Quality of life VIII. in social and ethical dimensions

Type of event: Conference › With international participation
Event dates: 27.04.2017
Event location: VŠMP ISM Slovakia v Prešove, Duchnovičovo námestie 1, 080 01, Prešov
Organizer: Katedra spoločenských vied Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Professional sponsor of event: Dr.h.c. doc. ThDr. PaedDr. Marek Storoška, PhD., dr. h.c. mult. akad. prof. prof. h. c. mult. PhDr. Wojciech Słomski, PhD., dr. h. c. prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc.
Link to conference site: http://www.ismpo.sk/konfpokyny/
Keywords: kvalita života sociálne služby
Working languages: English
Slovak

Topic circuits

1. multilaterálne dimenzie sociálnych služieb a sociálneho poradenstva v kontexte kvality života

2. kvalita života v kontextoch súčasného etického myslenia s dôrazom na hospodársko-podnikatľskú etiku a etiku PR

3. Cudzojazyčná odborná komunikácia v sociálnych a humanitných vedách

4. Sociálno-ekonomická (ne)stabilita v súčasnej dobe

Next information

Konferenčný poplatok:

80 EUR – v prípade aktívnej účasti na konferencii (poplatok zahŕňa organizačné náklady, elektronický zborník, certifikát, obed, občerstvenie, spoločenský večer.)
40 EUR – len publikovanie článku (v prípade úspešného recenzentského procesu bez účasti na konferencii). Poplatok je potrebné uhradiť na č.účtu: IBAN: SK8409000000000502611848 BIC: GIBASKBX, konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 2704

Aktívni účastníci zo zahraničia môžu poplatok uhradiť aj v hotovosti pri registrácii v deň konania konferencie. Ubytovanie si účastníci konferencie zabezpečujú vo vlastnej réžii – V prípade potreby môže škola zabezpečiť sprostredkovanie ubytovania.

Texty príspevkov:

* Texty zasielajte na emailovú adresu: pipa@ismpo.sk, resp. kz@ismpo.sk (podľa konferencie)
* Predkladané texty môžu mať rozsah maximálne 37 000 znakov (vrátane medzier)
* Texty predložené v anglickom jazyku po úspešnom náročnom recenznom konaní budú publikované v časopise Perspektívy, resp. vo vybraných zahraničných časopisoch

Dôležité termíny:

* Do 31. marca 2017: zaslanie prihlášky prostredníctvom elektronického formulára dostupného na http://www.ismpo.sk/formulare a uhradenie konferenčného poplatku
* Do 15. apríla 2017: zaslanie textov príspevkov / článkov

e-mail: kz@ismpo.sk

Last update: 08.03.2017 21:43

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event