Zlepšovanie vedomostnej úrovne a zručnosti študentov v oblasti navrhovania a aplikovania metód a prostriedkov na meranie geometrických veličín

Basic informations

Thematic area: komisia č. 2 pre nové technológie, metódy a formy vo vzdelávaní

Project name (Slovak): Zlepšovanie vedomostnej úrovne a zručnosti študentov v oblasti navrhovania a aplikovania metód a prostriedkov na meranie geometrických veličín

Project name (English): Improvement of students’ knowledge and skills in the area of designing and application of methods and devices for measurement of geometrical parameters

Start of project: 2015

End of project: 2017

Condition of project: Finished

Project number: 014STU-4/2015

Project leader: prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.

University: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Department: Strojnícka fakulta

Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu v slovenskom jazyku

Medzi originálne výstupy projektu patria dve monografie, štyri publikácie v časopisoch evidovaných v databáze CC  a päť  v databáze WOS a SCOPUS, 6 v ostatných zahraničných a domácich časopisoch a viacero prác prednesených na domácich a zahraničných konferenciách. Do výsledkov je možné zaradiť aj jednu učebnicu. V rámci projektu boli navrhnuté, realizované a experimentálne overené skúšobné, meracie a kalibračných stendy. Výstupom projektu je virtuálna stránka http://vlm.sjf.stuba.sk/, ktorá   poskytuje informácie o správnej metrologickej praxi. Boli získané originálne výsledky pri spracovaní výsledkov meraní s využitím štatistických metód pre určovanie neistôt merania u meracích reťazcov a následne vytvorené matematické modely pre pokročilé matematicko-štatistické spracovanie súborov Big Data využiteľné v rámci Industry 4.0.  

Description of original results of the project in English

The originally outputs of the project include two monographs, four publications in journals registered in the CC database and six in the WOS and SCOPUS databases. 
A textbook may also be counted among the project results. The project yielded a design, manufacturing and experimental verification of testing, measurement and calibration stands. One of its outputs is a virtual page http://vlm.sjf.stuba.sk/, which provides information on correct metrology practice. Original results were obtained in course of processing the measurement results using statistical methods for determining measurement uncertainties in measurement strings, with the subsequent creation of mathematical models for advanced mathematical and statistical processing of Big Data files usable in Industry 4.0.

Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA

Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA Capital expenditures in €
Pumped for the entire period of the project 36 028,00 0,00

List of project outcomes for the entire solution

Publishing activity

Category code Specific output, name (ISBN, number of pages a i.)
AAB Tóth, Teodor (34%); Živčák, Jozef (16%); Dovica, Miroslav (16%); Hudák, Radovan (34%); Michaeli, Linus (0%); Palenčár, Rudolf (0%): Aplikácia priemyselnej počítačovej tomografie. 2016
AAB Kelemenová, Tatiana (60%); Dovica, Miroslav (40%); Palenčár, Rudolf (0%); Janáčová, Dagmar (0%): Kalibrácia meradiel. 2016
ADM PALENČÁR, Rudolf - SOPKULIAK, Peter - PALENČÁR, Jakub - ĎURIŠ, Stanislav - SUROVIAK, Emil - HALAJ, Martin. Application of Monte Carlo Method for evaluation of uncertainties of ITS-90 by Standard Platinum Resistance Thermometer. In Measurement Science Review [elektronický zdroj]. Vol. 17, no. 3 (2017), s. 108-116. ISSN 1335-8871. V databáze: SCOPUS.
ADF JAVORSKÁ, Alexandra - ĎURIŠ, Stanislav - ĎURIŠOVÁ, Zuzana - KLVAČOVÁ, Simona - RYBÁŘ, Jan. Kalibrácia a vyhodnotenie neistôt merania vlhkosti v klimatickej komore. In Metrológia a skúšobníctvo. Roč. 22, č. 1 (2017), s. 24-28. ISSN 1335-2768.
ADF PALENČÁR, Rudolf - KLVAČOVÁ, Simona - PALENČÁR, Jakub - JAVORSKÁ, Alexandra - RYBÁŘ, Jan. Štatistické metódy pri vyhodnotení kalibrácie meradiel - časť 1. In Metrológia a skúšobníctvo. Roč. 22, č. 1 (2017), s. 20-24. ISSN 1335-2768.
AFC SOPKULIAK, Peter - PALENČÁR, Rudolf - PALENČÁR, Jakub - SUROVIAK, Emil. Validation and convergence of the adaptive Monte Carlo method toward the law of propagation of uncertainty applied on specific point of chosen subscale of ITS-90. In Aplimat 2017 [elektronický zdroj] : proceedings of the 16th conference on Applied Mathematics. Bratislava, 31.1. -2.2. 2017. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2017, S. 1459-1470, CD ROM. ISBN 978-80-227-4650-2. V databáze: SCOPUS.
AFC PALENČÁR, Rudolf - WIMMER, Gejza - KLVAČOVÁ, Simona - WITKOVSKÝ, Viktor. Two approaches to obtain the calibration line. In Measurement 2017 : 11th International conference on measurement. Smolenice, Slovakia, May 29-31, 2017. Bratislava : Slovak academy of sciences, 2017, S. 43-46. ISBN 978-80-972629-0-7. V databáze: IEEE ; SCOPUS.
AFD KUBIŠ, Milan - PALENČÁR, Jakub - RYBÁŘ, Jan - ŠIŠMIŠOVÁ, Dana - PALENČÁR, Rudolf. Modeling high velocity oxygen fuel (HVOF) coating. In Transfer 2017 [elektronický zdroj] : proceedings of reviewed papers of the 18th international scientific conference. Trenčianske Teplice, 23.-24.11. 2017. 1. vyd. Trenčín : Alexander Dubcek University of Trenčín, 2017, S. [6] s., CD ROM. ISBN 978-80-8075-787-8.
AFD PALENČÁR, Rudolf - KLVAČOVÁ, Simona - SOPKULIAK, Peter - JAVORSKÁ, Alexandra - RYBÁŘ, Jan. Prístupy k vyhodnoteniou kalibrácie meradiel so spojitou stupnicou. In ARTEP 2017. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi [elektronický zdroj] : 11. ročník konferencie odborníkov z univerzít, vysokých škôl a praxe. Stará Lesná, SR, 15. - 17. 2. 2017. 1. vyd. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2017, S. 38-1 - 38-2, USB kľúč. ISBN 978-80-553-3075-4.
AFD PALENČÁR, Rudolf - SOPKULIAK, Peter - KLVAČOVÁ, Simona - SUROVIAK, Emil - SCHREIER, Zbyněk. Application of Monte Carlo method with a focus on generating of pseudo-random numbers for evaluation of uncertainties of ITS-90. In ARTEP 2017. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi [elektronický zdroj] : 11. ročník konferencie odborníkov z univerzít, vysokých škôl a praxe. Stará Lesná, SR, 15. - 17. 2. 2017. 1. vyd. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2017, S. 21-1 - 21-20, USB kľúč. ISBN 978-80-553-3075-4.
AFD SOPKULIAK, Peter - PALENČÁR, Rudolf - PALENČÁR, Jakub - SUROVIAK, Emil - MARKOVIČ, Jaromir. Evaluation of uncertainties of ITS-90 by Monte Carlo Method. In Cybernetics and mathematics applications in intelligent systems : proceedings of the 6th Computer science on-line conference 2017. 26.4. - 29.4. 2017, Praha, ČR. Vol. 2. 1. vyd. Cham : Springer International Publishing AG, 2017, S. 46-56. ISSN 2194-5357. ISBN 978-3-319-57263-5. V databáze: SCOPUS.
AFD KUBIŠ, Milan - ŠIŠMIŠOVÁ, Dana - PALENČÁR, Rudolf. Safety assessment of pressure pipelines with corrosion defects. In ARTEP 2017. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi [elektronický zdroj] : 11. ročník konferencie odborníkov z univerzít, vysokých škôl a praxe. Stará Lesná, SR, 15. - 17. 2. 2017. 1. vyd. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2017, S. 39-1 - 39-9, USB kľúč. ISBN 978-80-553-3075-4.
AFD JAVORSKÁ, Alexandra - ĎURIŠ, Stanislav - ĎURIŠOVÁ, Zuzana - KLVAČOVÁ, Simona - RYBÁŘ, Jan. Vyhodnotenie neistôt merania vlhkosti. In ARTEP 2017. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi [elektronický zdroj] : 11. ročník konferencie odborníkov z univerzít, vysokých škôl a praxe. Stará Lesná, SR, 15. - 17. 2. 2017. 1. vyd. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2017, S. 37-1 - 37-11, USB kľúč. ISBN 978-80-553-3075-4.
AFD JAVORSKÁ, Alexandra - RYBÁŘ, Jan - ĎURIŠOVÁ, Zuzana - ĎURIŠ, Stanislav - KLVAČOVÁ, Simona. Zlepšovanie meracích procesov v laboratóriu vlhkosti pomocou metódy 5S a filozofie Kaizen. In Transfer 2017 [elektronický zdroj] : proceedings of reviewed papers of the 18th international scientific conference. Trenčianske Teplice, 23.-24.11. 2017. 1. vyd. Trenčín : Alexander Dubcek University of Trencin, 2017, S. [8] s., CD ROM. ISBN 978-80-8075-787-8.
AFD RYBÁŘ, Jan - ŠIŠMIŠOVÁ, Dana - JAVORSKÁ, Alexandra - KLVAČOVÁ, Simona. TATRA T3 v Bratislave - legenda medzi električkami. In História, súčasnosť a budúcnosť elektrotechniky na Slovensku : Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Banská Štiavnica, Slovensko. 27.-28.9.2017. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2017, S. 107-114. ISBN 978-80-227-4730-1.
AFD RYBÁŘ, Jan - VAŠEK, Pavol - MELICHER, Markus - ŠIŠMIŠOVÁ, Dana - ĎURIŠ, Stanislav. Use optical sensors for inspections and measurement in industrial practice. In Transfer 2017 [elektronický zdroj] : proceedings of reviewed papers of the 18th international scientific conference. Trenčianske Teplice, 23.-24.11. 2017. 1. vyd. Trenčín : Alexander Dubcek University of Trencin, 2017, S. [9], CD ROM. ISBN 978-80-8075-787-8
AFD ŠIŠMIŠOVÁ, Dana - RYBÁŘ, Jan - KLVAČOVÁ, Simona - JAVORSKÁ, Alexandra. Návrh exkurzie ako formy výučby v predmete "Elektrotechnika a elektronika". In História, súčasnosť a budúcnosť elektrotechniky na Slovensku : Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Banská Štiavnica, Slovensko. 27.-28.9.2017. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2017, S. 189-196. ISBN 978-80-227-4730-1.
ADC PALENČÁR, Rudolf - ĎURIŠ, Stanislav - ĎURIŠOVÁ, Zuzana - BROKEŠ, Vojtech - PAVLÁSEK, Peter. Reduction of measurement uncertainty by taking into account correlation in measurements and temperature scale realization. In Measurement Techniques. Vol. 59, no. 1 (2016), s. 52-58. ISSN 0543-1972. V databáze: CC.
ADM JENČURÁKOVÁ, Dana - PALENČÁR, Rudolf. Optimizing management of the measurement system of the technological process. In Manufacturing technology. Vol. 16, no. 1 (2016), s. 107-113. ISSN 1213-2489. V databáze: SCOPUS.
ADE BALONOVÁ, Katarína - ĎURIŠ, Stanislav. Design of a mathematical model for determining the volume of fuel. In International Journal of Application or Innovation in Engineering & Management (IJAIEM). Vol. 5, iss. 5 (2016), s. 265-275. ISSN 2319-4847.
ADE KRŠÍKOVÁ, Jana - ĎURIŠ, Stanislav - JAVORSKÁ, Alexandra. Modelové situácie merania teploty v prostredí zmrazovania potravín. In Jemná mechanika a optika. Roč. 61, č. 7-8 (2016), s. 184-187. ISSN 0447-6441.
ADE VAJSÁBEL, Michal - GRÚBEROVÁ, Michaela - KUREKOVÁ, Eva PALENČÁR, Rudolf. Advanced statistical methods used in practice. In International Journal of Application or Innovation in Engineering & Management (IJAIEM). Vol. 5, iss. 4 (2016), s. 174-182. ISSN 2319-4847.
ADF BALONOVÁ, Katarína - VAJSÁBEL, Michal - KOPUNEC, Tomáš - ĎURIŠ, Stanislav. Meranie vplyvu teploty na objem pohonných látok. In Metrológia a skúšobníctvo. Roč. 20, č. 2 (2015), s. 24-28. ISSN 1335-2768.
ADF BALONOVÁ, Katarína - VAJSÁBEL, Michal - ĎURIŠ, Stanislav. Sledovanie teplôt pohonných hmôt v podzemných nádržiach. In Metrológia a skúšobníctvo. Roč. 21, č. 1 (2016), s.24-30. ISSN 1335-2768.
ADF PALENČÁR, Jakub - PALENČÁR, Rudolf - ĎURIŠ, Stanislav. Indexy spôsobilosti v meracom procese a ich použitie z pohľadu vychýlenia procesu. In Metrológia a skúšobníctvo. Roč. 21, č. 2 (2016), s. 9-13. ISSN 1335-2768.
ADF JENČURÁKOVÁ, Dana - PALENČÁR, Rudolf. Diagramy kumulatívnych súčtov v riadení meracích procesov. In Metrológia a skúšobníctvo. Roč. 20, č. 1 (2015), s. 15-19. ISSN 1335-2768.
ADF ROSOLOWSKA, Romana - BENKOVÁ, Miroslava - ĎURIŠ, Stanislav. Vplyv teploty na meranie mikroprietoku. In Metrológia a skúšobníctvo. Roč. 21, č. 1 (2016), s. 35-38. ISSN 1335-2768.
ADF SOPKULIAK, Peter - PALENČÁR, Rudolf. Analýza neistôt realizácie teplotnej stupnice ITS-90 stanovených metódou Monte Carlo. In Metrológia a skúšobníctvo. Roč. 21, č. 1 (2016), s. 39-44. ISSN 1335-2768.
AEC BALONOVÁ, Katarína - VAJSÁBEL, Michal - BARBOLYAS, Boris - ROSOLOWSKA, Romana - KOPUNEC, Tomáš. Use of thermocouples in technological process of casting. In Technical computing Bratislava 2014 : proceedings. Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015, S. 3-17. ISBN 978-3-659-40792-5.
AFC PAVLÁSEK, Peter - ĎURIŠ, Stanislav - PALENČÁR, Rudolf. Selected factors affecting the precision of thermocouples. In IMEKO 2015 [elektronický zdroj] : 21th World congress of the International Measurement Confederation. Prague, Czech Republic. August 30 - September 4, 2015. Prague : Czech Technical University in Prague, 2015, S. [4], online. ISBN 978-80-01-05793-3. V databáze: SCOPUS.
AFD GRÚBEROVÁ, Michaela - PALENČÁR, Jakub - KUBIŠ, Milan. Simulácia numerického modelu paralelnej kinematickej štruktúry Tricept počas rôznych prevádzkových režimov. In Automatizácia a riadenie v teórii a praxi [elektronický zdroj] : workshop odborníkov z univerzít, vysokých škôl a praxe v oblasti automatizácie a riadenia. 1. vyd. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2015, USB kľúč, s. 59-1 - 59-7. ISBN 978-80-553-1968-1.
AFD GRÚBEROVÁ, Michaela - PALENČÁR, Jakub - PALENČÁR, Rudolf. Design of experiments for testing of machine tools with parallel kinematic structure. In Automatizácia a riadenie v teórii a praxi. ARTEP 2016 [elektronický zdroj] : Workshop odborníkov z univerzít, vysokých škôl a praxe v oblasti automatizácie riadenia. 10. - 12. február 2016, Stará Lesná, SR. 1. vyd. Košice : Technická univerzita Košice, 2016, S. 46-3 - 46-7, CD ROM. ISBN 978-80-553-2474-6.
AFD PALENČÁR, Jakub - GRÚBEROVÁ, Michaela - PALENČÁR, Rudolf. Využitie indexov spôsobilosti v meracích procesoch. In Automatizácia a riadenie v teórii a praxi. ARTEP 2016 [elektronický zdroj] : Workshop odborníkov z univerzít, vysokých škôl a praxe v oblasti automatizácie riadenia. 10. - 12. február 2016, Stará Lesná, SR. 1. vyd. Košice : Technická univerzita Košice, 2016, S. 47-3 - 47-8, CD ROM. ISBN 978-80-553-2474-6.
AFD JENČURÁKOVÁ, Dana - PALENČÁR, Rudolf - PASTIEROVÁ, Jana. Využitie regulačných diagramov pri riadení meracieho procesu. In Automatizácia a riadenie v teórii a praxi [elektronický zdroj] : workshop odborníkov z univerzít, vysokých škôl a praxe v oblasti automatizácie a riadenia. 1. vyd. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2015, USB kľúč, s. 74-1 - 74-16. ISBN 978-80-553-1968-1.
AFD JENČURÁKOVÁ, Dana - PALENČÁR, Rudolf. The statistical methods for the management of the measurement process. In Aplimat 2016 [elektronický zdroj] : proceedings of the 15th conference on applied mathematics 2016. Bratislava, 2.-4. 2. 2016. 1st. ed. Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2016, S. 636-643, CD ROM. ISBN 978-80-227-4531-4. V databáze: SCOPUS.
AFD KOPUNEC, Tomáš - VAJSÁBEL, Michal - PAVLÁSEK, Peter - KOVAL, Martin - ĎURIŠ, Stanislav - ŠOOŠ, Ľubomír. Measurement technique for the flood barriers deformation determination. In Applied Mechanics and Materials : selected, peer reviewed papers from the 21st International Conference "Engineering for Environment Protection - TOP", Senec, SR, 23. - 25. 6. 2015. Vol. 832, (2016), s. 159-167. ISSN 1660-9336.
AFD PASTIEROVÁ, Jana - ĎURIŠ, Stanislav - JENČURÁKOVÁ, Dana. Kalibrácia a umiestnenie snímačov teploty v izotermickej skrini prepravujúcej skaziteľné potraviny. In Automatizácia a riadenie v teórii a praxi [elektronický zdroj] : workshop odborníkov z univerzít, vysokých škôl a praxe v oblasti automatizácie a riadenia. 1. vyd. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2015, USB kľúč, s. 70-1 - 70-8. ISBN 978-80-553-1968-1.
AFD KUBIŠ, Milan - GRÚBEROVÁ, Michaela - PALENČÁR, Jakub - VALKOVIČ, Vojtech. Testovanie úrovne zvyškového napätia počas žiarového striekania simuláciou technologického procesu a následnej nelineárnej termo-mechanickej analýzy výsledkov. In Automatizácia a riadenie v teórii a praxi [elektronický zdroj] : workshop odborníkov z univerzít, vysokých škôl a praxe v oblasti automatizácie a riadenia. 1. vyd. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2015, USB kľúč, S. 60-1 - 60-9. ISBN 978-80-553-1968-1.
AFD LOKŠÍK, Milan - ROSOLOWSKA, Romana. Robustné riadenie vertikálneho kmitania vozidla s neistotami v regulačnej slučke. In Automatizácia a riadenie v teórii a praxi [elektronický zdroj] : workshop odborníkov z univerzít, vysokých škôl a praxe v oblasti automatizácie a riadenia. 1. vyd. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2015, S. 72-1 - 72-12, USB kľúč. ISBN 978-80-553-1968-1.
AFD LOKŠÍK, Milan - VACHÁLEK, Ján - MORHÁČ, Martin - JUHÁS, Martin - BELAVÝ, Cyril - PALENČÁR, Rudolf. Tvorba digitálneho dvojčaťa priemyselnej výrobnej linky v rámci konceptu Industry 4.0. In ARTEP 2017. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi [elektronický zdroj] : 11. ročník konferencie odborníkov z univerzít, vysokých škôl a praxe. Stará Lesná, SR, 15. - 17. 2. 2017. 1. vyd. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2017, S. 14-1 - 14-7, USB kľúč. ISBN 978-80-553-3075-4.
AFD ŠIŠMIŠOVÁ, Dana - KUBIŠ, Milan - KRŠÍKOVÁ, Jana - ONDRUŠKA, Juraj. Simulácia a meranie prechodových charakteristík systémov s rozloženými parametrami. In Automatizácia a riadenie v teórii a praxi. ARTEP 2016 [elektronický zdroj] : Workshop odborníkov z univerzít, vysokých škôl a praxe v oblasti automatizácie riadenia. 10. - 12. február 2016, Stará Lesná, SR. 1. vyd. Košice : Technická univerzita Košice, 2016, S. 53-1 - 53-12, CD ROM. ISBN 978-80-553-2474-6.
AFD VAJSÁBEL, Michal - KUREKOVÁ, Eva. Aplikácia metódy Monte Carlo pri vyhodnotení neistôt teleskopickej tyče Triceptu. In Automatizácia a riadenie v teórii a praxi. ARTEP 2016 [elektronický zdroj] : Workshop odborníkov z univerzít, vysokých škôl a praxe v oblasti automatizácie riadenia. 10. - 12. február 2016, Stará Lesná, SR. 1. vyd. Košice : Technická univerzita Košice, 2016, S. 08-1 - 08-10, CD ROM. ISBN 978-80-553-2474-6.
AFD VAJSÁBEL, Michal - KOPUNEC, Tomáš - BALONOVÁ, Katarína - ROSOLOWSKA, Romana - KOVAL, Martin. Návrh testovania parametrov PKŠ typu Tricept. In Automatizácia a riadenie v teórii a praxi [elektronický zdroj] : workshop odborníkov z univerzít, vysokých škôl a praxe v oblasti automatizácie a riadenia. 1. vyd. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2015, S. 8-1 - 8-10, USB kľúč. ISBN 978-80-553-1968-1.
AFD KOVAL, Martin - KOPUNEC, Tomáš - ĎURIŠ, Stanislav - PALENČÁR, Rudolf - VAJSÁBEL, Michal - BALONOVÁ, Katarína - ROSOLOWSKA, Romana - ŠOOŠ, Ľubomír. Experimentálna metóda testovania priehybu protipovodňových zábran. In Automatizácia a riadenie v teórii a praxi [elektronický zdroj] : workshop odborníkov z univerzít, vysokých škôl a praxe v oblasti automatizácie a riadenia. 1. vyd. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2015, S. 35-1 - 35-10, USB kľúč. ISBN 978-80-553-1968-1.
AFH PALENČÁR, Jakub - KLVAČOVÁ, Simona - GRÚBEROVÁ, Michaela - ĎURIŠ, Stanislav. Capability indices for measurement process. In ERIN 2016 [elektronický zdroj] : proceedings of abstract. 10th annual international conference for young researches and PhD students. Liptovský Ján, Slovakia, 10.-12. 5. 2016. 1. vyd. Žilina : KOVT Innovations, 2016, S. [1], CD ROM. ISBN 978-80-972236-3-2.
BDF VACHÁLEK, Ján - JUHÁS, Martin - BELAVÝ, Cyril - PALENČÁR, Rudolf - LOKŠÍK, Milan - MORHÁČ, Martin. Tvorba digitálneho dvojčaťa výrobnej linky v rámci konceptu Industry 4.0. In ATP Journal. Roč. 24, č. 4 (2017), s. 38-40. ISSN 1335-2237.
BEE BALONOVÁ, Katarína - KLVAČOVÁ, Simona - ĎURIŠ, Stanislav. System approach in determining of fuel amount. In 41. seminár ASR 2016 Instruments and Control [elektronický zdroj]. 1. vyd. Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2016, S. 5-19. ISBN 978-80-248-3910-3.
BEE GRÚBEROVÁ, Michaela - PALENČÁR, Jakub - PALENČÁR, Rudolf. Simulation methods and design of experiments to evaluate accuracy of industrial robots. In 41. seminár ASR 2016 Instruments and Control [elektronický zdroj]. 1. vyd. Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2016, S. 62-67, CD ROM. ISBN 978-80-248-3910-3.
BEE KRŠÍKOVÁ, Jana - KLVAČOVÁ, Simona - ĎURIŠ, Stanislav. Temperature measurement process of freezing food. In 41. seminár ASR 2016 Instruments and Control [elektronický zdroj]. 1. vyd. Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2016, S. 81-87. ISBN 978-80-248-3910-3.
BEE VAJSÁBEL, Michal - JAVORSKÁ, Alexandra - KUREKOVÁ, Eva. Application Monte Carlo method in the evaluation of telescopic rod tricept. In 41. seminár ASR 2016 Instruments and Control [elektronický zdroj]. 1. vyd. Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2016, S. 128-136. ISBN 978-80-248-3910-3.
BFA PAVLÁSEK, Peter - ĎURIŠ, Stanislav - PALENČÁR, Rudolf. Use of quartz glass as inner isolation in Au/Pt thermocouples. In Temperatura 2015 : 5-ja vserossijskaja i stran-učastnic KOOMET konferencija po problemam termometrii. Sankt Peterburg, Rossija, 21.-24.4. 2015. 1.vyd. [S.l.] : Breza, 2015, S. 167.
BFA PAVLÁSEK, Peter - ĎURIŠ, Stanislav - PALENČÁR, Rudolf - MANIUR, Milan Ioan. Material emissivity determination by Virtual source method in temperature applications. In ATPC 2016 : 11th Asian thermophysical properties conference, Yokohama, Japan, 2. - 6. 10. 2016. 1. vyd. [S.l.] : Japan Society of Thermophysical Properties, 2016, S. 122.
BFA PALENČÁR, Rudolf - ĎURIŠ, Stanislav - ĎURIŠOVÁ, Zuzana - PAVLÁSEK, Peter. Decreasing of uncertainty of temperature scale realization takich into account correlations between SPRT resistances. In Temperatura 2015 : 5-ja vserossijskaja i stran-učastnic KOOMET konferencija po problemam termometrii. Sankt Peterburg, Rossija, 21.-24.4. 2015. 1.vyd. [S.l.] : Breza, 2015, S. 45.
ADC PAVLÁSEK, Peter - EDLER Frank - ĎURIŠ Stanislav - PALENČÁR, Rudolf. AU/PT thermocouples with quartz glass insulation. In International Journal of Thermophysics. Vol. 38, no. 1 (2017) - v štádiu posudzovania, ISSN 1572-9567.
ADC PAVLÁSEK, Peter - ĎURIŠ, Stanislav - PALENČÁR, Rudolf - MANIUR, Milan Ioan – MARKOVIČ, Jaromír. Material emissivity determination by Virtual source method in temperature applications. In International Journal of Thermophysics. Vol. 38, no. 1 (2017) v štádiu posudzovania, ISSN 1572-9567.
ADF PALENČÁR, Jakub - PALENČÁR, Rudolf – ŠOOŠ, Ľubomír - SCHREIER, Zbyněk. Vplyv neistoty kontrolného etalónu na výpočet indexov spôsobilosti meracieho procesu. In Metrológia a skúšobníctvo. Roč. 22, č. 2 (2017), s. 10 - 13. ISSN 1335-2768.
ADF VAJSÁBEL, Michal - KOVAL, Martin. Testovanie priehybu lineárnej osi pomocou laserového interferometra renishaw XL-80. In Metrológia a skúšobníctvo. Roč. 20, č. 1 (2015), s. 20-23. ISSN 1335-2768.
ADC Gabriel Fedorko, Vieroslav Molnár, Peter Michalik, Miroslav ,Dovica, Teodor Tóth, Tatiana Kelemenová: Extension of inner structures of textile rubber conveyor belt – Failure analysis. Engineering Failure Analysis, Volume 70, December 2016, Pages 22–30, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1350630716300899
ADC Gabriel Fedorko, Vieroslav Molnar, Miroslav Dovica, Teodor Toth, Jana Fabianova: Failure analysis of irreversible changes in the construction of the damaged rubber hoses. Engineering Failure Analysis Volume 58, Part 1, December 2015, Pages 31– 43 ISSN 1350-6307
AGJ Spôsob výroby chladiacich kanálikov na rozhraní korundový substrát - 3D LTCC štruktúra. Patent č. 288293 : Vestník ÚPV SR 82015/ Stanislav Slosarčík ... [et al.] - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2015. - 5 s. [online]. [SLOSARČÍK, Stanislav - CABÚK, Pavol - DOVICA, Miroslav - KALITA, Wlodzimierz - WEGLARSKI, Marius]
ACB Dovica, Miroslav , Živčák, Jozef, Kelemenová, Tatiana: Geometrické špecifikácie výrobkov. 2015
ADM Assesment of complex free form surfaces with surface profile deviation / Miroslav Dovica ... [et al.] - 2016. In: Manufacturing Technology. Vol. 16, no. 4 (2016), p. 673-680. ISSN 1213-2489
ADE Experimental verification of hall effect sensor properties / Tatiana Kelemenová ... [et al.] - 2015. In: Journal of Automation and Control. Vol. 3, no. 3 (2015), p. 75-78. - ISSN 2372-3033
ADE The Application of the Matrix Tactile Sensor (MTS) for Measuring Contact Pressures between the Trunk Orthosis and a Patient Body and a Mechanical Testing of the Measuring System / Peter Sedlačko ... [et al.] - 2015. In: Journal of Automation and Control. Vol. 3, no. 3 (2015), p. 1-5. - ISSN 2372-3041

Replications

Category Name Specific name
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch Failure analysis of irreversible changes in the construction of the damaged rubber hoses / Gabriel Fedorko ... [et al.] - 2015. In: Engineering Failure Analysis. Vol. 58, no. P1 (2015), p. 31-43. - ISSN 1350-6307 Spôsob prístupu: http://ac.els-cdn.com/S1350630715300832/1-s2.0-S1350630715300832-main.pdf?_tid=60df2bf0-7321-11e5-85... [FEDORKO, Gabriel - MOLNÁR, Vieroslav - DOVICA, Miroslav - TÓTH, Teodor - FABIANOVÁ, Jana]
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS Extension of inner structures of textile rubber conveyor belt – Failure analysis / Gabriel Fedorko ... [et al.] - 2016. In: Engineering Failure Analysis. Vol. 70 (2016), p. 22-30. - ISSN 1350-6307 [FEDORKO, Gabriel - MOLNÁR, Vieroslav - MICHALIK, Peter - DOVICA, Miroslav - TÓTH, Teodor - KELEMENOVÁ, Tatiana]

Other outcomes (eg e-learning, websites, virtual laboratory, training, courses, workshops and the like.)

Output name Description of output Link
Virtuálne laboratórium metrológie Stránka poskytuje informácie o správnej metrologickej praxi a je určená pre študentov v II. stupni štúdia v programoch Meranie a skúšobníctvo (Sjf STUBA) a Meranie (Sjf TUKE) http://vlm.sjf.stuba.sk/

Final evaluation of the commission KEGA

Splnil ciele excelentne (s dosiahnutím celospoločenských prínosov).

Filter

Filter