Debarierizácia prístupu a rekonštrukcia auly

Basic informations

Thematic area: 2015.2. Rozvojové projekty verejných vysokých škôl

Project name: Debarierizácia prístupu a rekonštrukcia auly

University: Prešovská univerzita v Prešove

Condition of project: Nefinancovaný

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
18

Navrhovaný projekt je v súlade s dlhodobou stratégiou školy.

Konzistentnosť projektu
10

Projekt rieši debarierizáciu priestorov školy len okrajovo, nosnou časťou projektu je rekonštrukcia auly vysokej školy

Rozpočet projektu
10

Výdavky na jednotlivé činnosti a položky sú nedostatočne preukázané. Ide o hrubé odhady. Realizačná PD v hodnote 24 tis. € je na prvý pohľad príliš nadsadená.

Riadenie projektu
8

V celku OK, zodpovedajúci tým riešiteľov.

Hodnota projektu
13

Projekt prispeje k debarierizácii auly vysokej školy, resp. jej zlepšeniu súčasného stavu, ktorý čiastočne vyhovuje. Nosná časť investície však smeruje k rekonštrukcii auly vysokej školy.

Miera spolufinancovania
1.25

Spoločný projekt viacerých vysokých škôl
0

Široké inštitucionálne pokrytie
5

Rekonštrukcia a debariericázia auly školy bude prínosom pre všetky fakulty školy

Debarierizácia akademického prostredia
1

Nosná časť rozpočtu súvisí s rekonštrukciou auly (klimatizácia, statické posilnenie auly, nové podlahy, osvetlenie, drevené obklady kvôli akustike, čiastočne strešný plášť). Debarierizácia sa týka iba auly školy - inštalovanie 1 schodiskovej plošiny.

Zlepšenie uplatniteľnosti na trhu práce
0

nerieši

Zvýšenie efektívnosti fungovania inštitúcie
0

nerieši

Komentár k merateľným ukazovateľom

Merateľné ukazovatele sú tak trocha zjednodušené v zmysle 0/1 (t.z. pôvodný stav / vylepšený stav).

Záverečný komentár a odporúčania

Rekonštrukcia auly vysokej školy je určite potrebná, čo škola aj plánuje uskutočniť, nakoľko má už spracovanú stavebnú dokumentáciu. Rozpočtované výdavky sú však iba hrubo odhadnuté. Hlavný cieľ projektu nie celkom korešponduje s cieľom výzvy.

Total points
66.25

Evaluation 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
7

Starostlivosť o vlastný majetok a jeho oprava je úplne bežnou súčasťou hospodárenia, a len okrajovo sa týka otázok rozvoja. Rozvojovým pozitívom je len prvok debarierizácie.

Konzistentnosť projektu
7

V projekte nejde o rozvojovú činnosť, ale o obnovu existujúceho majetku. Oprava auly je bežnou súčasťou hospodárenia s majetkom a VŠ by toto mala plánovať v rámci vlastnej prevádzky. Pridanou hodnotou je len debarierizácia prístupu do auly, ale naozaj ide hlavne o obnovenie existujúcej infraštruktúry do lepšieho stavu (bez zvýšenia kapacity, modernizácie vybavenia pre priame použitie študentmi a pod.).

Rozpočet projektu
15

Rozpočet je vo viacerých položkách jasný, avšak v najväčších kapitálových položkách sa odvoláva len na projektovú dokumentáciu, ktorá podľa vyjadrenia žiadateľa už bola vypracovaná, avšak nepriložil ju k žiadosti, a teda rozsah rekonštrukčných prác a ich cena sa nedá overiť.

Riadenie projektu
8

Riadenie projektu je jasné, kompetencie rozdelené, chýba však analýza rizík a ich prípadné odstraňovanie.

Hodnota projektu
10

Ako uvádzam v predošlých komentároch, nejde o rozvoj (nové plus navyše), ale o bežnú obnovu (okrem inštalácie bezbariérového vstupu do auly). Ukazovatele (okrem prvého) nemajú veľmi výpovednú hodnotu, skôr by bolo vhodné indikovať očakávanú úsporu na energiách, alebo zvýšenie využiteľnosti priestoru v percentách (napr. obsadenosť miestnosti teraz a obsadenosť po rekonštrukcii).

Miera spolufinancovania
1.25

Spoločný projekt viacerých vysokých škôl
0

Široké inštitucionálne pokrytie
1

Hodnotené podľa orientačnej indikatívnej škály vo výzve s prihliadnutím na špecifiká projektu.

Debarierizácia akademického prostredia
1

Hodnotené podľa orientačnej indikatívnej škály vo výzve s prihliadnutím na špecifiká projektu.

Zlepšenie uplatniteľnosti na trhu práce
0

Hodnotené podľa orientačnej indikatívnej škály vo výzve s prihliadnutím na špecifiká projektu.

Zvýšenie efektívnosti fungovania inštitúcie
2

Hodnotené podľa orientačnej indikatívnej škály vo výzve s prihliadnutím na špecifiká projektu.

Komentár k merateľným ukazovateľom

K merateľným ukazovateľom sa vyjadrujem v rámci kritéria "Hodnota projektu".

Záverečný komentár a odporúčania

-

Total points
52.25

Filter

Filter