Innovative impulses and their implementation in education

Type of event: Conference
Event dates: 05.06.2018
Event location: Banská Bystrica
Organizer: Katedra etickej a občianskej výchovy Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici
Professional sponsor of event: prof. Dr. Eva Poláková, PhD.
Link to conference site: http://www.pdf.umb.sk/katedry/katedra-etickej-a-obcianskej-vychovy/konferencie-2018.html
Keywords: innovation in education; effective didactic tools forms and methods; practical experience; panel discussion
Working languages: Czech
Polish
Slovak

The main objective

Poskytnúť pedagógom – teoretikom i učiteľom z praxe, priestor na výmenu názorov a skúseností s uplatňovaním takých vzdelávacích tém a didaktických prostriedkov vo vyučovaní, ktoré prispievajú k všestrannému rozvoju edukantov v súlade s celospoločenskými potrebami a perspektívami vzdelávania v 21. storočí

Topic circuits

Inovácie v obsahu vzdelávania, obsahová implementácia aktuálnych tém do prieretových tém, efektívne formy, metódy a prostriedky vzdelávania,.

Dopoludnia si účastníci vypočujú názory, návrhy a reporty inovačných skúseností význačných expertov, ktoré budú tvoriť bázu k popoludňajšej panelovej diskusii k načrtnutým témam. 

Next information

Konferencie sa záujemcovia môžu zúčastniť  bez úhrady vložného.

Na podujatí budú prezentované aj výstupy projektu APVV-14-0176: Didaktické prostriedky uľahčujúce implementáciu vybraných prierezových tém do vyučovania etickej výchovy na druhom stupni ZŠ. ( pozri na: www.prierezovetemy.info)

Prihlásť sa môžete na: https://docs.google.com/forms/d/1fexqxedzVvoWNCWXNACKaSgq0YsSIY5H4WWHH1ULofk/edit

Information about the event entered:
prof. PaedDr. Eva Poláková, PhD. (epolakret@gmail.com)
Last update: 16.03.2018 11:54

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event