Influence of Politics on Law

Type of event: Conference › With international participation
Event dates: 08.10.2015
Event location: Park Avenue Piešťany
Organizer: Vysoká škola Danubius
Professional sponsor of event: VŠD
Link to conference site: http://www.fpjj.sk
Keywords: law politics state policies
Working languages​​: Czech
Slovak

The main objective

Cieľom je prezentovať a konfrontovať najnovšie poznatky a výsledky vedeckej práce v predmetnej oblasti. Konferencia je zároveň i poctou k 70. výročiu narodenín p. profesora JUDr. Mariana Poslucha, CSc. Účastníci budú, ako veríme, obohatení o nové cenné informácie zahraničných a domácich vystupujúcich, ktorí im poskytnú nový pohľad na riešenie aktuálnych otázok v predmetnej oblasti. Zároveň výstupom konferencie bude vydanie zborníku, ktorý bude dostupný v deň konania samotnej konferencie a preto Vás prosíme o dodržiavanie termínov pre zasielanie príspevkov.

Topic circuits

Politika a právo

Next information

Konferencia je bez účastníckeho poplatku.

Organizačný výbor konferencie:

Beata Podolská

Beata.podolska@vsdanubius.sk

031/773 28 45 0903 215 477

Miesto konania konferencie:

Hotel Park Avenue

Beethovenova 3

921 01 Piešťany

Program:

08.30 – 9.00 hod. Registrácia účastníkov konferencie

09.00 – 10.30 hod. Otvorenie konferencie, príhovor, úvodné vystúpenia,

10.30 – 10.45 hod. Prestávka – občerstvenie

10.45 – 12.00 hod. Rokovanie – prezentácia príspevkov účastníkov konferencie

13.00 – 14.00 hod. Rokovanie – prezentácia príspevkov účastníkov konferencie

14.00 – 14.15 hod. Prestávka – občerstvenie

14.15 – 15.30 hod. Rokovanie – prezentácia príspevkov účastníkov konferencie

15.30 – 16.30 hod. Diskusia a zhodnotenie konferencie

Prihlášky a Vaše príspevky v nižšie uvedenom formáte prosím zasielajte najneskôr do

18.9.2015 na e-mailovú adresu: beata.podolska@vsdanubius.sk.

V prípade, ak sa osobne nezúčastníte konferencie je možné zaslať príspevok do zborníka,

kde bude publikovaný, príp. je možná Vaša pasívna účasť na konferencii.

Náležitosti príspevku pre publikáciu v zborníku:

Rozsah práce: 15 – 30 normostrán, Fond: TIMES NEW ROMAN – jednoduchý o veľkosti 12b.,

Riadkovanie: 1,5, Zvýrazňovanie v texte: kurzíva (italic), Okraje: 2 cm zprava/zľava, 2,5 cm

zhora/zdola. Práca obsahuje: Názov (14b.)

Meno Autora (12b.)

Anotácia – stručný popis obsahu práce (10b.)

Kľúčové slová (10b.)

Text príspevku – (úvod, jadro, záver – 12b.)

Použitá literatúra (10b.)

Resumé – vo svetom jazyku (10b.)

Pracovisko autora (10b.)

 

Information about the event entered:
Mgr. Jarmila Švihranová, PhD. (jarmila.svihranova@gmail.com)
Last update: 11.09.2015 08:49

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event