Výskum kvality formácie a vedecko-kvalifikačných výstupov mladých právnych vedcov SR prostredníctvom participácie na tvorbe modelového e-vedeckého časopisu (HISTORIA ET THEORIA IURIS)

Basic informations

Thematic area: komisia č. 2 pre nové technológie, metódy a formy vo výučbe

Project name (Slovak): Výskum kvality formácie a vedecko-kvalifikačných výstupov mladých právnych vedcov SR prostredníctvom participácie na tvorbe modelového e-vedeckého časopisu (HISTORIA ET THEORIA IURIS)

Project name (English): Research of quality of formation of scientific-qualificatory outcomes of young legal scientists of SR by means of participation on creation of model e-scientific journal HISTORIA ET THEORIA IURIS (HTI)

Start of project: 2009

End of project: 2011

Condition of project: Finished

Project number: 3/7511/09

Project leader: prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc.

University: Univerzita Komenského v Bratislave

Department: Právnická fakulta

Description of original results of the project in the Slovak language

Projekt venovaný výskumu kvality formácie a vedecko-kvalifikačných výstupov mladých právnych vedcov SR  prostredníctvom participácie na tvorbe modelového e-vedeckého časopisu pod názvom HISTORIA ET THEORIA IURIS (HTI) naplnil svoj cieľ. Uvedenému časopisu bolo pridelené medzinárodné štandardné čísla seriálu ISSN (International Standard Serial Number ), konkrétne jeho printovej podobe ISSN 1338-0133 a pre elektronickú verziu ISSN 1338-0753 . Praktickým prínosom projektu bolo metodické usmernenie študentov, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov právnických fakúlt prostredníctvom modelového vedeckého časopisu HTI v printovej podobe a dištančnou formou cez e-časopis (e-learning) najmä pri príprave záverečných a kvalifikačných prác a tvorbe vedeckých textov, ako aj pomoc pri kvalifikačnom raste cieľovej skupiny osobitne v priebehu doktorandského štúdia a procesu habilitácie na právnických fakultách v SR, skvalitnenie praxe citovania a odkazovania mladých právnych vedcov na Slovensku na základe platných medzinárodných štandardov ISO 690 a ISO 690-2.

Description of original results of the project in English

Project of research of quality formation and scientific skill outcomes of young scientists SR through the participation in the creation of a model e-science journal called HISTORY THEORY IURIS ET (HTI) has filled its purpose. Said the journal was assigned international standard serial number ISSN (International Standard Serial Number), namely its ISSN 1338-0133 print form and the electronic version ISSN 1338-0753. Practical benefits of the project was methodical guide of students, doctoral candidates and yuoung researchers of law faculties through HTI model science review in print form and distance forms via e-journal (e-learning), particularly in the preparation and final qualifying works and the creation of scientific texts, as well as assistance in the qualifying growth of the target group   particularly during the doctoral studies and habilitation process process of law faculties in Slovakia, improving the practice of citing and referencing of young scientists in Slovakia on the basis of existing international standards ISO 690 and ISO 690-2.

 

 

Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA

Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA Capital expenditures in €
Drawn in year 2009 5 243,00 0,00
Drawn in year 2010 10 139,00 0,00
Drawn in year 2011 15 671,41 0,00
Pumped for the entire period of the project 31 053,41 0,00

List of project outcomes for the entire solution

Other outcomes (eg e-learning, websites, virtual laboratory, training, courses, workshops and the like.)

Output name Description of output Link
Existencia webovej stránky Umožnila cieľovej skupine študentov a doktorandov na právnických fakultách v SR dištančnou formou rozširovať poznatky a vedomosti pokiaľ ide o metodiku tvorby autorských prác a výskumných aktivít. Tento druh e-learningu ma aj iný prakticky dosah – možnosť využívať metodické usmernenia aj zo strany tých potenciálnych záujemcov a užívateľov internetu, ktorí inak nemali k dispozícii limitovanú printovú verziu časopisu HTI. www.ht-iuris.sk

Final evaluation of the commission KEGA

Splnil ciele excelentne (s dosiahnutím celospoločenských prínosov).

Filter

Filter