Geodesy and Cartography

Name: Geodesy and Cartography
English Name of the field of study: Geodesy and Cartography
Code: 3636
Group: Technical Sciences
Connection of stages: nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy druhého stupňa do jedného celku
Interdisciplinary studies: yes
Replaces study fields: geodézia a kartografia

Core topics of the study branch knowledge

Študijný odbor rozširuje a aplikuje znalosti z prírodovedných, technických, humanitných a spoločenskovedných predmetov a informačných technológií o znalosti potrebné na samostatné riešenie úloh a výkon činností v oblasti geodézie a kartografie. Nosné témy jadra zahŕňajú znalosti týkajúce sa spracovania a analýzy meraní, geoinformatiky, databázových systémov, modelovania priestorových štruktúr, fyzikálnej, kozmickej a družicovej geodézie, katastra nehnuteľností a pozemkových úprav, inžinierskej geodézie, fotogrametrie a diaľkového prieskumu Zeme. Vedomosti absolventa   vhodne   dopĺňajú   poznatky   z oblasti   stavebného   a   pozemkového   práva,   práva k nehnuteľnostiam a podnikového a personálneho manažmentu.


Platnosť opisu: od 01.09.2019

Description of the first degree (professionally oriented)

Absolvent má praktické a metodologické vedomosti z kľúčovej oblasti študijného odboru na úrovni syntézy, ktoré slúžia ako základ pre prax. Absolvent vie klasifikovať teoretické vedomosti základných oblastí študijného odboru, vie  vyvodiť závery a súvislosti medzi  nimi v kontexte hlavných tém (ako sú hlavné myšlienkové systémy, školy, smery, problémy študijného odboru). Vie identifikovať základný pojmový, kategoriálny a metodologický aparát.

 

Absolvent dokáže navrhovať riešenia odborných a praktických problémov, preukazuje zručnosť a technickú obratnosť nevyhnutnú na pôsobenie v praxi, je schopný samostatne vykonávať geodetické merania, spracovať a vyhodnotiť ich s využitím matematických a štatistických metód, zvláda pracovať s priestorovými dátami v geografických informačných systémoch a CAD systémoch a vyhotovovať digitálne kartografické diela a modely. Vie aplikovať všeobecné a odborné vedomosti pri riešení špecifických odborných problémov praxe najmä v oblasti katastra nehnuteľností, investičnej výstavby a priemyslu.

 

Absolvent disponuje schopnosťou definovať a prezentovať technické problémy a ich riešenia a vykonávať základné geodetické práce v teréne. Je schopný efektívne pracovať ako člen tímu a riadiť kolektív na primeranom stupni riadenia. Chápe morálne, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti študijného odboru, dokáže prijímať rozhodnutia so znalosťou kľúčových hodnotových perspektív.

Description of the first degree

Absolvent má praktické a metodologické vedomosti z kľúčovej oblasti študijného odboru na úrovni syntézy, ktoré slúžia ako základ pre prax. Absolvent vie klasifikovať teoretické vedomosti základných oblastí študijného odboru, vie  vyvodiť závery a súvislosti medzi  nimi v kontexte hlavných tém (ako sú hlavné myšlienkové systémy, školy, smery, problémy študijného odboru). Vie identifikovať základný pojmový, kategoriálny a metodologický aparát.

 

Absolvent dokáže navrhovať riešenia odborných a praktických problémov, preukazuje zručnosť a technickú obratnosť nevyhnutnú na pôsobenie v praxi, je schopný samostatne vykonávať geodetické merania, spracovať a vyhodnotiť ich s využitím matematických a štatistických metód, zvláda pracovať s priestorovými dátami v geografických informačných systémoch a CAD systémoch a vyhotovovať digitálne kartografické diela a modely. Vie aplikovať všeobecné a odborné vedomosti pri riešení špecifických odborných problémov praxe najmä v oblasti katastra nehnuteľností, investičnej výstavby a priemyslu.

 

Absolvent disponuje schopnosťou definovať a prezentovať technické problémy a ich riešenia a vykonávať základné geodetické práce v teréne. Je schopný efektívne pracovať ako člen tímu a riadiť kolektív na primeranom stupni riadenia. Chápe morálne, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti študijného odboru, dokáže prijímať rozhodnutia so znalosťou kľúčových hodnotových perspektív.

Description of combined first and second degree

Description of the second degree

Absolvent  má  odborné  a metodologické  vedomosti  na  úrovni  hodnotenia  potrebné  na  výkon a riadenie činností v oblasti geodézie a kartografie. Má vedomosti slúžiace ako základ pre inovatívne myslenie pri výkone profesie v praxi a vo výskume. Vie vyvodiť závery zo vstupných informácií, formulovať zadanie, zostaviť optimálne riešenie, špecifikovať možné riziká riešenia. Absolvent vie argumentovať komplexnými odbornými a metodologickými vedomosťami z viacerých oblastí študijného odboru. Vie posúdiť podstatné súvislosti, princípy a teórie zo študijného odboru. Vie posúdiť relevantné postupy a metódy riešenia.

 

Absolvent ovláda zručnosti potrebné pre prax v oblasti geodézie a kartografie. Dokáže samostatne integrovať a aplikovať teoretické a praktické poznatky, pri riešení vie aplikovať vhodný pojmový a kategoriálny aparát, samostatne a tvorivo pracovať s prameňmi, interpretovať a analyzovať odborné texty. Dokáže formulovať odporúčania pre rozvoj príslušnej vednej a pracovnej oblasti, určiť vedecké alebo praktické predpoklady riešenia problémov, vytvárať návody, projekty realizácie a hodnotiace postupy k činnostiam zo študijného odboru. Disponuje inovatívnym myslením a je pripravený odborne prezentovať výsledky vlastnej analýzy a štúdia pred odborným publikom, a to aj v cudzom jazyku, je pripravený na interdisciplinárnu spoluprácu pri riešení vedeckých, ale aj spoločenských problémov a navrhovať ich riešenia.

 

Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení problémov a projektov z oblasti študijného odboru a preukazuje schopnosť pracovať efektívne ako jednotlivec, člen alebo vedúci tímu pri modernizácii geodetických referenčných súradnicových systémov, pri projektovaní a realizácií  stavieb,  pri  projektovaní,  realizácii  a  kontrole  náročných  investičných,  dopravných a energetických celkov, pri návrhu, tvorbe a správe geografických informačných systémov, pri inžinierskych činnostiach súvisiacich s pozemkovými úpravami, pri tvorbe a publikovaní kartografických produktov a vizualizácii digitálnych priestorových modelov. Môže pracovať v štátnych investorských organizáciách, na všetkých úrovniach štátnej správy a samosprávy, vo vedeckých ústavoch, ako aj v podnikateľskom sektore. Po splnení ďalších podmienok sa môže uchádzať o odbornú spôsobilosť na výkon vybraných činností v oblasti geodézie a kartografie.

Description of the third degree

Absolvent vie zhodnotiť a vhodne zvoliť konkrétne vedecké metódy základného a aplikovaného výskumu v zvolenej oblasti geodézie a kartografie. Má všetky potrebné odborné vedomosti zo svojej vybranej oblasti výskumu na úrovni súčasného stupňa jej rozvoja, ktoré mu slúžia ako základ pre uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytvárania nových poznatkov v oblasti študijného odboru.

 

Absolvent dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj študijného a vedného odboru geodézia a kartografia. Aplikuje vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v tejto oblasti. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať  nové výskumné a pracovné postupy. Prakticky ovláda zvolené bádateľské metódy a používa ich pri hľadaní nových postupov, detailných riešení alebo dôležitých interaktívnych systémových väzieb. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať  nové výskumné a pracovné postupy.

 

Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré aplikuje v meniacich sa podmienkach. Prezentuje samostatne výsledky výskumu a vývoja pred odbornou komunitou v Slovenskej republike a v zahraničí. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu. Dokáže určiť zameranie výskumu a koordinovať tím v príslušnom vednom odbore.

Back