Material - Acoustics - Place (MAP)

Type of event: Conference › With international participation
Event dates: 12.09.2011 - 14.09.2011
Event location: TU vo Zvolene
Organizer: TU vo Zvolene, KFEAM DF
Professional sponsor of event: doc. RNDr. Anna Danihelová, PhD.
Link to conference site: http://www.acoustics.sk
Keywords: materials building and room acoustics musical instruments noise vibration computer simulations
Working languages: Slovak
Czech
English

The main objective

Cieľom sympózia je výmena teoretických a praktických poznatkov a skúseností z oblasti výučby akustiky, výroby hudobných nástrojov, špeciálnych výrobkov z dreva a iných materiálov, zaoberať sa riešením aktuálnych problémov súvisiacich s hlukom a kmitaním, ich vplyvom na ľudský organizmus ako aj na životné prostredie. Účastníci získajú prehľad o najnovších poznatkoch z akustiky a s ňou súvisiacich oblastí. Nakoľko sa jedná o komunitu pozostávajúcu z vysokoškolsých pedagógov, vedeckých pracovníkov ako aj zástupcov praxe, je možné získané poznatky zaradiť do vyučovacieho procesu a aplikovať ich pri riešení výskumných úloh, resp. využiť priamo v praxi. Vzhľadom na medzinárodnú účasť, otvára možnosť nadviazania užšej spolupráce vo vede a výskume.

Topic circuits

1 - Akustika ako nástroj skúmania vlastností materiálov

2 - Akustické vlastnosti materiálov

3 - Hudobná a fyziologická akustika

4 - Priestorová a stavebná akustika

5 - Hluk a kmitanie, ich vplyv na človeka a životné prostredie

6 - Akustika vo vzdelávaní

7 - Elektroakustika

8 - Modelovanie akustických procesov

Next information

Konfrontácia teórie a praxe - uplatniteľnosť výsledkov výskumu v praxi.

Information about the event entered:
Ing. Janka Žužová, (veda@vsld.tuzvo.sk)
Last update: 12.08.2011 10:22

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event