Present Day Trends of Innovations 2014

Type of event: Conference › International (in SR or ČR in a world language)
Event dates: 22.05.2014 - 23.05.2014
Event location: Brno, Česká republika
Organizer: Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom a B&M InterNets spol. s r. o.
Professional sponsor of event: prof. Ing. Ladislav Várkoly, PhD.
Link to conference site: http://www.dti.sk/konferencia2014
Keywords: innovations trends IT e-learning education
Working languages: English
Czech
Polish
Slovak

The main objective

Medzinárodná vedecká konferencia a medzinárodný workshop – Dnešné Trendy Inovácií 2014 – bude stretnutím odborníkov z oblasti odborného vysokoškolského vzdelávania o dnešnom stave používania prvkov moderných technológií vo vzdelávacom procese, vrátane trendov ich inovácií. Umožní porovnanie súčasného stavu a posúdenie trendov v tejto oblasti doma a v zahraničí. Na konferencii sa zúčastnia odborníci z domácich a zahraničných univerzít, výskumných ústavov a súkromných firiem. Novovytvorenou je sekcia zaoberajúca sa problematikou vzdelávania hendikepovaných ľudí.

Topic circuits

 • moderné e-learningové technológie a informačné systémy,
 • elektronické vzdelávacie materiály a moderné elektronické interaktívne učebné pomôcky,
 • vzdelávacie technológie pre hendikepovaných ľudí (ADHD, LD)
 • prevádzková bezpečnosť a spoľahlivosť technológií a aplikácií,
 • manažment vzdelávania, znalostný manažment, učiaca sa organizácia,
 • internetové školy a on-line kurzy,
 • moderné učebné pomôcky a interaktívne moduly so senzormi,
 • virtuálne laboratóriá a experimenty na diaľku,
 • mobilná komunikácia a informačné technológie orientované pre automotive

Next information

Cieľové skupiny: odborníci z oblasti odborného vysokoškolského vzdelávania – predstavitelia vysokých škôl a univerzít s technickým zameraním, odborníci z praxe z oblasti e-learningu a informačných technológií

Výstupy konferencie:

 • recenzovaná vedecká monografia s akceptovanými príspevkami v anglickom jazyku, vydaná v tlačenej forme s ISBN/EAN kódom
 • recenzovaná vedecká monografia s akceptovanými príspevkami v iných než anglickom jazyku, vydaná v tlačenej forme s ISBN/EAN kódom

Organizačné pokyny a termíny
- do 17. 3. 2014
– zaslanie záväznej prihlášky a abstraktu v anglickom jazyku (elektronicky)
- do 7. 4. 2014 – zaslanie príspevku (elektronicky) a uhradenie poplatkov

Viac informácií o konferencii, vrátane prihlasovania a organizačných pokynov nájdete na webových stránkach konferencie www.dti.sk/konferencia2014, www.trendsofinnovations.eu, www.trendsofinnovations.com.

Information about the event entered:
Ing. Miriama Vojteková, (vojtekova@dti.sk)
Last update: 05.02.2014 15:22

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event