Integrovaná didaktika hudobnej výchovy – tvorba vysokoškolskej učebnice, inovácia obsahu a výučby predmetu

Basic informations

TOP PROJECT

Thematic area: komisia č. 3 pre obsahovú integráciu a diverzifikáciu vysokoškolského štúdia

Project name (Slovak): Integrovaná didaktika hudobnej výchovy – tvorba vysokoškolskej učebnice, inovácia obsahu a výučby predmetu

Project name (English): Integrated Didactics of Music Education - textbook formation, the innovation of the content and subject teaching

Start of project: 2017

End of project: 2019

Condition of project: Ukončený

Project number: 034PU-4/2017

Project leader: doc. PaedDr. Božena Balcárová, PhD.

University: Prešovská univerzita v Prešove

Department: Pedagogická fakulta

Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA

Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA Capital expenditures in €
Pumped for the entire period of the project 6 619,69 0,00

List of project outcomes for the entire solution

Publishing activity

Category code Specific output, name (ISBN, number of pages a i.)
ACD Hlavná autorka: BALCÁROVÁ, B. a kol. 2019. Integrovaná didaktika hudobnej výchovy v primárnej edukácii - vysokoškolská učebnica - hlavný realizačný výstup projektu. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra hudobnej a výtvarnej výchovy. 550 s. ISBN 978-80-555-2324-8. Kapitoly: 1 - 7: s. 2 - 331; 9 - 11: s. 357 - 436. 25,98 AH = 74,228% Spoluautori: Šimčík, D.; Derevjaníková, A.; Šašala, R.; Dzurilla, M.
ACD Spoluautor: ŠIMČÍK, D. 2019. Integrovaná didaktika hudobnej výchovy v primárnej edukácii - vysokoškolská učebnica - hlavný realizačný výstup projektu. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra hudobnej a výtvarnej výchovy. ISBN 978-80-555-2324-8. 8. kapitola, s. 332 - 356. 1,36 AH = 3,885%
ACD Spoluautorka: DEREVJANÍKOVÁ, A. 2019. Integrovaná didaktika hudobnej výchovy v primárnej edukácii - vysokoškolská učebnica - hlavný realizačný výstup projektu. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra hudobnej a výtvarnej výchovy. ISBN 978-80-555-2324-8. 12. kapitola, s. 437 - 478. 3,2 AH = 9,141%
ACD Spoluautor: ŠAŠALA, R. 2019. Integrovaná didaktika hudobnej výchovy v primárnej edukácii - vysokoškolská učebnica - hlavný realizačný výstup projektu. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra hudobnej a výtvarnej výchovy. ISBN 978-80-555-2324-8. 13. kapitola, (spoluautor DZURILLA, M), s. 479 - 525. 1,80 AH = 5,14%
ACD Spoluautor: DZURILLA, M. 2019. Integrovaná didaktika hudobnej výchovy v primárnej edukácii - vysokoškolská učebnica - hlavný realizačný výstup projektu. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra hudobnej a výtvarnej výchovy. ISBN 978-80-555-2324-8. 13. kapitola, (spoluautor ŠAŠALA, R.), s. 479 - 525. 2,726 AH = 7,8 %
ACB Balcárová, Božena (100%); Podhájecká, Mária (0%); Derevjaníková, Anna (0%): Hudobná rozprávka v predprimárnej edukácii. 2017
ACB Šašala, Radovan (100%); Burgerová, Jana (0%); Janek, Marián (0%): Základy hudobných digitálnych technológií. 2017
AEC BALCÁROVÁ, B. Pedagogická interpretácia hudobného diela v primárnej hudobnej výchove = Pedagogical interpretation of the musical work in primary musical education [electronic] / Božena Balcárová. - In: Osvita i suspiľstvo [electronic] : mižnarodnyj zbirnyk naukovych prac / Teťana Nestorenko, Renáta Bernátová, Jana Burgerová, Igor Lyman, Alena Prídavková. - Berďansk : Berďanskyj deržavnyj pedahohičnyj universytet, 2018. - ISBN 978-83-62683-26-0. - s. 7-14.
AEC BALCÁROVÁ, B. Komplexná hudobná výchova v primárnej škole / Božena Balcárová ; Recenzenti Anna Klim-Klimaszewska, Iveta Scholtzová. - In: Obszary edukacji dzieci mlodszych. Tendencje - badania - praktyczne rozwiazania : Annales Peadagogicae Nowa sandes - Presoves VII. - Nowy Sacz : Wydawnictwo Naukowe Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w Nowym Saczu, 2017. - ISBN 978-83-65575-15-9. - s. 132-139.
AFC BALCÁROVÁ, B. Projektovanie hudobnej rozprávky v primárnej škole = Designing a musical fairy tale in primary school [print] / Božena Balcárová. - In: Teorie a praxe hudební výchovy V [print] : sborník příspevků z konference studentů doktorandských a magisterských studií a pedagogů hudebního vzdělávání v zemích V4 konané v Praze ve dnech 9.-10. listopadu 2017 / Marie Dunovská, Miloš Kodejška, Eva Králová, Petra Slavíková, Lenka Kaščáková, Jana Hudáková, Marie Slavíková, Slávka Kopčáková. - Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2018. - ISBN 978-80-7290-978-0. - s. 383-390.
AEC ŠIMČÍK, D. Slovenská ľudová pieseň pre Japoncov [print] / Daniel Šimčík. - In: Ukierunkowania i działania w edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych [print] / Anna Klim-Klimaszewska, Mária Podhájecká, Lidia Kondraszowa. - Siedlce : Akka, 2018. - ISBN 978-83-948104-3-6. - s. 124-129.
AEC ŠIMČÍK, D. Slovenské ľudové piesne po japonsky [Slovak folk songs in Japanese] / Daniel Šimčík ; Recenzenti Božena Balcarova, Igor Lyman. - In: Osvita i suspiľstvo [elektronický zdroj] : mižnarodnyj zbirnyk naukovych prac : vypusk 2. - Berďansk : Berďanskyj deržavnyj pedahohičnyj universytet, 2017. - ISBN 978-83-62683-52-9. - online, s. 311-315.
AEC ŠIMČÍK, D. Detské hudobné divadlo pre deti mladšieho školského veku / Danile Šimčík ; Recenzenti Anna Klim-Klimaszewska, Iveta Scholtzová. - In: Obszary edukacji dzieci mlodszych. Tendencje - badania - praktyczne rozwiazania : Annales Peadagogicae Nowa sandes - Presoves VII. - Nowy Sacz : Wydawnictwo Naukowe Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w Nowym Saczu, 2017. - ISBN 978-83-65575-15-9. - s. 140-149.
GII ŠIMČÍK, D. Hudba hrou : detská pieseň ako východisko hudobno-dramatických aktivít dieťaťa mladšieho školského veku [electronic] / Daniel Šimčík. - 1. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2018. - 58 s. - ISBN 978-80-555-2036-0. Dostupné z: http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Simcik4
AEC DEREVJANÍKOVÁ, A. Tradičná ľudová kultúra v škole 21. storočia = Traditional folk culture at school of the 21st century [electronic] / Anna Derevjaníková. - In: Osvita i suspiľstvo [electronic] : mižnarodnyj zbirnyk naukovych prac / Teťana Nestorenko, Renáta Bernátová, Aleksander Ostenda, Igor Lyman, Ján Kancír. - Berďansk : Berďanskyj deržavnyj pedahohičnyj universytet, 2019. - ISBN 978-83-952000-9-0. - s. 227-232.
AEC DEREVJANÍKOVÁ, A. Výchovné teórie a diskurzy vo svetle reformných procesov v predškolskej edukácii na Slovensku = Educational theories and discourses in the light of reform processes in pre-school education in Slovakia [electronic] / Anna Derevjaníková. - In: Osvita i suspiľstvo [electronic] : mižnarodnyj zbirnyk naukovych prac / Teťana Nestorenko, Renáta Bernátová, Jana Burgerová, Igor Lyman, Alena Prídavková. - Berďansk : Berďanskyj deržavnyj pedahohičnyj universytet, 2018. - ISBN 978-83-62683-26-0. - s. 22-32.
AEC Derevjaníková, Anna (100%); Klim-Klimaszewska, Anna (0%); Scholtzová, Iveta (0%): Evaluácia v materskej škole a hudobná výchova. 2017 Nowy Sacz : Wydawnictwo Naukowe Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w Nowym Saczu, 2017. ISBN 978-83-65575-15-9
AED DEREVJANÍKOVÁ, A. Ľudová kultúra vo vzdelávacích programoch pre materské školy [print] / Anna Derevjaníková. - In: Acta Paedagogicae [print] : Presoves - Nova Sandes / Renáta Bernátová, Zdzisława Zacłona, Anna Klim-Klimaszewska, Martin Klimovič. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2018. - ISBN 978-80-555-2162-6. - s. 31-39.
AED DEREVJANÍKOVÁ, A. Vzdelávacie programy pre materské školy verzus hudobná výchova = Educational programs for pre-schools versus music education [electronic] / Anna Derevjaníková. - In: Vzdelávanie a spoločnosť [electronic] : medzinárodný nekonferenčný zborník / Renáta Bernátová, Teťana Nestorenko, Jana Burgerová, Tamara Makarenko. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2018. - ISBN 978-80-555-2038-4. - s. 275-286.
AFA DEREVJANÍKOVÁ, A. Ľudová kultúra na Slovensku ako živá súčasť kultúry globálnej Európy = Folk culture in Slovakia as a living part of the culture of global Europe [print] / Anna Derevjaníková. - In: Problemy edukacji spoleczeństwa w wymiarze globalnym [print] / [bez zostavovateľa], Sławomir Koziej, Elena Asmakovetz. - Siedlce : Instytut kultury regionalnej i badaň literackich im. Franciszka Karpinskiego, 2019. - ISBN 978-83-64884-27-6. - s. 11-20.
AFB Derevjaníková, Anna (100%); Šafin, Ján (0%); Gerka, Milan (0%): Ľudová kultúra ako prostriedok celoživotnej edukácie. 2017 Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2017. ISBN 978-80-555-1905-0
AFC DEREVJANÍKOVÁ, A. Hudobná výchova v kontexte štátnych vzdelávacích programov na Slovensku = Music education within the context of national educational programmes in the Slovak republic [print] / Anna Derevjaníková. - In: Teorie a praxe hudební výchovy V [print] : sborník příspevků z konference studentů doktorandských a magisterských studií a pedagogů hudebního vzdělávání v zemích V4 konané v Praze ve dnech 9.-10. listopadu 2017 / Marie Dunovská, Miloš Kodejška, Eva Králová, Petra Slavíková, Lenka Kaščáková, Jana Hudáková, Marie Slavíková, Slávka Kopčáková. - Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2018. - ISBN 978-80-7290-978-0. - s. 98-107.
AFD DEREVJANÍKOVÁ, A. Hudobná výchova vo vzdelávacích programoch pre materské školy versus príprava učiteľov = Music education in educational programs for kindergartens versus preparation of teachers [electronic] / Anna Derevjaníková. - In: Premeny školy a učiteľské vzdelávanie v historickom kontexte a nové perspektívy [electronic] : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove pri príležitosti 70. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove / Katarína Vužňáková, Jana Hnatová. - Prešov : Pedagogická fakulta, 2019. - ISBN 978-80-555-2267-8. - s. 43-50.
ADF DZURILLA, M. - FEDORKO, V. Zážitkové učenie v kontexte etickej výchovy = Experience-based learning in the context of ethical education [electronic] / Vladimír Fedorko, Martin Dzurilla. - In: Slavonic Pedagogical Studies Journal [electronic] : the Scientific Educational Journal . - ISSN 1339-8660. - ISSN 1339-9055. - Roč. 7, č. 1 (2018), s. 126-133.
AEC DZURILLA, M. Výhody a nevýhody uplatňovania digitálnych technológií v edukácii = Advantages and disadvantages of digital technology in education [electronic] / Martin Dzurilla. - In: Osvita i suspiľstvo [electronic] : mižnarodnyj zbirnyk naukovych prac / Teťana Nestorenko, Renáta Bernátová, Jana Burgerová, Igor Lyman, Alena Prídavková. - Berďansk : Berďanskyj deržavnyj pedahohičnyj universytet, 2018. - ISBN 978-83-62683-26-0. - s. 47-52. Počet ohlasov: 0
AEC Dzurilla, Martin (100%); Klim-Klimaszewska, Anna (0%); Scholtzová, Iveta (0%): Bariéry a príčiny neúspešnej implementácie digitálnych technológií do edukácie. 2017 Nowy Sacz : Wydawnictwo Naukowe Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w Nowym Saczu, 2017. ISBN 978-83-65575-15-9
AFC Dzurilla, Martin (70%); Fedorko, Vladimír (30%): Hudobno-edukačný program v podmiankach primárneho vzdelávania. 2017 Hradec Králové : Magnanimitas, 2017. ISBN 978-80-87952-22-1
AFD DZURILLA, M. Multimediálne hudobné softvéry a aplikácie v praxi hudobnej výchovy = Multimedia music software and applications in the practice of music education [electronic] / Martin Dzurilla. - In: Premeny školy a učiteľské vzdelávanie v historickom kontexte a nové perspektívy [electronic] : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove pri príležitosti 70. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove / Katarína Vužňáková, Jana Hnatová. - Prešov : Pedagogická fakulta, 2019. - ISBN 978-80-555-2267-8. - s. 66-72.
AFD DZURILLA, M. - KOŠALOVÁ, K. Rozvoj hudobnosti dieťaťa prostredníctvom implementácie piesňového materiálu v podmienkach predškolskej edukácie [print] / Martin Dzurilla, Klaudia Košalová. - In: Inovatívne trendy v odborových didaktikách [print] : prepojenie teórie a praxe výučbových stratégií kritického a tvorivého myslenia. Zborník štúdií z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 21. november 2018 / Jana Duchovičová, Dominika Hošová, Rebeka Koleňáková, Martin Bílek, Juraj Komora. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2019. - ISBN 978-80-558-1408-7. - s. 668-675.
ADF Šašala, Radovan (100%): Aktuálne otázky integrácie digitálnych technológií do vyučovania hudobnej výchovy v primárnej škole. 2017 ISSN 1336-2232
EDI Šašala, Radovan (100%): Multimediálny hudobno-edukačný program v kontexte primárneho vzdelávania. 2017 Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2016. ISBN 978-80-555-1555-7 ISSN 1337-9208
EDI ŠAŠALA, R. Slovenské ľudové piesne po japonsky / Radovan Šašala. - In: NA PULZE. - ISSN 1337-9208. - roč. 10, č. 1 (2017), s. 39. - Rec. na: Slovenské ľudové piesne po japonsky / Šimčík, D., Šimčík, Ľ., Chikashige, A. - 1. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2016. - ISBN 978-80-555-1626-4.
AFD ŠIMČÍK, D. Hudobno-dramatické aktivity detí predškolského veku. In: Premeny školy a učiteľské vzdelávanie v historickom kontexte a nové perspektívy [electronic]. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. PF PU v Prešove. Vužňáková, Hnatová (eds.) 2019. - ISBN 978-80-555-2267-8. - s. 455-459.
AEC DZURILLA, M. Konkretizácia hudobných softvérov a ich využitie v príprave učiteľa hudobnej výchovy. In: Освіта і суспільство IV. Міжнародний збірник наукових праць. –Бердянськийдержавний педагогічний університет, 2019; Видавництво Вищої технічної школи в Катовіце, Польща; 263c., іл., табл., бібл. ISBN 978-83-952000-9-0. - s. 233-240.
AED DZURILLA, M. Zručnosti učiteľa pri práci s digitálnymi technológiami v hudobnej výchove. In: VZDELÁVANIE A SPOLOČNOSŤ IV. Medzinárodný nekonferenčný zborník. Renáta Bernátová, Tetyana Nestorenko (Eds.). 2019. Prešovská univerzita v Prešove, 2019. Publikácia bola vydaná elektronicky v Digitálnej knižnici UKPU: http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Bernatova13. ISBN 978‐80‐555‐2240‐1. . s. 401-406.
AEC DEREVJANÍKOVÁ, A. 2019. Tradičná ľudová kultúra v primárnej edukácii na Slovensku. In: Education and formation of the competitive professionals under conditions of European integration. Medzinárodná vedecká konferencia III International scientific-practical conference. Mukačevo: Poznámka: zborník sa pripravuje do tlače
AEC DEREVJANÍKOVÁ, A. 2019. Ľudová kultúra na Slovensku ako živá súčasť kultúry globálnej Európy. In: Problemy edukacji spolczenstwa w wymiarze globalnym v Chliewiskach (Poľsko) v dňoch 3. – 5. 6. 2019. Medzinárodná vedecká konferencia. Chliewiski: Poznámka: zborník sa pripravuje do tlače
GII DEREVJANÍKOVÁ, A. 2019. Spevník regionálnych ľudových a duchovných piesní pre školskú a mimoškolskú hudobnú výchovu. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove: Pedagogická fakulta, Katedra hudobnej a výtvarnej výchovy. 56 s. ISBN 978-80-555-2388-0. Online:http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Derevjanikova1

Replications

Category Name Specific name
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch BALCÁROVÁ, B. Hudobná rozprávka : aplikačný terén integratívnej hudobnej výchovy v primárnej edukácii / Božena Balcárová ; Recenzenti Irena Medňanská, Slávka Kopčáková. - 1. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra hudobnej a výtvarnej výchovy, 2014. - 172 s. - ISBN 978-80-555-1109-2. Balcárová Božena (100%)
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch BALCÁROVÁ, B. Integratívna hudobná výchova v predprimárnej a primárnej edukácii = Integrativ music education in pre-primary and primary education / Božena Balcárová. - 1. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2010. - 172 s. - ISBN 978-80-555-0286-1. Balcárová Božena (100%)
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch BALCÁROVÁ, B. Hudobná rozprávka : aplikačný terén integratívnej hudobnej výchovy v primárnej edukácii / Božena Balcárová ; Recenzenti Irena Medňanská, Slávka Kopčáková. - 1. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra hudobnej a výtvarnej výchovy, 2014. - 172 s. - ISBN 978-80-555-1109-2. Balcárová Božena (100%)
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch BALCÁROVÁ, B. Čas radosti : vianočné piesne a koledy : výber a hudobné úpravy pre spev a detské hudobné nástroje / Božena Balcárová. - Prešov : Súzvuk, 2008. - 108 s. - ISBN 978-80-89188-21-5. Balcárová Božena (100%)
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch BALCÁROVÁ, B. Recepcia hudby / Božena Kalafutová-Balcárová. - Prešov : Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 2001. - 113 s. - ISBN 80-968566-4-2. (100%)
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch BALCÁROVÁ, B. Recepcia hudby / Božena Kalafutová-Balcárová. - Prešov : Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 2001. - 113 s. - ISBN 80-968566-4-2. Balcárová Božena (100%)
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch BALCÁROVÁ, B. Alfa didaktiky hudobnej výchovy [I, II] / Božena Balcárová. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 2005. - 2 zvukové CD (19:30 min.; 19:30 min.). - ISBN 13 978-80-89188-00-0. Balcárová Božena (100%)
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch BALCÁROVÁ, B. Alfa didaktiky hudobnej výchovy. / Božena Balcárová. - Prešov: Súzvuk. ISBN 80-89188-00-1. (100%)
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch BALCÁROVÁ, B. Čas radosti : vianočné piesne a koledy : výber a hudobné úpravy pre spev a detské hudobné nástroje / Božena Balcárová. - Prešov : Súzvuk, 2008. - 108 s. - ISBN 978-80-89188-21-5. (100%)
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch BALCÁROVÁ, B. Alfa didaktiky hudobnej výchovy. / Božena Balcárová. - Prešov: Súzvuk.ISBN 80-89188-00-1. (100%)
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch BALCÁROVÁ, B. Recepcia hudby / Božena Kalafutová-Balcárová. - Prešov : Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 2001. - 113 s. - ISBN 80-968566-4-2. Balcárová Božena (100%)
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch BALCÁROVÁ, B. Teória a prax integratívnej hudobnej výchovy = Theory and practice of integrative music education / Božena Balcárová ; Recenzenti Irena Medňanská, Belo Felix. - 1. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2013. - 195 s. - ISBN 978-80-555-0839-9. Balcárová Božena (100%)
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch ŚIMĆÍK, D. Hudba hrou / Daniel Šimčík. - Prešov : Rokus, 2001. - 154 s. - ISBN 80-968452-3-3. Šimčík Daniel (100%)
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch ŚIMĆÍK, D. Hudba hrou / Daniel Šimčík. - Prešov : Rokus, 2001. - 154 s. - ISBN 80-968452-3-3. Šimčík Daniel (100%)
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch ŠIMČÍK, D. (2018) Pesničkový kalendár / Daniel Šimčík. - Prešov: Music Graph, 1999
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch DZURILLA, M. Multimediálny hudobno-edukačný program v kontexte primárneho vzdelávania / Martin Dzurilla ; Recenzenti Irena Medňanská, Gabriel Fedorko, Marián Janek. - 1. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2016. - 256 s. - ISBN 978-80-555-1555-7. (100%)
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch DZURILLA, M. Multimediálny hudobno-edukačný program v kontexte primárneho vzdelávania / Martin Dzurilla ; Recenzenti Irena Medňanská, Gabriel Fedorko, Marián Janek. - 1. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2016. - 256 s. - ISBN 978-80-555-1555-7. (100%)
6 - recenzie v domácich publikáciách DZURILLA, M. Multimediálny hudobno-edukačný program v kontexte primárneho vzdelávania / Martin Dzurilla ; Recenzenti Irena Medňanská, Gabriel Fedorko, Marián Janek. - 1. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2016. - 256 s. - ISBN 978-80-555-1555-7. (100%)
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch DZURILLA, M. Multimediálny hudobno-edukačný program v kontexte primárneho vzdelávania / Martin Dzurilla ; Recenzenti Irena Medňanská, Gabriel Fedorko, Marián Janek. - 1. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2016. - 256 s. - ISBN 978-80-555-1555-7. (100%)
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch ŠAŠALA, R. Priestor pre využitie moderných informačno-komunikačných prostriedkov v integratívnej hudobnej výchove v primárnom stupni edukácie / Šašala Radovan. - In: Integrativní přístup v primárním vzdělávání [elektronický zdroj]. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2015. - ISBN 978-80-7494-257-0. - CD-ROM, S. 229-234. Šašala Radovan (100%)
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch ŠAŠALA, R. Tablet ako didaktický prostriedok v primárnej hudobnej výchove / Radovan Šašala ; Recenzenti Tatiana J. Dowga, Milan Portik, Slawomir Sobczak. - In: Komunikacja w edukacji dzieci, mlodziezy i doroslych. Wybrane problemy. - Siedlce : AKKA, 2016. - ISBN 978-83-941235-4-3. - S. 196-204. Šašala Radovan (100%)
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch ŠAŠALA, R. Priestor pre využitie moderných informačno-komunikačných prostriedkov v integratívnej hudobnej výchove v primárnom stupni edukácie / Šašala Radovan. - In: Integrativní přístup v primárním vzdělávání [elektronický zdroj]. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2015. - ISBN 978-80-7494-257-0. - CD-ROM, S. 229-234. Šašala Radovan (100%)
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch DEREVJANÍKOVÁ, A. Metodika hudobnej výchovy v predprimárnej edukácii / Anna Derevjaníková. - 1. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2009. - 144 s. - ISBN 978-80-555-0098-0. Derevjaníková Anna (100%)
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch DEREVJANÍKOVÁ, A. Hudobná výchova - metodická príručka k vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra Metodika hudobnej výchovy Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Bratislava. 2016. Štátny pedagogický ústav. Derevjaníková Anna Derevjaníková Anna (100%) Dostupné z: http://www.statpedu.sk/files/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/ppv_zrevidovane_hudobna_vychova_na_zverejnenie.pdf
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch ŠIMĆÍK, D., 1999. Pesničkový kalendár. Prešov: Music Graph.
6 - recenzie v domácich publikáciách DZURILLA, M. 2016. Multimediálny hudobno-edukačný program v kontexte primárneho vzdelávania. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-555-1555-7. (100%)

Other outcomes (eg e-learning, websites, virtual laboratory, training, courses, workshops and the like.)

Output name Description of output Link
E-learning BALCÁROVÁ, B. Didaktika hudobnej výchovy - prednášky a semináre Priebežná aktualizácia a inovácia vyučovacích tém https://moodle.pf.unipo.sk/course/view.php?id=484
E-learning BALCÁROVÁ, B. Integratívna hudobná výchova - semináre Priebežná aktualizácia a inovácia vyučovacích tém https://moodle.pf.unipo.sk/course/view.php?id=372
E-learning ŠIMČÍK, D. Hudobno-dramatické činnosti - semináre Priebežná aktualizácia a inovácia vyučovacích tém https://moodle.pf.unipo.sk/enrol/index.php?id=261
E-learning DEREVJANÍKOVÁ, A. Duchovná hudba - semináre Priebežná aktualizácia a inovácia vyučovacích tém https://moodle.pf.unipo.sk/enrol/index.php?id=556
E-learning DEREVJANÍKOVÁ, A. Detský hudobný folklór - semináre Priebežná aktualizácia a inovácia vyučovacích tém https://moodle.pf.unipo.sk/course/view.php?id=402
DZURILLA, M. Multimédiá v hudobnej výchove - semináre Priebežná aktualizácia a inovácia vyučovacích tém https://moodle.pf.unipo.sk/enrol/index.php?id=814
DZURILLA, M. Technické spracovanie publikácie D. Šimčíka /HUDBA HROU –Detská pieseň ako východisko hudobno-dramatických aktivít dieťaťa mladšieho školského veku. Publikácia je čiastkovým výstupom grantového projektu KEGA č. 034PU-4/2017 http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Simcik4
ŠAŠALA, R. Notová grafika vo vysokoškolskej učebnici: Balcárová, B. 2017. Hudobná rozprávka v predprimárnej edukácii. grantového projektu KEGA č. 034PU-4/2017 http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Balcarova1
DZURILLA, M. Technické spracovanie publikácie Derevjaníková, A. 2019. Spevník regionálnych ľudových a duchovných piesní pre školskú a mimoškolskú hudobnú výchovu. Publikácia je čiastkovým výstupom grantového projektu KEGA č. 034PU-4/2017 http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Derevjanikova1
DEREVJANÍKOVÁ, A: Prednášky a školenia: 1. Odborná garantka Hudobného sympózia Hudobná výchova v súčasnej pedagogickej praxi. Bratislava12. 13. 10. 2018 (prednášky apracovná dielňa) (viď. pozvánkav prílohách). 2. Detská univerzita Prešovskej univerzity v Prešove 10.7. 2018. Tvorivé dielne na tému Ľudová kultúra, detské folklórne žánre a hry v edukačnom procese. 3. Odborný seminár s názvom Hudba v živote dieťaťa predškolského veku, organizovaný Oddelením školstva pri MsÚ vo Vranove nad Topľou 1. 3. 2018 4. Prednášky a tvorivé dielne na tému Čo vieme o rómskych piesňach? v rámci projektu Inkluzivní vzdělávání pro Olomoucky kraj. 26. - 27. 4.2018 PF UP Olomouc, Katedra hudobnej výchovy. 5. Pracovné dielne na tému Hráme sa s hudbou, pre učiteľky materských škôl: Žilina – 25. 4. 2018 a druhá časť Žilina 16. 11. 2018 6. Aktualizačné vzdelávania vo vzdelávacom programe Revízia obsahu predprimárneho vzdelávania: Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra – časť hudobná výchova. Zabezpečovalo MPC Košice jún 2018 a október 2018 7.Téma: Neignorujme hudobnú výchovu. Metodický deň učiteľov primárneho vzdelávania 19. 10. 2018, Spišská Nová Ves 8. Prednáška a pracovná dielňa na tému: Ľudové piesne ako prostriedok celoživotnej edukácie v rámci riešenia projektu KEGA 037UMB-4/2018 na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici 1. 3. 2019 (viď plagát pdf.BB KEGA) 9. Hlavný referát na 25. Sneme Spoločnosti pre predškolskú výchovu 4. – 5. 4. 2019 v Partizánskom na tému Hudobná výchova v materských školách v premenách času. 2 pracovné dielne pre učiteľky materských škôl na tému Podoby činnostnej hudobnej výchovy v materskej škole. (viď pozvánka v prílohách) 25. Snem Spoločnosti pre predškolskú výchovu (pozvánka v prílohe Partizánske 10. Pracovné dielne pre učiteľky materských škôl v Topoľčanoch (2. 5. 2019) a Bratislave (3. 5. 2019). 11. V priebehu roku 2019 30 rozhovorov (trvanie 5 minút) na pokračovanie v RTVS – Rádio Regina v relácii Zahrajte mi túto, na tému Všímame si ľudové piesne. 12. Členka odbornej poroty Celoštátnej súťaže a prehliadky hudobného folklóru v Habovke, organizovanej Národným osvetovým centrom v Bratislave v dňoch 16. -17. 11. 2019 . 13. Členka odbornej poroty speváckej súťaže pre žiakov základných škôl Slávik Slovenska (okresné kolo v Prešove 11. 4. 2019 a krajské kolo v Prešove 30. 5. 2019). 14. Členka odbornej poroty Folklórnej šou v RTVS Zem spieva III. nie je
BALCÁROVÁ, B.: Recenzia medzinárodného zborníka Osvita i suspiľstvo.Miždunarodnij zbirnik naukovych prac.Vypusk 2. Berďansk: Berďanskij deržavnij pedagogičeskij universitet. 2017. ISBN 978-83-62683-52-9 nie je
BALCÁROVÁ, B.: Odborný posudok návrhu projektu aplikovaného výskumu a vývoja 028UMB-4/2017. Tvorba hudobno-tanečného diela ako umelecký prostriedok pre rozvoj odborovej didaktiky na platforme Univerzitného folklórneho súboru Mladosť z Banskej Bystrice. nie je
ŠIMČÍK, D.: Vedecko-výskumný pobyt v Japonsku 11. - 19. 5. 2018 – Chuo University Tokyo (prof. Akihiro Ishikawa), Japonsko-slovenská spoločnosť so sídlom v Tokiu ( Aro Chikashige, výkonný tajomník spoločnosti). nie je
DEREVJANÍKOVÁ, A: Umelecká vedúca a členka Folklórnej skupiny Poľana z Jarabiny, účasť vo finále Speváckej súťaže Zem spieva v RTVS Slovensko. Vystúpenia na folklórnych festivaloch: Východná, Myjava, Vranov, Červený Kláštor, Rejdová, Timoradza, Spišské Podhradie, Jarabina, Litmanova, Veľký Lipník, Stará Ľubovňa. Scenár a réžia festivalu Poznávaj a uchovávaj tradície svojich predkov – Jarabina. file:///C:/Users/ anna.derevjanikova/ Desktop/Jarabina_%D0%9E %D1%80%D1%8F %D0%B1%D0%B8%D0%BD %D0%B0%20-%20Fotky %20%20%20Facebook %202.htm file:///C:/Users/ anna.derevjanikova/ Desktop/Jarabina_%D0%9E %D1%80%D1%8F %D0%B1%D0%B8%D0%BD %D0%B0%20-%20Fotky %20%20%20Facebook.htm
DEREVJANÍKOVÁ, A. 2017. Aktívna účasť na Medzinárodnej konferencii s názvom: «Традиционнаякультура в системеобразования и культурномтуризме. Vilnius (Litva) 12. - 13. 10. 2017 v rámci festivalu autentickej ľudovej kultúry „Pokrovskije kolokola“.Organizátori: Oddelenie pre národnostné menšiny pri úrade vlády Litovskej republiky, Vilniuska univerzita – centrum folklóru a etnografie národnostných menšín Litvy. Vystúpenie v sekcii: Секция I: Школа и традиционнаякультураs príspevkom АННА ДЕРЕВЯНИКОВА, преподаватель Кафедры музыкального и художественного oбразованияПедаґоґическогофакультетаПрешовскогоУниверситета(Словакия)«ПозициятрадиционнойкультурывГосударственнойобразовательнойпрограммедлядошкольногои школьногообразования в Словакии». (viď. program) - z konferencie nebude vydaný zborník. nie je
ŚIMČÍK, D. - VEDECKO-VÝSKUMNÝ POBYT V JAPONSKU 11. - 19. 5. 2018 Pozývateľ: Chuo University Tokyo (prof. Akihiro Ishikawa, PhD. ), Japonsko-slovenská spoločnosť so sídlom v Tokiu ( Aro Chikashige, výkonný tajomník spoločnosti). pozvánka v prílohách
Celý riešiteľský kolektív Medzinárodná spevácka súťaž študentov učiteľských fakúlt MOYZESIANA - 2017, 2018, 2019 nie je
Celý riešiteľský kolektív Vianočné koncerty Pedagogickej fakulty PU - 2017, 2018, 2019 nie je

Final evaluation of the commission KEGA

Splnil ciele excelentne (s dosiahnutím celospoločenských prínosov).

Filter

Filter