IV. International Scientific Conference of PhD. students

Type of event: Conference › With international participation
Event dates: 05.11.2009
Event location: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Organizer:
Professional sponsor of event: prof. Ing. Ján Jančovič, PhD. - prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
Link to conference site: http://www.fapz.uniag.sk/svc.html
Keywords: sustainable development animal production plant production human nutrition biotechnology applied biology food security food safety
Working languages:

The main objective

Cieľom konferencie je prezentácia najnovších poznatkov dosiahnutých v rámci vedecko-výskumných aktivít doktorandov v dennej ako aj v externej forme štúdia.

The aim of the conference is presentation of new information gained within scientific activities of PhD. students in internal and as well as in external form of study.

Topic circuits

Tematické okruhy (sekcie)

 • Živočíšna produkcia a jej trvalo udržateľný rozvoj
 • Rastlinná produkcia a jej trvalo udržateľný rozvoj
 • Výživa ľudí
 • Multifunkčné poľnohospodárstvo a integrovaný rozvoj vidieka
 • Biotechnológie
 • Kvalita a bezpečnosť surovín a potravín
 • Aplikovaná biológia

Sections

 • Animal production and its sustainable development
 • Plant production and its sustainable development
 • Human nutrition
 • Multifunctional agriculture and integrated countryside development
 • Biotechnology
 • Quality and safety of raw materials and foodstuffs
 • Application biolog

Last update: 21.09.2009 00:42

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event