Rozvoj matematickej kultúry riešením úloh bežnej praxe

Basic informations

Thematic area: komisia č. 1 pre program rozvoja materského, základného a stredného školstva (perspektívy)

Project name (Slovak): Rozvoj matematickej kultúry riešením úloh bežnej praxe

Project name (English): Development of mathematical culture by solving of the real life problems

Start of project: 2012

End of project: 2013

Condition of project: Ukončený

Project number: 091UK-4/2012

Project leader: PaedDr. Peter Vankúš, PhD.

University: Univerzita Komenského v Bratislave

Department: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu v slovenskom jazyku

Medzi najvýznamnejšie originálne výsledky vytvorené v projekte KEGA 091UK-4/2012 "Rozvoj matematickej kultúry riešením úloh bežnej praxe" patria nasledovné:

V projekte sme vytvorili učebný text a pomocné texty, ktoré majú potenciál na skvalitnenie vyučovania matematiky 5. ročníka ZŠ. Tieto texty boli tiež doplnené o metodické dodatky tak, aby boli adaptované na používanie v rámci vysokoškolskej prípravy budúcich učiteľov matematiky.

Významnými výsledkami projektu boli tiež dve vytvorené učebnice pre vysokoškolskú prípravu učiteľov matematiky, ktoré pojednávajú tematicky o oblastiach teórie vyučovania matematiky súvisiacich s tematikou projektu.

Okrem uvedených učebných materiálov boli výsledkami projektu tiež viaceré články a dokumenty, ktoré prezentovali ďalšie aktivity a metódy, smerujúce k zefektívňovaniu matematickej edukácie a informujúce o výstupoch projektu.

Description of original results of the project in English

The most important and original results of the project KEGA 091UK-4/2012 "Development of mathematical culture by solving of the real life problems" are the following:

In the project we have created teaching text and additional texts; those have potential to improve mathematics education in the fifth class of the primary education. These texts had attachment of methodical parts, so they are adapted to be used in the preparation of future mathematics teachers.

Important results of the project are also two textbooks for university study of future mathematics teachers. These textbooks are dealing with the areas of Theory of mathematics education those are connected with the project matters.

Some other papers and documents were published in the project and they presented other activities and methods leading to improvement of mathematics education efficacy and giving information on the project.

Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA

Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA Capital expenditures in €
Drawn in year 2012 17 051,00 0,00
Drawn in year 2013 7 985,00 0,00
Pumped for the entire period of the project 25 036,00 0,00

List of project outcomes for the entire solution

Publishing activity

Category code Specific output, name (ISBN, number of pages a i.)
ACB ACB Vankúš, Peter (100%): Didaktické hry v matematike. 2012 Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. ISBN 978-80-8147-002-8
GII GII Butler Zuzana (100%): Podporný učebný text Reštaurácia. 2012 Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. http://www.comae.sk/kega091UK_4_2012/restauracia.pdf
GII GII Butler Zuzana (100%): Podporný učebný text z a geograficko-prírodovedného prostredia v náväznosti na preberané učivo matematiky 5. ročníka ZŠ. 2012 Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. http://www.comae.sk/kega091UK_4_2012/afrika.pdf
GII GII Butler Zuzana (100%): Učebný text z matematiky pre 5. ročník základnej školy s návrhom hodinovej dotácie v súlade s príslušnými tematickými celkami. 2012 Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. http://www.comae.sk/kega091UK_4_2012/text&dotacia.pdf
BEE BEE Vankúš, Peter (100%): Netradičné metódy vyučovania matematiky v príprave budúcich učiteľov matematiky. 2013 Olomouc : UPOL, 2013. ISBN 978-80-244-3449-0
AFD AFD Vankúš, Peter (100%): Analysis of the winning strategy of the game Enades as a task for pupils. 2013 Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2013. ISBN 978-80-558-0365-4
AFD AFD Kohanová, Iveta (100%): Matematika globálne. 2013 Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2013. ISBN 978-80-558-0365-4
AFD AFD Slavíčková, Mária (100%): Inovačné prístupy v príprave budúcich učiteľov matematiky. 2013 Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2013. ISBN 978-80-558-0365-4
AED AED Vankúš, Peter (100%): Hľadanie stratégie matematických hier ako úloha vedúca k rozvoju logického myslenia žiakov. 2013 Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2013. ISBN 978-80-558-0238-1
AED AED Laššáková, Vladimíra (50%); Vankúš, Peter (50%): Úlohy na rozvoj priestorovej predstavivosti v prostredí hry Minecraft. 2013 Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2013. ISBN 978-80-558-0238-1
ACB ACB Dillingerová, Monika (33%); Slavíčková, Mária (33%); Vankúš, Peter (34%): Základy metodológie výskumu v teórii vyučovania matematiky. 2013 Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. ISBN 978-80-8147-018-9
AFC AFC Laššáková, Vladimíra (50%); Vankúš, Peter (50%): Kooperatívna hra prispievajúca k rozvoju matematických zručností a kľúčových kompetencií. 2012 Brno : Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-6148-4

Other outcomes (eg e-learning, websites, virtual laboratory, training, courses, workshops and the like.)

Output name Description of output Link
www stránka projektu www stránka projektu na ktorej sú učebné texty publikované za účelom ich používania širokou pedagogickou verejnosťou http://www.comae.sk/kega091UK_4_2012.html

Final evaluation of the commission KEGA

Splnil ciele excelentne (s dosiahnutím celospoločenských prínosov).

Filter

Filter