Efektívnosť vyučovania matematiky metódou didaktických hier

Basic informations

TOP PROJECT

Thematic area: komisia č. 1 pre program rozvoja materského, základného a stredného školstva (perspektívy)

Project name (Slovak): Efektívnosť vyučovania matematiky metódou didaktických hier

Project name (English): Efficacy of teaching mathematics by the method of didactic games

Start of project: 2014

End of project: 2016

Condition of project: Ukončený

Project number: 074UK-4/2014

Project leader: PaedDr. Peter Vankúš, PhD.

University: Univerzita Komenského v Bratislave

Department: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu v slovenskom jazyku

Originálne výsledky riešenia projektu pozostávajú z:

  • Uskutočnenej analýzy realizovaných výskumov efektívnosti vyučovania matematiky metódou didaktických hier. Na základe tejto analýzy a tiež našich skúsenosti z podobných realizovaných výskumov sme vytvorili vhodnú metodiku takýchto výskumov a potrebné výskumné nástroje. Túto analýzu, metodiku a výskumné nástroje sme publikovali v knihe Zisťovanie efektívnosti vyučovacích metód. Analýza výskumov efektívnosti vyučovania matematiky metódou didaktických hier. Tieto výsledky sú priamo využiteľné odborníkmi z danej oblasti ako zdroj námetov, metodiky a nástrojov pri uskutočňovaní iných výskumov efektívnosti vyučovania matematiky.
  • Výsledky výskumu efektívnosti vyučovania matematiky metódou didaktických hier, ktorý sme uskutočnili počas realizácie projektu, a ktoré boli publikované v knihe Efektívnosť vyučovania matematiky metódou didaktických hier sú jednak obohatením teórie vyučovania matematiky o ďalšie poznatky o efektívnosti vyučovania matematiky metódou didaktických hier a tiež sú motiváciou pre širokú pedagogickú verejnosť v oblasti integrácie didaktických hier do matematickej edukácie.
  • Zbierka hier vytvorená ako ďalší výsledok projektu pod názvom Efektívnosť vyučovania matematiky metódou didaktických hier: Učebné materiály je zdrojom didaktických hier vhodných na zefektívnenie vyučovania matematiky resp. slúžiacich ako námety pre ich modifikácie. Táto zbierka je preto priamo využiteľná učiteľskou verejnosťou v rámci vyučovania školskej matematiky.

Description of original results of the project in English

Original results of the project consist of:

  • We have done analysis of researches on efficacy of teaching mathematics by the method of didactical games. On the basis of this analysis and our experience with similar researches we created proper method for such type of research and also needed research tools. The analysis, method and research tools we published in the book Zisťovanie efektívnosti vyučovacích metód. Analýza výskumov efektívnosti vyučovania matematiky metódou didaktických hier. [Finding efficacy of teaching methods. Analysis of researches on efficacy of teaching mathematics by the method of didactical games.]. These results are useful for researchers in this area as source of methods and tools for their researches on efficacy of mathematics teaching.
  • The results of research on efficacy of teaching mathematics by the method of didactical games performed during the project realization where published in the book Efektívnosť vyučovania matematiky metódou didaktických hier [Efficacy of teaching mathematics by the method of didactical games]. This is on one side the enrichment of Theory of mathematics education with the new knowledge about efficacy of teaching mathematics by the method of didactical games and also motivation for teachers to integrate such games into mathematics education.
  • Another result of the project is collection of didactical games published as Efektívnosť vyučovania matematiky metódou didaktických hier: Učebné materiály [Efficacy of teaching mathematics by the method of didactical games: Teaching materials]. This book is source of didactical games proper for increasing efficacy of mathematics teaching and also good as ideas for teachers for development of their own similar games. This collection is therefore very useful for mathematics teachers.

Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA

Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA Capital expenditures in €
Pumped for the entire period of the project 11 452,00 0,00

List of project outcomes for the entire solution

Publishing activity

Category code Specific output, name (ISBN, number of pages a i.)
AFD Vankúš, Peter (50%); Matfiaková, Anna (50%): Active methods of mathematics education. 2014 Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2014. ISBN 978-80-558-0613-6
ACB Vankúš, Peter (100%); Uherčíková, Viera (0%); Brincková, Jaroslava (0%): Zisťovanie efektívnosti vyučovacích metód. 2014
ADF Vankúš, Peter (50%); Ochodničanová, Ivana (50%): Comparison of two research tools measuring attitudes towards mathematics. 2015 ISSN 2453-6083
BEE Vankúš, Peter (100%): Výsledky vybraných výskumov používania didaktických hier v matematike. 2015 Praha : Univerzita Karlova PdF, 2015. ISBN 978-80-7290-843-1
BEE Uherčíková, Viera (100%): Využitie hlavolamu Tangram na rozvíjanie priestorovej predstavivosti pre učiteľov 1. stupňa. 2015 Praha : Univerzita Karlova, 2015. ISBN 978-80-7290-843-1
AFD Vankúš, Peter (100%); Gunčaga, Ján (0%); Papčo, Martin (0%): Development of pupil's attitudes towards mathematics. 2015 Ružomberok : Catholic University, 2015. ISBN 978-80-561-0296-1
AFD Uherčíková, Viera (100%): Using of Tangram in the mathematics education at primary school. 2015 Ružomberok : Catholic University, 2015. ISBN 978- 80-561-0296-1
BEE Uherčíková, Viera (50%); Vankúš, Peter (50%): Kontinuálne vzdelávanie na tému netradičného vyučovania matematiky. 2016 Praha : Univerzita Karlova, 2016. ISBN 978-80-7290-894-3
BEE Vankúš, Peter (100%): Matematické sústredenie pre študentov učiteľstva. 2016 Praha : Univerzita Karlova, 2016. ISBN 978-80-7290-894-3
BEF Vankúš, Peter (100%): Aktivity z matematického sústredenia - námety pre vyučovanie. 2016 Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. ISBN 978-80-8147-075-2
BEF Uherčíková, Viera (50%); Vankúš, Peter (50%): Námety pre učiteľov na motiváciu žiakov v geometrii. 2016 Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. ISBN 978-80-8147-075-2
BEF Uherčíková, Viera (100%): Motivačné úlohy vo vyučovaní geometrie. 2016 Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. ISBN 978-80-8147-075-2
AFH Vankúš, Peter (50%); Ochodničanová, Ivana (50%): Efektívnosť vyučovania matematiky metódou didaktických hier. 2016 Žilina : Žilinská univerzita, 2016. ISBN 978-80-554-1279-5
ADF Uherčíková, Viera (50%); Vankúš, Peter (50%): Analýza typov úloh podporujúcich poznávací proces v geometrii v rámci kontinuálneho vzdelávania pedagógov MŠ. 2016 ISSN 1336-2232
ACB Vankúš, Peter (100%); Uherčíková, Viera (0%); Ochodničanová, Ivana (0%): Efektívnosť vyučovania matematiky metódou didaktických hier: Učebné materiály. 2016
ACB Vankúš, Peter (100%); Uherčíková, Viera (0%); Ochodničanová, Ivana (0%): Efektívnosť vyučovania matematiky metódou didaktických hier. 2016

Other outcomes (eg e-learning, websites, virtual laboratory, training, courses, workshops and the like.)

Output name Description of output Link
www stránka projektu Stránka slúžiaca na propagáciu a disemináciu výsledkov realizovaných v rámci riešenia projektu. http://comae.sk/kega074_4_2014.html

Final evaluation of the commission KEGA

Splnil ciele excelentne (s dosiahnutím celospoločenských prínosov).

Filter

Filter