INTERNATIONAL SCIENTIFIC CORRESPONDENCE CONFERENCE EAEP 2018

Type of event: Conference › With international participation
Event dates: 21.10.2018 - 23.10.2018
Event location: Prešov
Organizer: Katedra ekonómie a ekonomiky, Katedra environmentálneho manažmentu, Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove
Professional sponsor of event: doc. Ing. Rastislav Kotulič, PhD.
Link to conference site: http://eaep2018.webnode.sk/
Keywords: regional development sectorial and cross-cutting economics
Working languages: English
Czech
Slovak

The main objective

Cieľom medzinárodnej vedeckej korešpondenčnej konferencie je zhodnotiť stav v riešenej problematike grantových projektov. Medzinárodná vedecká korešpondenčná konferencia umožní jej účastníkom vzájomnú výmenu teoretických a praktických poznatkov a skúseností z riešenej problematiky, čím prispeje k uzavretiu riešenej problematiky v rámci grantových projektov.

Topic circuits

  • Ekonómia a ekonomická prax – analýzy a trendy
  • Udržateľný rozvoj a životné prostredie

Next information

Konferenčné príspevky by mali byť venované oblasti ekonómie, regionálneho rozvoja, odvetvovým a prierezovým ekonomikám a turizmu; ďalej manažérskym, ekonomickým, environmentálnym, finančným, právnym, psychologickým a matematickým pohľadom na danú oblasť skúmania.

Information about the event entered:
doc. Ing. Rastislav Kotulič, PhD. (rastislav.kotulic@unipo.sk)
Last update: 11.12.2017 10:12

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event