ako realistický vzhľadom na plánovanú modernizáciu.

Riadenie projektu
8

Projektový tím kompetentne zložený. Riziká neanalyzované.

Hodnota projektu
15

Samotná modernizácia IT je síce predpokladom pre efektívnejšie fungovanie a zvýšenie bezbariérovosti v prístupe, avšak sama o sebe to nezabezpečí, ak na to nebudú nadviazané práve inovatívne služby/prístupy, resp. očakávania od používateľov. Projekt je len veľmi málo konkrétny v tom, ako sa modernizované IT má využiť na rozvoj (nie len na udržanie existujúceho stavu). Tomu zodpovedá aj nastavenie ukazovateľov (skôr technické, ale bez indikácie rozvoja služieb alebo aktivít zabezpečovaných VŠ v rámci hlavnej činnosti).

Miera spolufinancovania
0.00

Spoločný projekt viacerých vysokých škôl
0

Široké inštitucionálne pokrytie
5

Hodnotené podľa orientačnej indikatívnej škály vo výzve s prihliadnutím na špecifiká projektu.

Debarierizácia akademického prostredia
2

Hodnotené podľa orientačnej indikatívnej škály vo výzve s prihliadnutím na špecifiká projektu.

Zlepšenie uplatniteľnosti na trhu práce
0

Hodnotené podľa orientačnej indikatívnej škály vo výzve s prihliadnutím na špecifiká projektu.

Zvýšenie efektívnosti fungovania inštitúcie
2

Hodnotené podľa orientačnej indikatívnej škály vo výzve s prihliadnutím na špecifiká projektu.

Komentár k merateľným ukazovateľom

K merateľným ukazovateľom sa vyjadrujem v rámci kritéria "Hodnota projektu".

Záverečný komentár a odporúčania

-

Total points
69.00

Evaluation 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
15

Obnovu a rozširovanie IKT infraštruktúru je ťažko namapovať na plnenie konkrétnych špecifických strategických cieľov ale v princípe zlepšenie infraštruktúry podporuje všetky činnosti VŠ a v kap 6.7 Informačné systémy dokumentu DZ ŽU je možné dokladovať plnenie zámerov.

Konzistentnosť projektu
12

Jedná sa pormerne rozsiahlu obnovu infraštruktúry od komunikačných až po aplikačné služby, škoda že nie je uvedený detailnejší popis závislostí jednotlivých aktivít (funkčných, technologických a aj časových). Neexistenciu akéhokolvek harmonogramu realizácie hodnotím negatívne aj z pohľadu konzistencie tak rozsiahleho projektu.

Rozpočet projektu
18

Úplne detailne rozpísaná štruktúra rozpočtu, vrátane detailov konfigurácií, hodnotím pozitívne.
Spoluúčasť na financovaní je menej ako 10 %, čo je podmienka výzvy. Dotácia prestavuje o 0,11 % viac ako umožňuje výzva. Nepovažujeme to za dôvod na vyradenie žiadosti z formálnych dôvodov

Riadenie projektu
3

Riešiteľský tím: OK
Harmonogram: neuvedené
Pravidlá riadenia a rozhodovania v projekte: neuvedené
Riziká: neuvedené
Pripravenosť VŠ na realizáciu projektu: neuvedené (predpokladam že pri tak detailnomj návrhu konfigurácie je už spracovaná základná proj dokumentácia)

Hodnota projektu
24

Projekt je detailne pripravený a odborne nadizajnovaný. Ide o rozsiahlejšiu obnovu základnej IKT infraštruktúry, z pohľadu rozvoja sa to dá považovať skôr za prevádzkovú nutnosť neź výrazný rozvojový impulz. Projekt má však v sekundárnuch dopadoch významnú pridanú hodnotu pre podporu ostatných procesov univerzity a zabezpečuje kontinuitu a kvalitu služieb IKT pre hlavné procesy. Riešenie má v rámci inštitúcie dlhodobejší vplyv.

Miera spolufinancovania
0.00

Spoločný projekt viacerých vysokých škôl
0

Široké inštitucionálne pokrytie
2

upgrade a rozširovanie základnej IT infraštruktúry má len sekundárne dopady na všetkých súčastí vysokej školy (2b)

Debarierizácia akademického prostredia
0

priama debarierizácia nieje, zvýšenie priepustnosti WiFi a zlepšenie pokrytia WiFi nemožno hodnotiť ako debarierizáciu.

Zlepšenie uplatniteľnosti na trhu práce
0

nie

Zvýšenie efektívnosti fungovania inštitúcie
0

projekt zvyšuje kvalitu základnej IT infraštruktúry ale nerieši elektronizáciu a automatizácia činností v rámci vysokej školy

Komentár k merateľným ukazovateľom

ukazovatele sú adekvátne čisto technologickej povahe projektu

Záverečný komentár a odporúčania

Dobre pripravený a popísaný projekt, chýba harmonogram. Napriek čisto technologickému obsahu zabezpečuje dôležitú modernizáciu v rámci univerzity, čo v prípade technickej univerzity má značný význam a hodnotu.
Odporúčam na realizáciu. Drobný rozdiel pri spoluúčasti by asi nemal byť dôvod na vyradenie žiadosti z formálnych dôvodov.

Total points
74.00

Filter

Filter