e-kurz - Ekonometria

Course name Ekonometria
University name Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Name of faculty Fakulta ekonomiky a manažmentu
Author Martina Majorová
Key words ekonometrické modelovanie heteroskedasticita autokorelácia multikolinearita viacrovnicové ekonometrické modely
WWW http://eldum.phil.muni.cz/course/view.php?id=20
Area Štatistika
Category e-kurz
Languages Slovenský
LMS Moodle
Access autorizovaný - Ak máte záujem o prístup do tohto kurzu contact the author
Target group VŠ dištančné
VŠ kombinované
celoživotné vzdelávanie/kariérny rast
VŠ štúdium denné
Number of graduates 39
Implementation dobrovoľne
Standards SCORM
Number of topics 13 tématických blokov, jeden úvodný a jeden záverečný tématický blok
Time needed približne 30 hodín
Annotation

Úvod do kurzu TÉMA 1: Ekonometrický model a etapy ekonometrického modelovania TÉMA 2: Lineárny ekonometrický model s dvomi premennými TÉMA 3: Viacnásobný lineárny ekonometrický model TÉMA 4: Problémy špecifikácie ekonometrického modelu TÉMA 5: Nesplnenie predpokladov klasického lineárneho modelu - heteroskedasticita TÉMA 6: Nesplnenie predpokladov klasického lineárneho modelu - autokorelácia TÉMA 7: Nesplnenie predpokladov klasického lineárneho modelu - multikolinearita TÉMA 8: Ekonometrické modely v tvare sústavy rovníc TÉMA 9: Praktická aplikácia EM – EM dopytu TÉMA 10: Praktická aplikácia EM – EM spotreby TÉMA 11: Metódy odhadu parametrov viacrovnicových modelov I. TÉMA 12: Metódy odhadu parametrov viacrovnicových modelov II. TÉMA 13: Ekonometrické prognózovanie TÉMA 14: Záver kurzu

Used components textové dokumenty (doc/rtf, pdf)
prezentácie (ppt)
grafické dokumenty s výpovednou hodnotou
multimediálne animácie (swf)
riešenie a odovzdávanie zadaní
diskusné fóra
webové dokumenty (html)
Year of course start 2007
ISBN/ISSN ISSN 1803-4748
Contact the author of the course: Martina Majorová, (martina.majorova@fem.uniag.sk)

Last update: 12.05.2010 16:33

Filter

Are you the organiser of an electronic educational course and interested in adding it to the course database on the Slovak Universities Portal?

Add a course