Eliminácia architektonických, informačných a orientačných bariér na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave

Basic informations

Thematic area: 2015.2. Rozvojové projekty verejných vysokých škôl

Project name: Eliminácia architektonických, informačných a orientačných bariér na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave

University: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Condition of project: Ukončený

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
18

Škola má jasne zadefinované stratégie a akčné plány v oblasti skvalitnenia štúdia a odstraňovania bariér pre študentov so špecifickými potrebami v období rokov 2013-2017, k čomu smeruje predkladaný zámer. Ciele predkladaného zámeru sú jasné a zrozumiteľné.

Konzistentnosť projektu
18

Projekt je v celku komplexne prepracovaný a venuje sa viacerým aktivitám v oblasti debarierizácie prostredia (t.z. nielen odstránenie fyzických bariér, ale aj prepojenie cez informačno komunikačné prostredie školy a následnú podporu vytvorením podporného centra). Čo sa týka uskutočniteľnosti projektu je to trocha otázne, nakoľko je projekt a jeho rozsah dosť investične náročný.

Rozpočet projektu
14

Rozpočet projektu je viacmenej štruktúrovane a zmysluplne zostavený. Opodstatnenosť niektorých priamych výdavkov nie je dostatočne preukázaná a ide len o hrubé odhady. Na prvý pohľad sa niektoré položky zdajú byť nadsadené.

Riadenie projektu
10

Škola je dobre pripravená na realizáciu projektu, projekt je dobre premyslený s jasným cieľom a výsledkom.

Hodnota projektu
25

Navrhovanými opatreniami vie projekt prispieť k debarierizácii prostredia školy značným spôsobom. Zároveň sa v projekte myslí aj na vybudovanie podporného centra pre študentov so špecifickými potrebami aj pre iné vysoké školy.

Miera spolufinancovania
0.00

Spoločný projekt viacerých vysokých škôl
0

Široké inštitucionálne pokrytie
5

STU BA má 7 fakúlt. Debarierizácia je riešená komplexne na celej škole.

Debarierizácia akademického prostredia
4

projekt rieši okrem odstraňovania fyzických bariér aj ďalšie čiastkové aktivity (zmena v IT prostredí pre študentov, orientačné značenie školy, vybudovanie Podporného centra)

Zlepšenie uplatniteľnosti na trhu práce
1

projekt zvýši šance pre študentov s handicapom študovať technické odbory, čo im môže v budúcnosti umožniť lepšie uplatnenie na voľnom trhu práce

Zvýšenie efektívnosti fungovania inštitúcie
0

nie je cieľom projektu

Komentár k merateľným ukazovateľom

Merateľné ukazovatele sú zrozumiteľne zvolené - t.z. počet bezbarierových vstupov, výťahov, sanitárnych miestností ... Skutočný merateľný ukazovateľ pre vyvolané zmeny sa však preukáže až časom po spočítaní počtu absolventov s handicapom, ktorý školu absolvujú.

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt jednoznačne smeruje k naplneniu základných požiadaviek vysokoškolského zákona a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 458/2012 Z. z. o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami. Výsledkom projektu bude zlepšenie podmienok na štúdium pre študentov so špecifickými potrebami (ŠP) na všetkých fakultách STU v Bratislave a zároveň projekt prispeje aj k vytvoreniu platformy ako Podporné centrum pre ďalšie vysoké školy, čím môže uľahčiť cestu aj ďalším školám pri napĺňaní ich potrieb v tejto oblasti. Pokiaľ však takáto platforma už v krajine existuje, mohlo by takéto centrum pôsobiť duplicitne. Čo sa týka výšky investície ide o dosť nákladný projekt, preto doporučujem hlbšie preskúmať opodstatnenosť celkovej investície.

Total points
95.00

Evaluation 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
20

Navrhovaný projekt jednoznačne súvisí s dlhodobým zámerom

Konzistentnosť projektu
18

Aktivity sú komplexné, rieši sa odstraňovanie prekážok pre študentov so špeciálnymi potrebami na viacerých pracoviskách. Tieto boli detailne analyzované a navrhované riešenia. Zámer pôsobí premyslene a zrejme by VŠ k nemu pristúpila aj samostatne (bez osobitnej dotácie), čo možno hodnotiť ako pozitívne.

Rozpočet projektu
19

Rozpočet pomerne detailný a v komentári vysvetlený aj spôsob kalkulácie (aj keď pri niektorých investičných položkách by bolo vhodné doložiť, na základe akých ponúk/zisťovaní bola odhadovaná cena, jednako sa nezdá prehnane dimenzovaný rozpočet). Len upozornenie: Komentár v rozpočte odkazuje niekedy na konkrétne značky, čo môže kolidovať s pravidlami VO, predpokladám však, že je to len ilustračné, aby bolo zrejmé, ako sa dospelo k cene.

Riadenie projektu
9

Personálne riadenie projektu sa zdá fundované, už samotná príprava projektu ukazuje na premyslenosť krokov a časový plán. Žiaľ, projekt obsahuje dosť investícií, na ktoré bude treba vypracovať dokumentáciu a zrejme si v niektorých prípadoch vyžiada aj rôzne „úradné“ povolenia – tu sa neanalyzujú riziká, ak sa tieto procesy natiahnu (vrátane napr. VO), a teda čo sa bude diať, ak nastanú posuny (aby sa stihol termín koniec roka 2016, resp. či je škola pripravená zafinancovať tieto investície z vlastných zdrojov po tomto termíne).

Hodnota projektu
25

Projekt reaguje na jednu z hlavných podporovaných tém výzvy – debarierizácia akademického prostredia. Jednako ukazovatele sú formulované dosť vágne, ak ich bude treba na konci zdokladovať. Navrhujem ako ukazovatele skôr použiť konkrétne „deliverables“, teda počet centier pre študentov so ŠP (0 -> 1), počet bezbariérových výťahov X -> X+2..., počet hydraulických plošín Y - > Y+5...

Miera spolufinancovania
0.00

Spoločný projekt viacerých vysokých škôl
0

Široké inštitucionálne pokrytie
5

Hodnotené podľa orientačnej indikatívnej škály vo výzve s prihliadnutím na špecifiká projektu.

Debarierizácia akademického prostredia
5

Hodnotené podľa orientačnej indikatívnej škály vo výzve s prihliadnutím na špecifiká projektu.

Zlepšenie uplatniteľnosti na trhu práce
0

Hodnotené podľa orientačnej indikatívnej škály vo výzve s prihliadnutím na špecifiká projektu.

Zvýšenie efektívnosti fungovania inštitúcie
0

Hodnotené podľa orientačnej indikatívnej škály vo výzve s prihliadnutím na špecifiká projektu.

Komentár k merateľným ukazovateľom

K merateľným ukazovateľom sa vyjadrujem v rámci kritéria "Hodnota projektu".

Záverečný komentár a odporúčania

-

Total points
101.00

Filter

Filter