Cirkvi 19. a 20. storočia v slovenskej a českej historiografii

Type of event: Conference › With international participation
Event dates: 22.04.2009 - 24.04.2009
Event location: Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, Hrabovská cesta 1, Ružomberok
Organizer: atolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, Katedra histórie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Centrum pre štúdium demokracie a kultúry v Brne
Professional sponsor of event:
Link to conference site:
Keywords: cirkev historiografia Slovenská republika Česká republika
Working languages:

The main objective

Zhodnotiť vôbec po prvýkrát výsledky historického bádania v oblasti cirkevnej historiografie 19. a 20. storoči a ponúknuť ucelený odborný pohľad na problematiku, ktorá bola v uplynulom polstoročí štátnou mocou umlčiavaná a vytláčaná na okraj záujmu odbornej verejnosti.

Topic circuits

PROGRAM KONFERENCIE
 
1. deň (streda 22. 4. 2009)

 
8.30-9.30 h 

Otvorenie konferencie

SPOLOČNÉ JEDNANIE
 
9.30-9.50 h

Prof. PhDr. Roman Holec, CSc. (Filozofická fakulta UK Bratislava)
Miesto cirkevných dejín v slovenskej historiografii predĺženého 19. storočia

9.50-10.10 h

Doc. PhDr. Josef Harna, CSc. (Historický ústav AV ČR Praha)
Místo církevních dějin v československé historiografii let 1918-1938

10.10-10.30 h

PhDr. Jan Horský, Ph.D. (Fakulta humanitních studií UK Praha)
Historismus v českém evangelickém myšlení 19. a 20. století
 
PRESTÁVKA NA OBČERSTVENIE

10.30-10.45 h
 
10.45-11.05 h

Prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc. (Filozofická fakulta UP Olomouc)
Historiografie českého politického katolicismu v letech 1918-1938

11,05-11,25           

Prof. PhDr. Zdeněk Kárník, DrSc. (Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové)
Katolická reforma a české schisma v Československu 

11.25-11.45 h

Doc. PhDr. Ladislav Soldán, CSc. (Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity Opava)
Česká katolická moderna – fenomén umělecký, náboženský a politický. (Nad novými badatelskými podněty)

11.45-12.05 h

Mgr. Adam Hudek, Ph.D. (Historický ústav SAV Bratislava)
Cirkevné dejiny v slovenskej historiografii v rokoch 1918-1938

12.05-12.25 h

Prof. PhDr. Peter Švorc, CSc. (Filozofická fakulta Prešovskej univerzity)
Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku roku 1918 v slovenskej historickej spisbe

12.25-12.45 h

Mgr. Miroslava Ludvíková (Židovské muzeum Praha)
Židé v české historiografii ve 20. století (pracovně?)

12.45-13.05 h

PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D. (Masarykův ústav AV ČR Praha)
Sudetoněmecký katolicismus (1918-1945) v pohledu současné české a německé historiografie

OBED

13.05-14.00 h

JEDNANIE V SEKCII 1
 
14.00-14.20 h

Mgr. Karol Hollý (Historický ústav SAV Bratislava)
Bernolákovská tradícia v slovenskom a českom (slovakofilskom) politickom myslení na prelome 19. a 20. storočia s dôrazom na konfesionálny aspekt 

14.20-14.40 h

PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR Praha)
„S čím se evangelíci nechlubí“. Neprobádané stránky dějin českých protestantských církví v 19. a na počátku 20. století

14.40-15.00 h

Prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Dr. (Filozofická fakulta UP Olomouc – Filozofická fakulta KU Ružomberok)
Historiografická reflexe církevní krize na počátku první Československé republiky

15.00-15.20 h            

Jiří Němec, Ph.D. (Univerzita obrany Brno)
Německé církevní dějepisectví v letech 1918-1938

15.20-15.40 h

PhDr. Stanislav Konečný, CSc. (Spoločenskovedný ústav SAV Košice)
Vývoj a niektoré problémy pravoslávnej cirkvi na Slovensku v 20. storočí

PRESTÁVKA NA OBČERSTVENIE

15.40-16.00 h

16.00-16.20 h

PhDr. Mgr. Jan Krško (Státní okresní archiv Rakovník)
Využití regionálních pramenů pro zodpovězení některých otázek kolem reformního hnutí katolického duchovenstva a vzniku Církve československé

16.20-16.40 h

PhDr. Jaroslav  Coranič, Ph.D. (Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity)
Gréckokatolícka cirkev v Československu v r. 1918-1927

16.40-17.00 h

Mgr. Peter Zmátlo, Ph.D. (Filozofická fakulta KU Ružomberok)
Marmaggiho aféra a jej ohlas v dobovej straníckej tlači na Slovensku

17.00-17.20 h

PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D. (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity Brno)
Reflexe ekumenismu, katolického universalismu a unionismu v díle Alfreda Fuchse

17.20-17.40 h 

PhDr. et PaedDr. Marek Šmíd (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha)
Místo českých katolických intelektuálů v československé historiografii let 1918-1938

17.40-18.00 h

Prof. PhDr. Vladimír Wolf (Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové)
Kněží – historiografové z Náchodska a Podkrkonoší v 19. století

18.00-18.20 h

Mgr. Vojtěch Kábrt (Filozofická fakulta  Univerzity Hradec Králové)
Církev československá na kladském pomezí – případ „ohniska“ Machov 

JEDNANIE V SEKCII 2
 
14.00-14.20 h

PhDr. Václav Bartůšek, Ph.D. (Národní archiv Praha)
Historiografie piaristického řádu od poloviny 19. století do současnosti s přihlédnutím k českým zemím a střední Evropě


14.20-14.40 h

PhDr. Vjenceslav Herout (Svaz Čechů v Chorvatsku, Daruvar)
Náboženská otázka u chorvatských Čechů: význam myšlenek Josefa Salače (1908-1975)

14.40-15.00 h

Mgr. Daniel Feranc (Katolická teologická fakulta UK Praha)
Dějiny premonstrátského řádu v době okupace a komunizmu

15.00-15.20 h

PhDr. Dana Jakšičová (Filozofická fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice)
Ženské kongregace a jejich dějiny. Reflexe vlastní historie členkami řeholních institutů


15.20-15.40 h

ThDr. PaedDr. Ing. Ferdinand Kubík, Ph.D. (Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity)
Pôsobenie saleziánov na Slovensku počas totality
 
PRESTÁVKA NA OBČERSTVENIE

15.40-16.00 h
 
16.00-16.20 h

Doc. Damián Němec, Dr. (Cyrilometodějská teologická fakulta Olomouc)
Mimořádná kanonická opatření pro pokračování řeholního života v letech 1948-1989

16.20-16.40 h

Prof. MUDr. ThLic. Květoslav Špir, CSc. (Cyrilometodějská teologické fakulta UP Olomouc)
K počátkům Díla církevní obnovy a jeho vliv na oživení církevního života olomoucké arcidiecéze


16.40-17.00 h

PhDr. Ivana Hrachová (Technická univerzita Liberec)
Litoměřická diecéze ve druhé polovině 20. století – výsledky bádání a další možnosti výzkumu

17.00-17.20 h

Doc. PhDr. ThDr. Peter Zubko, Ph.D. (Teologická fakulta KU Košice)
Dejiny historiografie košickej arcidiecézy

17.20-17.40 h

Mgr. Peter Račko (Fakulta humanitních vied UMB Banská Bystrica)
Spolková činnosť evanjelickej a.v. mládeže na Slovensku v rokoch 1918-1945

17.40-18.00 h

Mgr. Martin Fajmon (Archív Matice slovenskej Martin)
Evanjelický cirkevný zbor v Radvani od 16. do 20. storočia

18.00-18.20 h

PhDr. František Oslanský, CSc. (Historický ústav SAV Bratislava)
Zo súčasnej historiografie k dejinám cirkvi na Slovensku v stredoveku
 
20.00 h 

spoločenské stretnutie

2. deň (štvrtok 23 . 4. 2009)

 
SPOLOČNÉ JEDNANIE
 
9.00-9.20 h 

Doc. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. (Filozofická fakulta MU - CDK Brno)
Lze pěstovat církevní historiografii v časech pronásledování?

9.20-9.40 h 

Doc. PhDr. Miloš Kouřil (Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc)
Moravští církevní historikové mezi světovými válkami

9.40-10.00 h

Doc. PhDr. Jan Pešek, DrSc. (Historický ústav SAV Bratislava)
Místo církevních dějin ve slovenské historiografii let 1945-1989 

10.00-10.20 h

Doc. PhDr. Ivan Chalupecký (Levoča)
Literatúra a pramene použité v beatifikačných procesoch biskupov Pavla Gojdiča a Jána Vojtaššáka
 
PRESTÁVKA NA OBČERSTVENIE

10.20-10.40 h

10.40-11.00 h

PhDr. Peter Šoltés, Ph.D. (Filozofická fakulta KU Ružomberok – Historický ústav SAV Bratislava)
Dediči Cyrila a Metoda alebo uniati? Problém kontinuity a diskontinuity gréckokatolíckej cirkvi v slovenskej historiografii

11.00-11.20 h

Prof. ThDr. Peter Šturák, Ph.D. (Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity)
Gréckokatolícka cirkev v Československu v rokoch 1945-1950


11.20-11.40 h

Doc. PhDr. Václav Veber (Ústav pro studium totalitních režimů, Praha)
Katolíci v očích StB na přelomu 50. a 60. let 

11.40-12.00 h

Doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. (Fakulta sociálních studií MU Brno)
Katolická církev v českých zemích a její reakce na události roku 1989

12.00-12.20 h

Doc. ThDr. Peter Olekšák, Ph.D. (Filozofická fakulta KU Ružomberok)
Periodická tlač na Slovensku o cirkvi po roku 1989

12.20-12.40 h

ThDr. Jaroslav Hrdlička (Husitská teologická fakulta UK Praha)
Přehled stavu bádání o dějinách CČSH v letech 1990-2007 (v návaznosti na předešlé období)

12.40-13.00 h

Bc. Mgr. Miroslav Nedorostek (Fakulta sociálních studií UK Praha)
Obraz moravské skryté církve v historiografii
 
OBED

13.05-14.00 h

JEDNANIE V SEKCII 1
 
14.00-14.20 h

Mgr. Rudolf Svoboda, Th.D. (Teologická fakulta JČU České Budějovice)
Blažej Ráček a jeho pojetí českých a světových církevních dějin

14.20-14.40 h

Mgr. Petr Kubík (Filozofická fakulta UK Praha)
Prof. Dr. F. X. Kryštůfek, církevní historik konce 19. století a jeho dílo

14.40-15.00 h

ThLic. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D. (Katolická teologická fakulta UK Praha)
Otázky církevních dějin v bakalářských a diplomových pracech studentů Katolické teologické fakulty v Praze

15.00-15.20 h

Doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc. (Filozofická fakulta JČU České Budějovice)
Antonín Podlaha a jeho přínos české historiografii

15.20-15.40 h

Doc. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. (Filozofická fakulta JČU České Budějovice)
České náboženské dějiny v díle Martina Schulze Wessel
 
PRESTÁVKA NA OBČERSTVENIE – 15.40-16.00 h

16.00-16.20 h

Mgr. Vít Machálek, Dr. (Filozofická fakulta Univerzity Pardubice)
Přínos politologa prof. Petra Fialy k reflexi vztahů mezi katolickou církví a českou společností v moderních dějinách

16.20-16.40 h

Doc. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th.D. (Teologická fakulta JČU České Budějovice)
Prof. dr. Jaroslav Kadlec, kněz a církevní historik 

16.40-17.00 h

Doc. PhDr. PaedDr. Andrej Slodička, Ph.D. (Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity)
Význam teologického diela (dogmatická teológia) profesora Mikuláša Russnáka (1878-1954) pre gréckokatolícku cirkev na Slovensku

17.00-17.20 h

RNDr. Jiří Jindra, CSc. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR Praha)
Vztah římskokatolické církve ke Karlu Čapkovi

17.20-17.40 h

PhDr. Eduard Burget (Dějiny a současnost, Praha)
Křesťanský socialismus v díle Josefa Svozila 

JEDNANIE V SEKCII 2
 
14.00-14.20 h

Mgr. Zdeněk Duda (Filozofická fakulta JČU České Budějovice)
Historiografický obraz počátků (české) pastorální teologie a jejího dalšího směřování v 19. století

14.20-14.40 h

ThLic. Jakub Doležel – P. František Petrik (Cyrilometodějská teologická fakulta Olomouc – Caritas Olomouc)
Ke stavu zpracování dějin církevní sociální práce

14.40-15.00 h

ThLic. Milan Hudaček SJ (Bratislava)
Teologické pluralitné smery a ich premietanie do interpretácií slovenskej histórie po r. 1945

15.00-15.20 h

Mgr. Marta Hošťálková, Th.D. (Pedagogická fakulta UP Olomouc)
Reflexe dějin katecheze římskokatolické církve v Čechách a na Moravě v obdobé první Československé republiky

15.20-15.40 h

Mgr. Marta Hošťálková, Th.D. – Mgr. Jaroslava Mallinu, Ph.D. – PhDr. Lucie Smékalová, Ph.D. (Pedagogická fakulta UP Olomouc)
Reflexe sociální práce římskokatolické církve v Čechách a na Moravě v období první Československé republiky 
 

PRESTÁVKA NA OBČERSTVENIE – 15.40-16.00 h

16.00-16.20 h

PhDr. Michal Marťák (Filozofická fakulta KU Ružomberok)
Historický pohľad na slovenské katolícke školstvo (1918-1938)

16.20-16.40 h

P. PhDr. Jindřich Zdeněk Charouz, Th.D. O. Praem (Biskupství brněnské Brno)
Církevní dějiny v brněnském alumnátu

16.40-17.00 h

PaedDr. Monika Slodičková (Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity)
Organizácia cirkevného školstva v gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku za pôsobenia blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča (1888-1960)

17.00-17.20 h

Doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc. (Filozofická fakulta JČU České Budějovice)
Výchova diecézního kléru v českých zemích v letech 1848-1918 (na příkladu českobudějovického teologického institutu a biskupského semináře)

17.20-17.40 h

Mgr. Viktor Velek (Institut für Musikwissenschaft Universität Wien)
Svatováclavská tradice včera a dnes očima hudební vědy

17.40-18.00 h

PhDr. Františka Čechová, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda Trnava)
Religiozita Slovákov v prvej polovici 20. storočia a problém sekularizácie
 
20.00 h

spoločenské stretnutie

3. deň (piatok 24. 4. 2009)


Exkurzia
 
8.00 – 12.30 h

RUŽOMBEROK - Mauzóleum Andreja Hlinku
Autobus  ČERNOVÁ - rodisko Andreja Hlinku
LUDROVÁ – gotický kostol Všetkých svätých so zachovanými gotickými
nástennými maľbami (národná kultúrna pamiatka)
VLKOLÍNEC – živá obec pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry
zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO
 
OBED
12.30 – 13.30 h

Next information

Záštitu nad konferenciou prevzali bývalý prezident Slovenskej republiky Michal Kováč a prvý podpredseda Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Jan Kasal.

Last update: 21.09.2009 00:47

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event