SOCIALIA 2022 - Social Pedagogy in a Changing Society

Type of event: Conference › With international participation
Event dates: 13.10.2022 - 14.10.2022
Event location: horský hotel Šachtička v Banskej Bystrici
Organizer: Katedra pedagogiky a andragogiky, Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Professional sponsor of event: prof. PhDr. Miriam Niklová, PhD.
Held under the auspices of: Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Link to conference site: https://socialia-20226.webnode.sk
Keywords: sociálna pedagogika sociálno-patologické javy pomáhajúce profesie
Working languages: English
Czech
Polish
Slovak

The main objective

Ciele vedeckej konferencie

  • podnietiť medzinárodnú výmenu skúseností a poznatkov z oblasti prevencie sociálno-patologických javov z aspektu pomáhajúcich profesií, s osobitným zreteľom na inštitucionalizáciu sociálnej pedagogiky a asociácie sociálnych pedagógov,
  • nadviazať na výsledky predchádzajúcich medzinárodných konferencií "SOCIALIA" pre zintenzívnenie ďalšieho rozvoja spolupráce medzi odborníkmi v oblasti prevencie a riešenia sociálno-patologických javov v krajinách Európy,
  • prehĺbiť interdisciplinárnu spoluprácu odborníkov pri riešení sociálno-výchovných problémov z aspektu pomáhajúcich profesií.

Topic circuits

  • Teoretické východiská sociálnej pedagogiky - jej vývoj a smerovanie na Slovensku a v zahraničí
  • Sociálny pedagóg v kontexte pomáhajúcich profesií - jeho úlohy, problémy a nové výzvy v intenciách sociálno-výchovnej praxe
  • Virtuálne ohrozenia detí a mládeže a možnosti ich prevencie v školskom prostredí s dôrazom na implementáciu efektívnych preventívnych stratégií - multidisciplinárny pristúp a medziodborová spolupráca pri prevencii a riešení rizikového správania u detí a mládeže
  • Inštitucionalizácia sociálnej pedagogiky v Európe a jej prepojenie s praxou - Asociácie sociálnych pedagógov v SR, Asociace sociálních pedagógov v ČR, Asociácie vzdelávateľov sociálnych pedagógov, ich ciele a zameranie

Next information

Registrácia účastníkov: 13. 10. 2022 od 8,00 hod.
Otvorenie konferencie: 13. 10. 2022 o 9,00 hod.
Ukončenie konferencie: 14. 10. 2022 o 20,00 hod.

Poznámka: Konferencia sa uskutoční na mieste aj online formou.

Konferencia SOCIALIA 2022 je parciálnym výstupom projektov VEGA č. 1/0396/20 Vplyv elektronických médií na správanie a rozvíjanie prierezových spôsobilostí generácie Z a projektu KEGA č. 024UMB-4/2022 Prevencia online rizikového správania.

Kontakt

konferenciasocialia2022@gmail.com

Viac info na https://socialia-20226.webnode.sk

Last update: 26.07.2022 17:14

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event