Príprava a implementácia nového spoločného študijného programu MSc. in Global Finance

Basic informations

Thematic area: 5. Podpora vytvárania spoločných študijných programov

Project name: Príprava a implementácia nového spoločného študijného programu MSc. in Global Finance

University: Ekonomická univerzita v Bratislave

Condition of project: Ukončený

Average number of receives points: 71,0

Request for grant (€): 77 999,30

Total project budget - including cofinancing (€): 98 399,30

Project ranking of the total number of projects in the given topic: 3/5

Financial grant of MŠVVandŠ SR

University Item Description Amount
EU 614 Odmeny 19 883 €
EU 620 Odvody 7 000 €
EU 631 Cestovné náhrady do zahraničia 17 117 €
EU 633 Spotrebný materiál, literatúra 3 000 €
EU 637004 Preklady a propagácia 3 000 €
Together 50 000,00

Target state

Cieľom projektu je vytvorenie nového spoločného študijného programu „Global Finance“ medzi EUBA (Národohospodárska fakulta) a verejnou vysokou školou graduálneho typu NIDA, Bangkok, Thajsko (International College) a jeho akreditácia. Vytvorením nového spoločného študijného programu sa prehĺbi existujúca intenzívna spolupráca medzi oboma univerzitami, ktorá sa v súčasnosti rozvíja v pedagogickej a vedeckovýskumnej oblasti. Projekt umožní realizáciu aktivít, ktoré povedú k obsahovej a metodickej príprave nového spoločného programu na 2. stupni štúdia a ktoré by bez získania tejto finančnej podpory neboli možné. Vytvorenie spoločného študijného programu súčasne predpokladá harmonizáciu doplňujúcich činností, napr. v oblasti prijímacieho pokračovania, systému hodnotenia študentov, štandardov kvality a pod., čo realizácia navrhovaných aktivít projektu tiež umožní. Výstupom projektu bude komplexná dokumentácia spoločného študijného programu, akreditačný spis predložený akreditačnej komisii, ako aj implementácia a harmonizácia ďalších činností na oboch partnerských univerzitách tak, aby boli vytvorené všetky predpoklady pre úspešnú implementáciu programu v rámci platného legislatívneho rámca. Úspešnou realizáciou projektu sa EUBA zaradí medzi prvé univerzity v SR, ktoré realizujú spoluprácu v oblasti spoločných študijných programov s uznávanými ázijskými univerzitami. Vytvorenie nového spoločného študijného programu podporí rozvoj vzdelávacieho systému SR v súlade s potrebami vedomostnej spoločnosti, konkurencieschopnosť slovenského systému vysokoškolského vzdelávania (najmä v oblasti ekonómie a manažmentu) a nové formy medzinárodnej spolupráce na EUBA. Nový spoločný študijný program posilní pozície absolventov EUBA na trhu práce vyžadujúcom špecifické znalosti a zručnosti. Prispeje k internacionalizácii vysokoškolského vzdelávania, keď vytvorí ďalšiu možnosť pre študentov z iných krajín študovať na EUBA medzinárodne porovnateľný študijný program vo financiách.

Evaluation 1

Kritérium 1 – Partnerstvo
20

Pozitívom je výber partnerskej VŠ mimo EÚ. Existuje aj dohoda o spolupráci s možnosťou získať dvojitý diplom (zvláštne je, že napriek tejto indícii partnerská univerzita na svojej webstránke neuvádza EUBA v časti Medzinárodná spolupráca, kde sú vymenované ostatné vysoké školy). Žiadalo by sa možno konkrétnejšie zdôvodniť výber Thajska pre spoluprácu v oblasti spoločného programu (najmä s ohľadom na udržateľnosť financovania účastníkov programu v budúcnosti) - aj s ohľadom na zameranie navrhovaného programu "Global Finance" (aká je pridaná hodnota spolupráce práve s thajskou VŠ). Zatiaľ teda nejde o intenzívnu, ale skôr začínajúcu spoluprácu. Napriek tomu možno hodnotiť pripravenosť na partnerstvo zo strany EUBA ako dobré, a to aj s ohľadom na iné partnerstvá, ktoré už univerzita má a ktoré udržiava v oblasti spolupráce v poskytovaní študijných programov.

Kritérium 2 – Konzistencia aktivít projektu
16

Predkladateľ má už viaceré skúsenosti v oblasti spolupráce v poskytovaní študijných programov, čo jednoznačne súvisí aj s dlhodobým zámerom VŠ. Treba však podotknúť, že na základe dostupných informácií doteraz žiadny z deklarovaných "spoločných študijných programov" EUBA nebol formálne akreditovaný v zmysle platnej slovenskej legislatívy. Je síce pravda, že vecne takéto programy EUBA dlhodobo poskytuje, nie je však záruka pri tomto novom programe, že cieľ práve tento nový program nechať akreditovať v zmysle Zákona o VŠ bude naplnený (najmä s ohľadom na skutočnosť, že doteraz dlho fungujúce programy neboli akreditované, a to ani v prípade partnerov z EÚ a z prostredia krajín Bolonského procesu; pritom v tomto návrhu ide o úplne nové partnerstvo a to s univerzitou, ktorá existuje v inom kultúrno-vzdelávacom prostredí a pracuje s iným vzdelávacím systémom). Zároveň predložený návrh mohol byť aj konkrétnejší (najmä pri zohľadnení indície, že už prebehli aspoň čiastočné rokovania pri podpise zmluvy) - aká je predstava o rozdelení kompetencií medzi partnerskými VŠ? ako bude zabezpečená a financovaná výmena študentov/pedagógov (resp. predpokladá sa nejaká forma dištančného vzdelávania so zapojením IKT)?
Na jednej strane návrh deklaruje, že už je podpísaná dohoda o spoločnom programe na 2. stupni VŠ, ale celý projekt je vlastne len o mapovaní možností, vzájomných návštevách a o nákupe literatúry - vezmúc v úvahu rôzne vzdelávacie systémy, zdá sa pri posúdení objektívnych skutočností málo pravdepodobné, že by sa reálne podarilo vypracovať a predložiť komplexný akreditačný spis na nový program v priebehu jedného roka, aj keď pri veľmi intenzívnej práci a pri partneroch otvorených kompromisom je to asi možné.
Otázna je aj udržateľnosť programu - vzhľadom na pomerne vysoké predpokladané náklady (predpokladané poplatky za štúdium v cudzom jazyku, náklady na povinnú mobilitu a pobyty slovenských študentov v Thajsku a thajských študentov na Slovensku) nebola predložená žiadna analýza/žiadny prieskum, ktorý by aspoň čiastočne naznačoval, že tento program sa "uživí" po jeho uvedení do života. Spoliehať sa na NŠP pri stúpajúcom počte záujemcov a stagnujúcom objeme financií nemožno, otázka konkurencie v EÚ programoch, najmä keďže ide len o bilaterálnu, nie multilaterálnu spoluprácu, tiež nestraní práve tomuto projektu a je to beh na dlhé trate, ak predkladateľ chce získať financie.

Kritérium 3 – Relevantnosť cieľov
13

Je uvedených 11 ukazovateľov pre meranie naplnenia cieľov projektu - s ohľadom na nejasnosť aktuálneho východiskového stavu, tak ako je opísaný, sa však javia pomerne ambiciózne. Uchopiteľnosť, resp. merateľnosť niektorých ukazovateľov je otázna, napr.:
- ako sa bude hodnotiť "harmonizovaný systém" - pôjde o spoločný vnútorný predpis, ktorého sa budú držať obe VŠ, alebo sa vypracujú zásady, na základe ktorých príjmu obe školy vlastné vnútorné predpisy, alebo bude vypracovaná nejaká iná norma na zabezpečenie kvality, ktorej kontrolovanie bude zabezpečené nejakým nezávislým audítom? (možností interpretácie je veľa)
- čo je možné chápať ako "diseminačný materiál o príprave spoločných študijných programov"? aký má zmysel a pre koho je? myslí sa tým metodika spomínaná v časti "Možnosť využitia projektu"?

Kritérium 4 – Miera spolufinancovania
6

Pomerne vysokonákladný projekt, spolufinancovanie na úrovni cca 20 perc. by sa mohlo javiť dostatočné. Napriek tomu pri podrobnom pohľade na jednotlivé položky rozpočtu by sa žiadala vyššia miera spolufinancovania, najmä s ohľadom na skutočnosť, že príprava študijných programov je hlavnou činnosťou VŠ, ktorá na tento účel dostáva aj inštitucionálne financovanie (otázkou je financovanie mzdových nákladov na prípravu informačných listov). Podrobnosti v časti "Návrh na úpravu rozpočtu" tohto hodnotenia.

Kritérium 5 – Zodpovedná osoba
6

Zodpovedné osoby sú garanciou pre presadenie programov, keďže ide o vysokých predstaviteľov jednotlivých vysokých škôl. Žiaľ, nie je jasné ďalšie zloženie riešiteľského kolektívu, a teda sú neznáme osoby, ktoré budú riešiť každodennú komunikáciu a vyjednávať o konkrétnych detailoch programov.

Total points
61.00
Overall comment
Ak by mal byť tento projekt podporený, bolo by potrebné ho prepracovať/dopracovať - najmä zjednoznačniť, či ide len o mapovanie možnej spolupráce a hľadanie možností pre budúcu prípravu spoločného programu, alebo už uviesť konkrétne kroky, ktoré sa realizovali doteraz a z ktorých sa vychádza pri samotnom budovaní spoločného programu. Aktuálna kombinácia oboch prístupov pri koncipovaní projektu skôr pôsobí, že pridelené prostriedky by nemuseli byť efektívne vynaložené. S ohľadom na doterajšie aktivity predkladateľa by bolo vhodné trvať v prípade podpory projektu na predložení akreditačného spisu na akreditáciu spoločného programu na konci projektu - ukazovateľ úspešnosti projektu.
Draft amending budget
V prípade schválenia projektu navrhujem znížiť položku "propagácia projektu" na max. 1500 eur (opísané aktivity naozaj nezodpovedajú realite - za 5000 eur sa dá vytlačiť 1200 ks 200-stranovej knihy na kriedovom papieri, a to plnofarebne). Na zváženie sú aj výdavky na "spotrebný materiál" - tieto sú súčasťou inštitucionálneho financovania VŠ, a otázkou je aj kalkulácia, ako sa prišlo k sume 1000 eur, keďže v súčasnosti prebieha výrazná časť komunikácie elektronicky, a teda nejaké veľké množstvo kancelárskych potrieb sa zrejme nedá predpokladať v procese negociácie programu (resp. ak áno, predkladateľ by mal uviesť konkrétnu kalkuláciu, ako k tejto sume prišiel). Otázne sú aj mzdové náklady na garantov a subgarantov programu - ide o pomerne vysoké časové dotácie, napr.400 hodín subgaranta predstavuje 2,5 mesiaca full time práce, 600 hodín garanta je 3,75 mesiaca full time práce. Ak to robia v rámci riadneho pracovného času, tak na to dostáva VŠ inštitucionálne financovanie (išlo by teda o duplicitné financie zo štátnej dotácie). Ak je to nad rámec riadneho pracovného času, Zákonník práce dovoľuje iba 150 hodín ročne nadčasov (resp. 300 hodín na DoVP alebo DoPČ) - predložená kalkulácia teda veľmi neobstojí (resp. si vyžaduje dovysvetlenie). Otvorená je aj potreba nákupu odbornej literatúry - EUBA má prístup k aktuálnym najnovším vedeckým článkom v databázach WoS/WoK a prípadne aj Scopus, a teda je otázne, načo potrebuje knižnú literatúru a pre koho? Ak má ísť o moderný program, ktorý poskytuje najnovšie vedecké poznatky, je vhodnejšie zostaviť tzv. "readre" pre študentov z najnovších dostupných článkov a štúdií a podporovať ich kritické myslenie analýzov, nie predložením statickej učebnice (jednoznačne však nie je zdôvodnené, o akú literatúru má ísť a kde bude uložená/k dispozícii, najmä keďže nie je z návrhu jasná ani konkrétnejšia podoba spoločného programu).
Recommendation
to be financed on condition

Comment - the conditions under which I recommend financing

Úprava rozpočtu podľa návrhu vyššie. Doplniť riešiteľský kolektív. Zaviazať VŠ, že program bude akreditovaný v zmysle slovenskej legislatívy. Spresniť ukazovatele výstupov (pozri Kritérium 3 – Relevantnosť cieľov). Určiť, aby súčasťou projektu bol prieskum názorov vlastných študentov, či by sa reálne zapojili do takého programu a za akých finančných podmienok (aby sa aspoň čiastočne ukázala reálnosť udržateľnosti programu do budúcnosti).

Evaluation 2

Kritérium 1 – Partnerstvo
25

Partnerstvo je založené na dlhodobejšej spolupráci. Ide o verejnu vysokú školu v Thajsku- International College v Bangkok, s ktorou Ekonomická univerzita má uzatvorenú dohodu o pedagogickej a výskumnej spolupráci a má záujem vytvoriť spoločný študijný program"Global Finance".

Kritérium 2 – Konzistencia aktivít projektu
25

Cieľom projektu je vytvoriť nový spoločný študijný program 2.stupňa "Global Finance",ktorý bude akreditovaný v SR. Aktivity projektu plánované do konceroku 2014 zodpovedajú potrebnýmkrokom na vytvorenie spoločného študijného programu tak, aby bol do konca roku 2014 pripravený naakreditáciu v SR. Jednotlivé aktivity na seba naväzujú a časový rámec zodfpovedá potrebám k vytvoreniu spoločného študijnéhoprogramu.

Kritérium 3 – Relevantnosť cieľov
18

Vzhlľadom k skutočnosti, že Ekonomická univerzita má už praktické skúsenosti z prípravy a realizácie spoločného študijného programu, sú ciele projektu relevantné. Konkrétne ukazovatele o naplnení cieľov projektu sú tiež jasne definované ako aj konkrolovateľné.

Kritérium 4 – Miera spolufinancovania
3

Projekt je veľmi finančne náročný (77 999,3 EUR),má síce pomerne vysokú čiastku na spolufinancovanie (20 400 EUR),ale počíta v projekte s financovaním aktivít aj partnera v Thajsku (okrem vysokých cestovných nákladov 9 pracovníkov do Thajska,aj s financovaním recipročnej návtevy partnerov do SR). Nie je deklarované žiadne spolufinancovanie partnerskej vysokejškoly, čo nepriamo poukazuje na väčší záujem zo strany EU ako partnerov z thajskej VŠ.

Kritérium 5 – Zodpovedná osoba
10

Zodpovedná osoba na EU (rektor Prof.R.Sivák) aj kolektív pracovníkov je kompetentný pripraviť spoločný študijnýprogram "Global Finance"

Total points
81.00
Overall comment
Projekt je detailne, precízne a kompetentne pripravený,postupnosť jeho krokov a aktivít zodpovedá požiadavkam na prípravu spoločného študijnéjho programu. Je však vysoko finančne náročný vzhľadom k cestovným a personálnym nákladom, ktoré sú navýšené ajpotrebou financovať cestovné a pobytové náklady partnerov z Thajska. Pri príprave spoločného programu sa predpokladá vklad oboch strán nielen intelektuálny ale aj finančný.
Draft amending budget
Vzhľadok ku komentáru k predpokladaným nákladom navrhujem upraviť finančný rozpočet maximálne do výšky 50 000 EUR.
Recommendation
to be financed on condition

Comment - the conditions under which I recommend financing

Skrátiť finančné náklady na maximálne 50 000 EUR zo štátneho rozpočtu s podmienkou, že zo ŠR sa nebudú financovať cestovné náklady, ako aj personálne náklady partnera.

Filter

Filter