PERSPECTIVES OF LANGUAGE COMMUNICATION IN THE EU

Type of event: Conference › With international participation
Event dates: 28.07.2016 - 29.07.2016
Event location: Nitra
Organizer: FSŠ UKF v Nitre a Slovenská esperantská federácia
Professional sponsor of event: dr. habil. Ildikó Vančová, PhD.
Link to conference site: http://www.polaco.fss.ukf.sk/conference/
Keywords: languages EU nter-ethnic and cross-cultural issues
Working languages: English
Hungarian
Slovak
Other

The main objective

Cieľom konferencie, organizovanej v rámci 101. svetového kongresu esperanta http://www.nitra2016.sk/, je otvoriť medzinárodný diskusný priestor pre relevantných akademikov, politikov a zástupcov občianskej sféry na vyjadrenie odborných názorov na medzinárodnú komunikáciu v EÚ ako nástroja riešenia nielen jazykových, ale aj medzietnických a medzikultúrnych problémov, ktoré bude musieť EÚ riešiť v nasledujúcom období. Okrem plenárneho rokovania sa bude pracovať formou panelových diskusií a diskusií okrúhlych stolov vo vymedzených tematických okruhoch.

Topic circuits

  • Jazykové problémy občianskej participácie (náčrt súčasného stavu a perspektívnych opatrení na zlepšenie jazykovej komunikácie občanov rôznych národností so štátnymi orgánmi a orgánmi EÚ).
  • Ekonomická integrácia jednotlivých štátov do EÚ vychádzajúca z princípu rovnakých jazykovo-komunikačných šancí a používania viacerých jazykov podľa strategických dohovorov a konkrétnych odvetví hospodárstva.
  • Stav a perspektívy cudzojazyčného vzdelávania v EÚ (opatrenia na podporu vzdelávania a využívania menších a susedných jazykov s podporou rozvoja európskej identity a solidarity).
    „transliterárne“ vzťahy a imagologická perspektíva v aktuálnom umenovednom diskurze strednej Európy,

Next information

Predbežný program rokovania
Štvrtok, 28. júl 2016
8:00-9:00 – Registrácia
9:00-10:00 – Slávnostné otvorenie, vystúpenie významných hostí.
10:00-12:30 – Plenárne rokovanie: vystúpenia pozvaných expertov  –  úvod k uvedeným trom tematickým okruhom.
12:30-14:30 – Prestávka
14.30-16.00 – Panelové diskusie v sekciách podľa okruhov
16:30-18.00 – Diskusia za okrúhlymi stolmi
Piatok, 29. júl 2016
8:30-10:00 – Rokovanie v sekciách, príprava záverov zo sekcií
10:30-12:00 – Plenárne rokovanie, závery, odporúčania, prijatie deklarácie

Last update: 09.05.2016 09:55

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event