XII. symposium Economics - Money - Ethics - Politics - Education of adults: responsibility of Europe

Type of event: Symposium › International (foreign outside ČR)
Event dates: 01.10.2014 - 04.10.2014
Event location: Debrecín, Maďarsko
Organizer: Debrecínska univerzita v Debrecíne, Maďarsko, Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, Slovensko
Professional sponsor of event: prof. Dr. Sári Mihály, FFE, doc. PhDr. Viola Tamášová, CSc., DTI
Link to conference site: http://www.dti.sk/sympozium2014
Keywords: economics money ethics politics education of adults lifelong learning
Working languages​​: English
German

The main objective

- výmena názorov, teoretických poznatkov a praktických skúseností v oblasti eknomiky, etiky, politiky a vzdelávania dospelých

- prezentácia výsledkov výskumu a teoretických poznatkov z prezentovaných vedných disciplín

- nadviazanie a prehĺbenie vzťahov s domácimi i zahraničnými univerzitami, vedecko-výskumnými pracoviskami a odbornou praxou

Topic circuits

ekonomika, peniaze, etika, politika, vzdelávanie dospelých, celoživotné vzdelávanie

Next information

Termín zaslania návratky s abstraktom príspevku: 30. jún 2014

Názov a zameranie príspevku je potrebné prispôsobiť aktuálnej téme sympózia (Ekonomika-peniaze-etika-politika-vzdelávanie dospelých: zodpovednosť Európy).

Návratku je treba zaslať elektronicky na e-mailovú adresu lokálneho sekretariátu sympózia v Debrecíne fefegyesulet@gmail.com alebo na adresu sekretariátu slovenského programového a organizačného výboru sympózia sympozium2014@dti.sk.

Jazyk príspevku: nemecký alebo anglický, prijaté však môžu byť aj štúdie vo francúzskom, španielskom a talianskom jazyku

Ďalšie informácie, vrátane ceny a organizačných inštrukcií, nájdete na webovej stránke sympózia www.dti.sk/sympozium2014.

Information about the event entered:
Ing. Miriama Vojteková, (vojtekova@dti.sk)
Last update: 07.04.2014 11:33

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event