Scientific Conference of PhD. Students with international participation

Type of event: Conference › International (in SR or ČR in a world language)
Event dates: 10.11.2016
Event location: SPU - Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovensko,
Organizer: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov a Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Professional sponsor of event: doc. Ing. Adriana Kolesárová, PhD., doc. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Link to conference site:
Keywords: Agrobiotechnologies Multifunctional agriculture Plant Production Animal Production Human nutrition
Working languages: English
Czech
Polish
Slovak

The main objective

Konferencia sa koná pri príležitosti Týždňa vedy a techniky
na Slovensku pod záštitou doc. Ing. Petra Ondrišíka, PhD.
– dekana Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov a prof. Ing. Jána Tomáša, CSc. – dekana Fakulty biotechnológie a potravinárstva
.

Cieľom konferencie je prezentácia najnovších poznatkov dosiahnutých v rámci vedecko-výskumných aktivít doktorandov v dennej a externej forme štúdia.

The aim of the conference is to present new information obtained within the scientific activities of PhD. students in full- and part-time study.

Topic circuits

Tematické okruhy (sekcie)

 • Agrobiotechnológie
 • Aplikovaná a molekulárna biológia
 • Multifunkčné poľnohospodárstvo, životné prostredie a rozvoj vidieka
 • Rastlinná produkcia
 • Technológia, kvalita a bezpečnosť surovín a potravín rastlinného pôvodu
 • Technológia, kvalita a bezpečnosť surovín a potravín živočíšneho pôvodu
 • Výživa ľudí
 • Živočíšna produkcia

Next information

 • Konferencia je určená pre doktorandov dennej a externej formy štúdia z SPU a z iných domácich a zahraničných univerzít.
 • Na konferenciu nie je žiadne vložné, organizátori konferencie nezabezpečujú ubytovanie ani iné náklady spojené s účasťou na konferencii.
 • Z konferencie bude vydaný recenzovaný zborník abstraktov (v angličtine, v elektronickej forme).

Kontakt:

Sekretariát konferencie
Ing. Monika Tóthová, PhD.,
tel.: +421 (0)37-641 4252
e-mail: monika.tothova@uniag.sk

Last update: 20.11.2016 11:50

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event