RUBER 2019 - Vidiecke stavby v európskych regiónoch

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 10.09.2019
Miesto podujatia: Kongresové centrum Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Nitra
Usporiadateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Odborný gestor podujatia: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Odkaz na stránku konferencie: http://ruber2019.inr.sk/
Kľúčové slová: architektúra vidieka infraštruktúra vidieka recyklácia stavebných materiálov životné prostredie
Rokovací jazyk: Anglický
Slovenský

Hlavný cieľ

Vidiek je vizitkou každého regiónu a krajiny. Jeho obraz a štruktúra sú vytvorené historicky a menia sa nepretržite. Základom vzhľadu vidieka sú obytné a výrobné stavby. V minulosti žili na vidieku prevažne poľnohospodári. V súčasnosti sa na vidiek sťahujú ľudia pracujúci v mestách a stále viac sa tu objavuje malý i väčší priemysel, priemysel prechádza ekonomickou reštrukturalizáciou. Veľkosť poľnohospodárskych výrobných jednotiek a ich stavieb závisí od dávnej i nedávnej minulosti regiónu. Vzhľad a rozmiestnenie obytných a priemyselných budov spolu s technickou a zelenou infraštruktúrou vytvárajú vidiecke prostredie, ktoré ovplyvňuje sociálne aj environmentálne podmienky života.

Medzinárodná konferencia Vidiecke stavby v európskych regiónoch 2019 sa bude týmito otázkami zaoberať už po deviatykrát.

Tématické okruhy

Úvod podujatia bude patriť panelovej diskusii na tému vidiecka architektúra, inteligentná dedina, zelena infraštruktúra, ciele Programu rozvoja vidieka a Integrovaného regionálneho operačného programu v budúcom programovacom období, podpora malého a stredného podnikania, povoľovanie environmentálne citlivých stavieb.

Na konferenciu je pozvaná vedecká a odborná komunita v uvedených oblastiach, predstavitelia slovenských obcí a ostatní členovia Národnej siete rozvoja vidieka.

Po panelovej diskusii budú nasledovaťodborné a vedecké príspevky zamerané na:

  • Architektúra vidieka
  • Technické a technologické riešenia obytných a výrobných stavieb na vidieku
  • Stavebné materiály a ich recyklácia
  • Technická infraštruktúra vidieka
  • Zelená infraštruktúra vidieka
  • Vplyv riešenia vidieckych stavieb na životné prostredie

Ďalšie informácie

Vedecký výbor

prof. Ing. Roman Gálik, PhD., SPU v Nitre - predseda

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD., SPU v Nitre - podpredseda

prof. dr. hab. inż. Wacław Bieda, Poľnohospodárska univerzita v Krakove

Ing. Martin Dědina, PhD., Výzkumný ústav zemědělské techniky v.v.i. Praha

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD., SPU v Nitre

doc. Ing. Jana Lendelová, PhD., SPU v Nitre
dr. hab. inż. Grzegorz Nawalany, Poľnohospodárska univerzita v Krakove

doc. Ing. Štefan Pogran, CSc., SPU v Nitre

doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD., Slovenská technická univerzita Bratislava

doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD., SPU v Nitre

Organizačný výbor

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD., SPU v Nitre - predseda    

doc. Ing. Jana Lendelová, PhD., SPU v Nitre - podpredseda              

Ing. Milada Balková, PhD., SPU v Nitre                                

doc. Ing. Ingrid Karandušovská, PhD., SPU v Nitre

Ing. Tímea Szabóová, PhD., SPU v Nitre                                  

doc. Ing. Miroslav Žitňák PhD., SPU v Nitre 

Dôležité termíny

Do 15.7.2019 - zaslanie abstraktov na adresu milada.balkova@uniag.sk

Do 20.7.2019 - rozhodnutie vedeckého výboru konferencie o prijatí príspevku na ústnu prezentáciu alebo formou postera

Do 31.8.2019 - registrácia :: Zaslanie prihlášky na adresu milada.balkova@uniag.sk

Do 31.8.2019 - zaplatenie vložného

Do 31.8.2019 - zaslanie príspevkov na publikovanie na adresu milada.balkova@uniag.sk

10.9.2019 - termín konania konferencie

Vložné

Vložné 60 Eur zahŕňa účasť na konferencii (vrátane možnosti publikovania príspevku) a občerstvenie počas konferencie

Online registrácia dostupná na http://ruber2019.inr.sk/docs//ruber2019-pokyny-pre-autorov.pdf

Kontakty

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD. stefan.mihina@uniag.sk
doc. Ing. Jana Lendelová, PhD. jana.lendelova@uniag.sk
Ing. Milada Balková, PhD. milada.balkova@uniag.sk
doc. Ing. Ingríd Karandušovská, PhD. ingrid.karandusovska@uniag.sk

Viac informácií nájdete na http://ruber2019.inr.sk/

Posledná aktualizácia: 17.06.2019 11:30

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie