Dynamika regionálnej samosprávy na Slovensku - Voľby 2017

Type of event: Conference › With international participation
Event dates: 10.11.2017
Event location: Trnava
Organizer: Fakulta sociálnych vied UCM V Trnave, Slovenská spoločnosť pre verejnú správu pri SAV, Občianske združenie FSV UCM v Trnave
Professional sponsor of event: vedecký výbor konferencie
Link to conference site: http://www.fsvucm.sk/2_24/aktualne-oznamy/783
Keywords: regionálne voľby vyšší územný celok volebný poriadok
Working languages: Slovak

The main objective

Regionálne voľby v novembri 2017 prinesú nielen nové politické reprezentácie na úrovni vyšších územných celkov na najbližších päť rokov, ale aj uzavrú štvrté volebné obdobie od vzniku regionálnej samosprávy v roku 2001.

Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie je zmapovať aktuálne výsledky prvých jednokolových volieb predsedov vyšších územných celkov. Bude zaujímavé analyzovať dopad zmien volebného poriadku na obsadenie postov prvých občanov jednotlivých regionálnych samospráv.


Topic circuits

Dôraz bude kladený na analýzu doterajšieho pôsobenia regionálnej samosprávy napr. v oblasti sociálnych služieb, zdravotníctva, regionálneho rozvoja, školstva či kultúry. Okrem toho sa pozrieme bližšie aj na ekonomickú stránku fungovania ôsmich samosprávnych celkov.

Next information

Vedecký výbor konferencie:

Doc. PhDr. Peter Horváth, PhD. – FSV UCM Trnava

Dr.h.c. prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. – FSV UK Praha

Dr.h.c. prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc. – FF UPJŠ Košice

Prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. – FVS UPJŠ Košice

Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. – FSV UCM Trnava

Prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc. – FF UKF Nitra

Doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD. – FPVaMV UMB Banská Bystrica

Doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. – TnU AD Trenčín

Konferencia sa uskutočňuje v rámci riešenia grantu KEGA č. 017UCM-4/2017 Dynamika premien politického systému SR

Prihlášky do 31.10.2017 na fsv@ucm.sk

Výstupom z konferencie bude kolektívna monografia (rozsah príspevku 1 AH) a recenzovaný vedecký zborník (rozsah príspevku 10 normostrán) Šablóna príspevkov bude zaslaná prihláseným účastníkom.

Last update: 20.10.2017 11:40

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event