Extrapolácie 2017 - podujatie na podporu rozvoja IT vo výskume, vzdelávaní a podnikaní na Slovensku

Type of event: Lectures › Presentation
Event dates: 25.09.2017 - 31.10.2017
Event location: priestory Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Organizer: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Professional sponsor of event: Ing. Ivana Budinská, PhD., Ústav informatiky SAV
Link to conference site: www.extrapolacie.sk
Keywords: výpočtová technika IT organizácia región
Working languages: Slovak

The main objective

Extrapolácie sú podujatím, ktoré sa každoročne organizuje v slovenských mestách tak, že jedno z nich sa stane hlavným mestom.

Pre rok 2017 sa hlavným mestom informatiky stalo mesto Banská Bystrica.

Hlavné mesto informatiky na Slovensku je dominantné v prezentácii svojej vlastnej úrovne, svojich možností a schopností, ale aj svojich problémov. Organizuje prezentácie čo najširšieho počtu IT organizácií vo svojom meste a regióne. Podujatia sa zúčastňujú aj ostatné slovenské mestá. Ich zapojenie dokazuje celoslovenskú úroveň Extrapolácií.

Ciele podujatia:

  • prezentovať históriu slovenskej výpočtovej techniky, predstaviť súčasný stav výskumu, štúdia a produkcie v informatike a IT a hovoriť o víziách v blízkej budúcnosti,
  • motivovať mladých ľudí k štúdiu a práci v oblasti IT,
  • pokračovať vo vytvorenej tradícii odborných a vedecko-popularizačných podujatí na tému  „Informatika – naša minulosť aj budúcnosť“ (Košice 2015, Bratislava 2016),
  • rozvíjať diskusie o informatike vo všetkých jej dimenziách a vplyvoch na spoločnosť.

Topic circuits

Možnosti aktivít na podujatí Extrapolácie 2017

Motivačné prednášky, prezentácie, exkurzie a workshopy organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania a výskumu v IT (akademické pracoviská, výskumné ústavy, verejné a štátne inštitúcie, IT firmy, ďalej firmy tvoriace softvér, hardvér, produkujúce a prevádzkujúce informačné systémy a komunikácie). Prezentácie sú určené aj médiám, ktoré pomáhajú šíriť vedomosti a osvetu v oblasti IT nielen medzi odborníkmi, ale najmä medzi verejnosťou.

Next information

Extrapolácie 2017 sú predovšetkým občianska iniciatíva, všetky aktivity budú vykonávané predovšetkým na báze dobrovoľnej angažovanosti s cieľom prezentácie dobrého mena príslušnej IT organizácie. Financované budú v rámci jej vlastnej réžie (priestory, technika, obsluha, lektor), prípadne v spolupráci so súkromným sektorom, VÚC alebo magistrátom mesta.

Vašu účasť na podujatí potvrďte vyplnením prihlasovacieho formulára do 5.7.2017 na stránke http://www.extrapolacie.sk/form_exbb.html

Viac informácií o histórii podujatia nájdete na stránke www.extrapolácie.sk.

V prípade ďalších otázok kontaktujte RNDr. Alžbetu Michalíkovú, PhD. prostredníctvom  mailovej adresy alzbeta.michalikova@umb.sk.

Last update: 29.06.2017 20:48

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event