Výskum vývoja postojov budúcich učiteľov matematiky s cieľom inovácie ich vysokoškolskej prípravy

Basic informations

Thematic area: komisia č. 3 pre obsahovú integráciu a diverzifikáciu vysokoškolského štúdia

Project name (Slovak): Výskum vývoja postojov budúcich učiteľov matematiky s cieľom inovácie ich vysokoškolskej prípravy

Project name (English): Attitude development research of future mathematics teachers with the aim on innovation of teacher education

Start of project: 2020

End of project: 2022

Condition of project: Ukončený

Project number: 007UK-4/2020

Project leader: PaedDr. Peter Vankúš, PhD.

University: Univerzita Komenského v Bratislave

Department: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA

Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA Capital expenditures in €
Pumped for the entire period of the project 12 909,00 0,00

List of project outcomes for the entire solution

Publishing activity

Category code Specific output, name (ISBN, number of pages a i.)
AFC Vankúš, Peter (50%); Jakubička, Adam (50%): Beliefs about Mathematics as Important Aspect of Future Mathematics Teachers Preparation. 2020 ICERI : v tlači
AFC Vankúš, Peter (100%): Methodology of the Research on Game Based Learning in Mathematics. 2020 ICERI : v tlači
ADC Vankúš, Peter (100%): Influence of Game-Based Learning in Mathematics Education on Students' Affective Domain: A Systematic Review. Bazilej : ISSN 2227-7390
AFC Čujdíková, Mária (50%); Vankúš, Peter (50%): Development of Mathematical Thinking trough Playing Video Games. 2021 Reading : ISBN 978-1-914587-13-9
V2 Vankúš, Peter (100%): Game-based Learning and Gamification Technologies in the Preparation of Future Mathematics Teachers. iJET : v recenznom konaní
V1 Čujdíková, Mária (60%); Jakubička, Adam (20%); Vankúš, Peter (20%); Uherčíková, Viera (%); Rumanová, Lucia (%): Tri kapitoly týkajúce sa postojov študentov k matematike.

Replications

Category Name Specific name
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS citácia publikácie: Vankúš, Peter (100%): Influence of Game-Based Learning in Mathematics Education on Students' Affective Domain: A Systematic Review. Bazilej : ISSN 2227-7390
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS citácia publikácie: Vankúš, Peter (100%): Influence of Game-Based Learning in Mathematics Education on Students' Affective Domain: A Systematic Review. Bazilej : ISSN 2227-7390
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS citácia publikácie: Vankúš, Peter (100%): Influence of Game-Based Learning in Mathematics Education on Students' Affective Domain: A Systematic Review. Bazilej : ISSN 2227-7390
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS citácia publikácie: Čujdíková, Mária (50%); Vankúš, Peter (50%): Development of Mathematical Thinking trough Playing Video Games. 2021 Reading : ISBN 978-1-914587-13-9 ISSN 2049-100X

Other outcomes (eg e-learning, websites, virtual laboratory, training, courses, workshops and the like.)

Output name Description of output Link
www stránka projektu Internetová stránka projektu vytvorená s cieľom prezentácie priebehu a výstupov projektu. https://bit.ly/3kiJQPx
prezentácia projektu v rámci portálu ResearchGate Prezentácia projektu v rámci portálu ResearchGate s cieľom sprístupnenia priebehu a výstupov projektu pre vedeckú verejnosť https://bit.ly/3lgXKTD
prezentácia projektu v rámci sociálnej siete Facebook Prezentácia projektu v rámci sociálnej siete Facebook za účelom sprístupnenia informácií o riešení projektu širokej verejnosti https://bit.ly/36o4xEM
www stránka projektu Internetová stránka projektu vytvorená a udržiavaná s cieľom prezentácie priebehu a výstupov projektu širokej verejnosti. https://bit.ly/3kiJQPx
prezentácia projektu v rámci odborného sociálneho portálu ResearchGate Prezentácia projektu v rámci odborného sociálneho portálu ResearchGate s cieľom sprístupnenia priebehu a výstupov projektu pre odbornú verejnosť. https://bit.ly/3lgXKTD
Internetová stránka projektu Internetová stránka s prezentáciou priebehu a výstupov projektu. http://www.comae.sk/kega007UK_4_2020.html
Prezentácia projektu v rámci odborného sociálneho portálu ResearchGate Prezentácia projektu v rámci odborného sociálneho portálu ResearchGate s cieľom sprístupnenia priebehu a výstupov projektu pre odbornú verejnosť. https://bit.ly/3lgXKTD

Final evaluation of the commission KEGA

Splnil ciele.

Filter

Filter