Vydarené podujatie v Arboréte Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene so zameraním na bezbariérové sprístupňovanie edukačných chodníkov

14.05.2019

Presadzovanie myšlienky o bezbariérovej prístupnosti k vzdelávaniu je jedným z dôležitých krokov vo filozofii moderného myslenia a k naplneniu podmienky o rovnakom zaobchádzaní a prístupe podľa antidiskriminačného zákona. Slovenská republika (SR) ukončila ratifikačný proces o právach osôb so zdravotným postihnutím dňa 26. mája 2010, keď stála misia SR pri OSN uložila originály ratifikačných listín u depozitára – generálneho tajomníka OSN. Obidva významné dokumenty tak nadobudli platnosť 25. júna 2010 a boli publikované v zbierke zákonov pod č. 317/2010 Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a pod č. 318/2010 Opčný protokol k Dohovoru...
Arboréta, botanické záhrady a iné prírodné objekty sú priam predurčené na spájanie edukačných a kreatívno-relaxačných činností. Na Technickej univerzite vo Zvolene (ďalej TUZVO) sa takéto podujatie uskutočnilo v dňoch 6. – 8. mája 2019 v Arboréte Borová hora (ďalej ABH). Cieľom podujatia bola prezentácia informačného systému novonavrhnutého edukačného chodníka pre hendikepované osoby a možnosti jeho využitia. Podujatie sa nieslo v duchu známych výrokov Konfúcia: „Ukáž mi a ja si to možno zapamätám“, „Zapoj ma a ja to pochopím”. Bolo realizované s podporou Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR z projektu č. 006TU Z-4/2019 Využitie gamifikácie ako kreatívnej metódy viacúrovňového vzdelávania v prírodnom prostredí Arboréta Borová hora TUZVO. V rámci uvedeného podujatia arborétum navštívilo takmer 300 návštevníkov z rôznych kútov Slovenska, klienti z Národného rehabilitačného centra Kováčová, z Domova sociálnych služieb Symbia Zvolen atď. Na podujatí prezentovala firma Spig, s. r. o. zo Zvolena kompenzačné pomôcky a poskytla poradenstvo v oblasti sociálnych služieb a najvhodnejšieho technického riešenia pre bezbariérové úpravy prostredia pre zdravotne postihnuté osoby. Deti z Domova sociálnych služieb Symbia Zvolen predstavili svoju rôznorodú záujmovú činnosť a vystavovali kreatívne výrobky z chránených dielní. Okrem technickej, a technologickej podpory bol prezentovaný na podujatí silný sociálny a emocionálny rozmer smerom k pomoci, k ochrane a zabezpečovaní rovnosti vo využívaní ľudských práv a základných slobôd všetkými osobami so zdravotným postihnutím a k ich prirodzenej dôstojnosti. Univerzity a univerzitné pracoviská by mali byť príkladom pre profesionálne riešenia v oblasti prístupu k vzdelávaniu s bezbariérovými prípadne univerzálnymi riešeniami a v ich presadzovaní.
Účastníkom podujatia, okrem informácií o zbierkach arboréta, bol predstavený nový informačný panel s bezbariérovými prvkami a edukačnou trasou s modrým značením, ktorá je určená aj pre zdravotne postihnuté osoby, vrátane telesne postihnutých osôb na vozíku. Fyzické prekonávanie bariér na trase, hlavne výškové prekonávanie priebehu trasy závisí od druhu postihnutia, fyzickej zdatnosti jednotlivca, vhodnej kompenzačnej pomôcky, technických parametrov vozíka, možnosti asistovaného sprevádzania a podobne. Preto boli na paneli kvantifikované a opísané informácie o technických parametroch navrhovaného okruhu chodníka pre lepší odhad fyzických možností jednotlivca a časového plánovania pobytu na trase pre hendikepovaných respondentov. V uvedenom návrhu bol zohľadnený metodický postup zabezpečujúci všeobecné technické podmienky užívania stavieb určených na športové pohybové aktivity na vozíku a tiež metodika pre bezbariérové užívanie stavieb. Tento panel je prvým svojho druhu v rámci podobných účelových zariadení (arboréta, botanické záhrady) v SR.

Podujatie bolo realizované s podporou Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR v rámci projektu č. 006TU Z-4/2019.

Meno: Mariana Jakubisová
E-mail: jakubisova@tuzvo.sk

Photogallery of this article: