PREVENTION OF DRUG POLICY IN PRACTICE AND PREVENTION OF PUBLIC INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

Type of event: Conference › International (in SR or ČR in a world language)
Event dates: 15.11.2012 - 16.11.2012
Event location: Aula J. pavla II., Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku
Organizer: Mesto Ružomberok a Katedra verejnej správy a sociálnych služieb
Professional sponsor of event: Ing. Zuzana Gejdošová, PhD.
Link to conference site: http://konferenciark.blogspot.sk/
Keywords: prevention drug policy public administration
Working languages: Slovak

The main objective

Cieľom konferencie je vytvoriť diskusiu k problematike regionálneho a miestneho rozvoja sociálnej prevencie v oblasti protidrogovej politiky verejnej správy a jej vplyvu na pastorálne a sociálne služby, zdravotnú starostlivosť, školstvo ako aj celoživotné vzdelávanie zamestnancov pomáhajúcich profesií v Slovenskej republike.

Topic circuits

Tematické okruhy konferencie sú orientované podľa nosných konceptov, ktoré prevenciu a protidrogovú politiku vo verejnej správe tvoria. Príspevky by mali ponúkať priestor na verejný diškurz k témam:

-          kompatibilita sociálneho systému v SR s porovnateľnými systémami krajín Európskej únie v oblasti sociálnej prevencie a protidrogovej politiky;

-          potreby skvalitnenia a zefektívnenia systému sociálnej pomoci, predovšetkým sociálnych a súvisiacich služieb a ich  nástrojov v oblasti prevencie drogových závislostí;

-          prispôsobenie sa novým koncepciám legislatívnych podmienok v kontexte delegovaných kompetencií verejnej správe v oblasti protidrogovej politiky a prevencie;

-          profesijných predpokladov zamestnancov verejnej správy pre výkon prevencie drogových závislostí;

-          vyššej adresnosti, transparentnosti a orientácie na klienta;

-          celoživotného vzdelávania v pomáhajúcich profesiách v oblasti prevencie drogových závislostí;

-          religiozity,  jej vplyvu a úloh v prevencii drogových závislostí;

-          multidisciplinárnej spolupráci – sociálna a medicínska diagnostika závislosti, intervencia v praxi.

Next information

Pozývame Vás na medzinárodnú vedeckú konferenciu
PREVENCIA V PRAXI – Protidrogová politika a prevencia vo verejnej správe
pod záštitou podpredsedníčky NR SR  Ing. Eriky Jurinovej.

a

prezidenta Asociácie súkromných lekárov SR MUDr. Ladislava Pásztora, MSc.
Konferencia sa uskutoční 15. a 16. novembra 2012. 
Medzinárodná vedecká konferencia je organizovaná mestom Ružomberok, Katedrou verejnej správy a sociálnych služieb Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci s Katedrou sociálnej práce PF KU v kooperácii so Slovenskou komorou súkromných lekárov.

Information about the event entered:
Mgr. PhDr. Oľga Okálová, PhD. (olga.okalova@ku.sk)
Last update: 19.10.2012 20:11

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event