Science for Education – Education for Science: Central Europe between unity and diversity

Type of event: Conference › With international participation
Event dates: 17.09.2015 - 18.09.2015
Event location: Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre, Dražovská 4, Nitra
Organizer: Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre v spolupráci s Filozofickou fakultou Masarykovej univerzity v Brne a Filozofickou fakultou Univerzity Loránda Eötvösa v Budapešti
Professional sponsor of event: Dr. habil. Antal Aubert, CSc., Dr. habil. Kristian Benyovszky, PhD., doc. PhDr. Anna Sándorová, PhD., prof. Dr. habil. Andrea Kárpáti, DSc., Dr. habil. Ildikó Vančová, PhD., prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc.
Link to conference site: http://www.sciedu.fss.ukf.sk
Keywords: Central Europe imagology interliterary relations linguistic diversity multilingualism regional development education intercultural competences
Working languages: English
Czech
Hungarian
Slovak

The main objective

Cieľom konferencie je prostredníctvom (seba)analýzy a identifikácie kultúrno-spoločenských determinantov vytvárania mentálnych obrazov, fungovania a revitalizácie medzikultúrnej komunikácie v stredoeurópskom priestore, ako aj poznania jeho kultúrneho, historického a prírodného potenciálu, prispieť k prekonávaniu etnických a národnostných konfliktov, k identifikácii koreňov heterostereotypov, ale aj k prekonávaniu negatívnych mentálnych obrazov v širšom spoločenskom povedomí a k identifikácii tých osobitostí stredoeurópskej kultúrnej a duchovnej tvorby, ktoré sú dôležité z hľadiska prebiehajúcich stredoeurópskych integračných úsilí, aktívneho pôsobenia proti predsudkom a akýmkoľvek formám diskriminácie a segregácie, prehlbovania pozitívnemu vzťahu k vlastnému regiónu.

Topic circuits

-   „transliterárne“ vzťahy a imagologická perspektíva v aktuálnom umenovednom diskurze strednej Európy,

-   recepcia a umelecký preklad inonárodných diel,

-   jazyková diverzita, bilingválnosť a multilingválnosť v strednej Európe, vplyv multi/bilingválneho prostredia na používanie vlastných mien v národných i menšinových jazykoch  a v literatúrach strednej Európy,

-   návrh a implementácia inovačných metód, hranice a perspektívy rozvoja interkultúrnych kompetencií vo vzdelávaní v kontexte strednej Európy,

-   kultúrno-historický potenciál regiónov strednej Európy a problematika spolupráce v regionálnom cestovnom ruchu, reflexia osobitosti regiónov ako súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu.

Next information

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať prostredníctvom online prihlášky do 30. 5. 2015. Akceptované abstrakty podujatia budú zverejnené do 30. júna 2015, program do 4. septembra 2015.

Last update: 02.04.2015 07:17

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event