COINTT 2023

Type of event: Conference › With international participation
Event dates: 24.10.2023 - 25.10.2023
Event location: Bratislava
Organizer: CVTI SR, odbor transferu technológií, sekcia na podporu vedy.
Professional sponsor of event: CVTI SR, odbor transferu technológií, sekcia na podporu vedy.
Held under the auspices of: MŠVVaŠ SR
Link to conference site: https://cointt.sk/registracia/
Keywords: transfer vedeckých technológií ochrana duševného vlastníctva inovácie a podpora podnikania
Working languages: English
Slovak

The main objective

COINTT (Cooperation Innovation Technology Transfer) je odbornou konferenciou s medzinárodnou účasťou. 

Najväčšie podujatie na Slovensku s medzinárodnou účasťou venované témam transfer technológií, ochrana duševného vlastníctva, inovácie a podpora podnikania.

Podujatie na jednom mieste prezentuje podporné nástroje zamerané na prepájanie vedeckovýskumných inštitúcií s podnikateľským prostredím, zavádzanie inovácií do praxe a vytvára priestor na výmenu skúseností zástupcov všetkých významných účastníkov inovačného diania na Slovensku ale i v zahraničí.

Hlavným organizátorom podujatia je Centrum vedecko-technických informácií SR (ďalej len „CVTI SR“), konkrétne odbor transferu technológií, sekcia na podporu vedy. Spoluorganizátormi sú inštitúcie a externí spolupracovníci, ktorí svojou činnosťou a kooperáciou môžu prispieť odborne, či organizačne k príprave a realizácii konferencie.

Poslaním konferencie COINTT je upriamenie pozornosti akademickej, odbornej a podnikateľskej verejnosti na problematiku transferu technológií, ochrany duševného vlastníctva, inovácií a podpory podnikania.

Hlavným cieľom podujatia je podporiť transfer technológií, vedomostí a poznatkov zo slovenských verejných vedeckovýskumných inštitúcií (ďalej len „VVI“) do praxe, a to prostredníctvom vytvorenia priestoru pre stretávanie sa vedeckovýskumných pracovníkov s predstaviteľmi komerčnej sféry a možnými investormi.

Topic circuits

Hlavná téma: Biele miesta v inováciách a transfere technológií

Next information

Účasť na podujatí je bezplatná.

KONTAKT

Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8A
840 05 Bratislava

E-mail: cointt@cvtisr.sk

Tel.: +421 2 69253 109, -108

Viac info na https://cointt.sk

Last update: 26.05.2023 19:45

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event