GEOCHÉMIA 2019

Type of event: Conference › With international participation
Event dates: 03.12.2019 - 04.12.2019
Event location: Účelové zariadenie Kancelárie NR SR Častá – Papiernička
Organizer: Slovenská asociácia geochemikov, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava - Oddelenie geochémie životného prostredia, UK v Bratislave - Prírodovedecká fakulta - Katedra geochémie.
Professional sponsor of event: Prof. RNDr. Edgar Hiller, PhD., RNDr. Igor Slaninka,PhD., Prof. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D., Ing. Petr Lacina,PhD.
Link to conference site: http://www.sagch.eu/page.php?6
Keywords: geochémia životné prostredie
Working languages​​: Slovak

The main objective

V roku 2019 sa bude konať 22. ročník tejto konferencie a súčasne v tomto roku oslavuje Katedra geochémie PRIF UK svoje okrúhle 50 výročie od jej založenia.

 

Topic circuits

Konferencia sa stala už tradičným miestom, kde sú prezentované najnovšie poznatky z geochemickej problematiky rôznych vedeckých zameraní, orientovaných na základný výskum, ako aj výsledky z aplikovaného výskumu a prieskumu.

Next information

Odborní garanti:

PROF. RNDR. EDGAR HILLER, PHD. PRIF UK BRATISLAVA

RNDR. IGOR SLANINKA,PHD.ŠGÚDŠ BRATISLAVA

PROF. RNDR. VOJTĚCH ETTLER, Ph.D. PŘI F UK PRAHA

ING.PETR LACINA,PHD. GEOtest, a.s.Brno

čestné predsedníctvo:

RNDR. VLASTA JÁNOVÁ ,PHD. MŽP SR BRATISLAVA

ING. BRANISLAV ŽEC,CSC. ŠGÚDŠ BRATISLAVA

PROF.RNDR.PETER FEDOR,PHD. PriF UK BRATISLAVA

organizačný výbor:

RNDR. ĽUBOMÍR JURKOVIČ,PHD.(PriF UK)

RNDR. JOZEF KORDÍK,PHD. (ŠGÚDŠ)

DOC.MGR. PETER ŠOTTNÍK,PHD. (PriF UK)

MGR.MICHAL JANKULÁR,PHD.(ŠGÚDŠ)

MGR.TOMÁŠ FARAGÓ,PHD.(PriF UK)

MGR. TATSJANA KULIKOVA (PriF UK)

účastnícky poplatok:

štandardný 60,- €

zľavnený - doktorandi 40,- €

zľavnený - dôchodcovia 25,- €

bez poplatku – študenti 1. a 2. stupňa VŠ štúdia, bez nároku na zborník, stravu a večernú recepciu

Na konferenciu sa môžete prihlásiť vyplnením prihlášky na stránke

http://www.sagch.eu/e107_plugins/survey/survey.php?13

prípadne je možné zaslať prihlášku http://www.sagch.eu/e107_files/downloads/Geochemia2019/Geoch_2019_1cirk_FINAL.pdf elektronicky na e-mailové adresy: igor.slaninka@geology.sk, lubomir.jurkovic@uniba.sk 

adresa organizátora:

SAGCH, Mlynská dolina, PriF UK - Katedra geochémie, Bratislava

kontakt:

tel.: 02/593 75 184, 02/602 96 216, 02/602 96 223

e-mail: igor.slaninka@geology.sk, lubomir.jurkovic@uniba.sk

Last update: 08.11.2019 08:53

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event