Vymenovanie dvoch členov výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo

14.03.2023

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký dňa 3. marca 2023 vymenoval dvoch členov výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.

Na návrh Študentskej rady vysokých škôl SR bola menovaná na prvé funkčné obdobie člena výkonnej rady MUDr. Ljuba Bachárová, DrSc., MBA. Na návrh Rady vysokých škôl bol menovaný na druhé funkčné obdobie člena výkonnej rady prof. RNDr. František Kačík, DrSc. Funkčné obdobie oboch menovaných členov výkonnej rady začína 15. marca 2023.

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) bola zriadená ako nezávislá verejno-právna inštitúcia zákonom č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výkonná rada SAAVŠ prijíma rozhodnutia o akreditácií a rozhoduje o súlade vnútorného systému vysokej školy s akreditačnými štandardmi. Výkonná rada SAAVŠ má deväť členov. Funkčné obdobie člena výkonnej rady je šesť rokov. Po prvom vymenovaní členov výkonnej rady sa spomedzi členov výkonnej rady žrebom určili dvaja členovia, ktorých funkčné obdobie bolo dva roky a dvaja členovia, ktorých funkčné obdobie je štyri roky.

Odôvodnenie návrhu Študentskej rady vysokých škôl SR

„Pani doktorka Bachárová sa dlhodobo venuje popri vlastnej vedeckej činnosti aj aktívnej práci s mladými talentmi, odborne aj osobne jej záleží na kvalite vzdelávania študentov, ako aj na dobrej reputácii vysokých škôl na Slovensku. Pani doktorka Bachárová bola zvolená na základe tajného hlasovania Valného zhromaždenia Študentskej rady vysokých škôl.“

Odôvodnenie návrhu Rady vysokých škôl SR

„Navrhovaný kandidát je vysokoškolský učiteľ – profesor na technickej univerzite vo Zvolene. Odborné, osobnostné a charakterové črty profesora Kačíka vytvárajú predpoklady ja jeho ďalšie pôsobenie vo výkonnej rade Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.“