Present Day Trends of Innovations 2013

Type of event: Conference › International (in SR or ČR in a world language)
Event dates: 23.05.2013 - 24.05.2013
Event location: Dubnica nad Váhom o okolie
Organizer: Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Professional sponsor of event: prof. Ing. Ladislav Várkoly, PhD.
Link to conference site: http://www.dti.sk/konferencia2013
Keywords: information technologies innovations electronization of education knowledge management virtual laboratories internet schools
Working languages: English
Czech
Polish
Slovak

The main objective

Medzinárodná vedecká konferencia a medzinárodný workshop - Dnešné Trendy Inovácií 2013 - bude stretnutím odborníkov z oblasti odborného vysokoškolského vzdelávania o dnešnom stave používania prvkov moderných technológií  vo vzdelávacom procese, vrátane trendov ich inovácií. Umožní porovnanie súčasného stavu a posúdenie trendov v tejto oblasti v SR a zahraničí. Na konferencii sa zúčastnia odborníci z domácich a zahraničných univerzít, výskumných ústavov a súkromných firiem.

Topic circuits

- moderné e-learningové technológie a informačné systémy

- prevádzková bezpečnosť a spoľahlivosť technológií a aplikácií

- manažment vzdelávania, znalostný manažment, učiaca sa organizácia

- internetové školy a online kurzy

- elektronické vzdelávacie materiály a moderné elektronické interaktívne učebné pomôcky 

- moderné učebné pomôcky a interaktívne moduly so senzormi

- virtuálne laboratóriá a experimenty na diaľku

- mobilná komunikácia a informačné technológie orientované na automotive

Next information

Cieľové skupiny:  odborníci z oblasti odborného vysokoškolského vzdelávania - predstavitelia vysokých škôl a univerzít s technickým zameraním, ako aj odborníci z praxe z oblasti e-learningu a informačných technológií

Výstup konferencie:
- recenzovaná monografia v anglickom jazyku, vydaná v tlačenej forme s ISBN/EAN kódom a recenzovaný zborník, vydaný v elektronickej podobe na CD

Termíny:

do 31.3.2013 poslať záväznú prihlášku a abstrakt v anglickom jazyku (elektronicky)

do 15.4.2013 – poslať príspevok (elektronicky) a uhradiť poplatky

Viac informácií spolu s prepisovateľnými šablónami na prípravu abstraktu a odborného príspevku nájdete na webovej stránke konferencie DTI 2013 www.dti.sk/konferencia2013.

Information about the event entered:
Ing. Miriama Vojteková, (vojtekova@dti.sk)
Last update: 19.03.2013 12:02

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event