Podpora akreditačného procesu a plnenia rezortných predpisov

Basic informations

Thematic area: 1. Podpora integrácie a ďalšieho rozvoja informačných systémov vysokých škôl

Project name: Podpora akreditačného procesu a plnenia rezortných predpisov

University: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Condition of project: Ukončený

Average number of receives points: 83,5

Request for grant (€): 89 486,94

Total project budget - including cofinancing (€): 89 486,94

Project ranking of the total number of projects in the given topic: 3/16

Financial grant of MŠVVandŠ SR

University Item Description Amount
UKF 610 mzdy 51 908 €
UKF 620 Odvody 19 678 €
UKF 633 Nákup výpočtovej techniky 12 400 €
UKF 637 Dohody o vykonaní práce 4 000 €
Together 87 986,00

Target state

V rámci budovania systému kvality bol na UKF vytvorený IS (ďalej Portál UKF), ktorý slúži ako nadstavba zabezpečujúca zber, vhodnú prezentáciu informácií, vyhodnocovanie, zobrazovanie a odhaľovanie súvislostí. Prostredníctvom jeho rozšírenia očakávame nasledovný stav:

Vytvorenie systému na podporu akreditačného procesu s otvoreným rozhraním pre budúci systém na úrovni rezortu

 • Modulom Akreditačný proces (AP) bude komplexne pokrytá príprava akreditačného procesu.
 • Zabezpečí zber a kompiláciu údajov zo systémov AIS, KIS/CREPC, projekty, Profil zamestnanca a automatizovane vytvorí potrebné dokumenty.
 • Po nasadení rezortného systému umožní po vhodnom namapovaní polí export údajov doň.
 • Umožní sledovanie procesu schvaľovania študijného programu a komunikáciu s AK.
 • Zabezpečí sledovanie vývoja študijného programu po schválení.
 • Významne zníži administratívne zaťaženie zamestnancov na všetkých úrovniach.

Backend pre zber údajov vyžadovaných rezortnými predpismi

 • Modul Rezort pokryje získavanie a zverejňovanie informácií na webovom sídle univerzity.
 • Primárne budú vytvorené rozhrania na prideľovanie práv a správu dokumentov v oblastiach habilitácie a inaugurácie, výberové konania, vnútorné predpisy, verejné obstarávanie, študijné programy. Každé z rozhraní má vlastné špecifiká, ktorým je potrebné prispôsobiť zobrazované údaje.
 • Nad dátovým úložiskom bude vytvorené komunikačné rozhranie, ktoré bude uložené údaje selektívnym spôsobom integrovať do webového sídla.
 • Potenciálne je možné nad úložiskom vytvoriť aj inteligentné vyhľadávanie.

Vytvorenie komunikačného rozhrania na Portál VŠ

 • Modul Študijné programy obsahujúci údaje zabezpečené v rámci modulu Rezort bude poskytovať rozhranie na selekciu údajov o študijných programoch získaných z AIS do štruktúry XML, ktorá bude akceptovaná Portálom VŠ.
 • V rámci modulu Podujatia bude vytvorené rozhranie umožňujúce výber evidovaných podujatí (konferencií) a ich export do štruktúry XML, ktorá bude akceptovaná Portálom VŠ.

Evaluation 1

Kritérium 1 – integrácia na iné informačné systémy rezortu
15

Z opisu súčasného stavu nie je zrejmé, či má predkladateľ uspokojivo vyriešené integračné rozhrania s centrálnymi informačnými systémami (CRŠ, CRZ, CREPČ, CREUČ) a s centrálnou elektronickou prihláškou. Opisuje neuspokojivé riešenie výmeny dát s Portálom VŠ v informáciách o poskytovaných študijných programoch a v zverejňovaní konferencií a podujatí univerzity.
V oblasti integrácie na rezortné informačné systémy je cieľom projektu vytvorenie komunikačného rozhrania na Portál VŠ, pričom v oblasti študijných programov bude zdrojovým systémom AiS2 a v module Podujatia bude integráciu zabezpečovať novovytvorené komunikačné rozhranie zabezpečujúce výmenu dát vo formáte .XML
Významnou aktivitou je vytvorenie univerzitného systému Akreditačný procesu, t.j. systému, ktorý zabezpečí zber a kompiláciu údajov zo systémov AiS2, KIS, CREPČ, Evidencia projektov a zabezpečí používateľom podporu pri tvorbe dokumentov potrebných v procese akreditácie. v tomto prípade môže ísť o prototyp systému, pomocou ktorého by mohol rezort definovať komunikačné rozhranie pre svoj budúci systém Akreditácia.
Vytvorenie univerzitného modulu Rezort je integráciou vnútorných systémov s cieľom centralizovať údaje vyžadované rezortnými predpismi.

Kritérium 2 – Spôsob zabezpečenia implementácie
9

Predkladateľ deklaruje zabezpečenie všetkých aktivít projektu vlastnými silami, pričom počíta aj so zapojením študentov. Integráciu v oblasti študijných programov medzi AiS2 a Portálom VŠ zrejme bez externého poskytovateľ nezvládne.

Kritérium 3 – Vplyv a dôležitosť projektu
16

Vytvorenie systému Akreditačný proces je v tejto chvíli síce univerzitným projektom, ale jeho analýza, systémová štruktúra dát a návrh komunikačného rozhrania s budúcim rezortným systémom môžu byť využiteľné pre iné univerzity, ktoré budú chcieť automatizovane riešiť významný proces akreditácie.
O niečo menšiu váhu využiteľnosti inými univerzitami má beckendový systém Rezort vzhľadom na
rozdieľnosť procesov a technológií pri zbere a zverejňovaní rezortom vyžadovaných údajov.
Integrácia s Portálom VŠ je v súlade s výzvou štandardným cieľom projektu.

Kritérium 4 – Konzistentnosť projektu
16

Riešiteľ projektu potvrdzuje priamu väzbu projektu na dlhodobý zámer VŠ a v súlade s ním rieši využívanie informačných technológií na podporu riadenia univerzity. Aktivity na dosiahnutie cieľov sú popísané veľmi jasne a detailne. Rozpočet projektu obsahuje položky "modernizácia vybavenia" a "cestovné na konferencie", ktoré nepovažujem za nevyhnutné k dosiahnutiu stanovených cieľov.

Kritérium 5 – Ciele projektu
16

Merateľné ukazovatele sú uvedené pri všetkých 3 aktivitách projektu. Pri module Akreditačný proces sú uvedené iba ukazovatele prínosu pre predkladateľa, pričom deklarovaným cieľom je vytvoriť otvorené rozhranie pre budúci systém na úrovni rezortu, ktorý by využili aj iné univerzity.

Kritérium 6 - Harmonogram projektu
4.00

Harmonogram projektu počíta s parelným riešením všetkých troch aktivít, čo môže byť rizikom v prípade, ak niektorí riešitelia (programátori) budú zainteresovaní v 2-3 aktivitách súčasne.

Kritérium 7 – Skúsenosti zodpovednej osoby
5

Skúsnosti zodpovedného riešiteľa a členov riešiteľského kolektívu sú zárukou zvládnutia všetkých fáz projektu.

Total points
81.00
Overall comment
Projekt je viac zameraný prioritne najmä na vývoj a integráciu vlastných IS, integrácia s rezortnými systémami je riešená v oveľa menšej miere. Napriek tomu vytvorenie systému Rezort a najmä Akreditačný proces môžu byť v období, keď sa kvalita dostala do akreditačných kritérií, užitočným podnetom aj pre iné univerzity.
Draft amending budget
1. Vypustiť z rozpočtu položky "cestovné na konferencie" 2. Vypustiť z rozpočtu položku "modernizácia vybavenie"
Recommendation
finance

Comment - the conditions under which I recommend financing

V prípade, že objem schválených projektov bude presahovať pridelenú čiastku na tému č.1 (500 tis. €), odporúčam aj krátenie v položkách č.610 a 620 podľa pomerného kľúča na základe získaných bodov. Maximálna finančná podpora na celý projekt by nemala presiahnuť 80 000 €.

Evaluation 2

Kritérium 1 – integrácia na iné informačné systémy rezortu
17

Vysoká škola jasne pomenovala súčasné nedostatky/výzvy integrácie na centrálne informačné systémy. Vysoká škola v rámci predloženého projektu má za cieľ vytvorenie systému na podporu akreditačného procesu s otvoreným rozhraním pre budúci systém na úrovni rezortu (integrácia a zber zo systémov AIS, SAP, KIS CREPČ). Ďalším cieľom je backend pre zber údajov vyžadovaných rezortnými predpismi (habilitácie, inaugurácie, výberové konania, vnútorné predpisy, verejné obstarávanie, študijné programy). Cieľom vysokej školy je tiež vytvorenie komunikačného rozhrania na Portál VŠ. Úlohou projektu je vyriešenie integrácie na centrálne informačné systémy ( Portál VŠ), využitie centrálnych a interných systémov na minimalizovanie administratívnej náročnosti na komplexnú akreditáciu.

Kritérium 2 – Spôsob zabezpečenia implementácie
9

Projekt bude riešený primárne zamestnancami UKF (napr. Centrum IKT, katedra informatiky). V projekte, vysoká škola počíta aj so zapojením študentov (formou bakalárskych, diplomových prác). Partneri pri realizácií projektu nie sú. Znamená to, že vysoká škola výhradne vlastnými kapacitami zabezpečení realizáciu projektu, vrátane študentov, ktorí pod super víziou vysokoškolských učiteľov a zamestnancov VŠ sa budú podieľať na realizácií projektu. Aktivity sú podrobne rozpísané s previazaním na hlavné ciele projektu. Realizačný tím pozostáva z 5-6 programátorov, 2 testerov, 2 analytikov a 1 systémového administrátora, zapojenie študentov v rámci diplomových a bakalárskych prác z oblastí návrhu komunikačných rozhraní, z vizualizácie údajov a dataminingu.

Kritérium 3 – Vplyv a dôležitosť projektu
17

Projekt má podstatný vplyv na zlepšenie procesov vysokých škôl. Všetky zdrojové kódy vzniknuté v rámci projektu budú open source. Vytvorený modul komunikuje primárne so systémom AIS2 ako jeho nadstavba, čo ho vďaka používaniu AIS2 na viacerých slovenských univerzitách stavia do polohy implementovateľnosti. Realizácia akreditačného systému (modulu) však môže poslúžiť ako štúdia pre implementáciu akreditačných systémov i na ďalších univerzitách. Sekundárne zdroje, z ktorých sú čerpané údaje (SAP, CREPČ, CRZP, Register zamestnancov) sú prístupné centrálne – nie je potrebné prispôsobovať komunikáciu každej univerzite osobitne. Terciárne zdroje (Projekty, UKF, modul Profil zamestnanca, modul Rezort a modul Študijné programy) sú viazane na technologické prostredie UKF, no vzhľadom na fakt, že k ich vytvoreniu boli použité prostriedky open source, nie je problém nahradiť ich inými zdrojmi s porovnateľnou dátovou štruktúrou.“

Kritérium 4 – Konzistentnosť projektu
17

Ciele projektu sú odpoveďou/riešením na opis súčasného stavu. Projekt má priamu väzbu a je plne totožný s bodom IV. dlhodobého zámeru UKF. Aktivity projektu sú jasne popísané a sú predpokladom dosiahnutia cieľového stavu. Modulom Akreditačný proces bude komplexne pokrytá príprava akreditačného procesu a zabezpečí zber a kompiláciu údajov zo systémov AIS, CREPČ, projekty, Profil zamestnanca a automatizovane vytvorí potrebné dokumenty. V module Rezort budú primárne vytvorené rozhrania na prideľovanie práv a správu dokumentov v oblastiach habilitácie a inaugurácie, výberové konania, vnútorné predpisy a študijné programy. Modul Študijné programy v rámci modulu Rezort bude poskytovať rozhranie na selekciu údajov z AIS do štruktúry xml, ktorá bude akceptovaná Portálom VŠ.
Rozpočet projektu je zostavený jasne, kalkulácia položiek je dostatočne vysvetlená a je konzistentná s aktivitami projektu. V rozpočte projektu sú niektoré položky, ktoré nie sú nevyhnutné na zabezpečenie dosiahnutia cieľov projektu (výpočtová technika, modernizácia vybavenia).

Kritérium 5 – Ciele projektu
16

Jednotlivé aktivity majú jasne určené ciele, ktoré sa nedajú kvantifikovať, ale vyhodnotiť ako splnené/nesplnené. Ukazovatele majú jasný vzťah k cieľovému stavu. Primárnym cieľom projektu je minimalizácia chybovosti administratívneho zaťaženia zamestnancov (a z nich vyplývajúca finančná úspora).
Vysoká škola chce využiť centrálne a interné systémy na minimalizovanie administratívnej náročnosti na komplexnú akreditáciu. V rámci budovania systému kvality vytvorila nadstavbový IS, tzv. Portál UKF, ktorý je prepojený na AIS, SAP, CREPČ a evidenciu projektov. Prostredníctvom rozšírenia tohto systému chce vysoká škola prostredníctvom predloženého projektu vytvoriť modul na podporu akreditačného procesu s otvoreným rozhraním pre rezortný informačný systém, modul Rezort, ktorý pokryje získavanie a zverejňovanie rezortných informácií na webovom sídle univerzity a vytvoriť komunikačné rozhranie na Portál VŠ na zverejňovanie údajov o študijných programoch a o podujatiach a konferenciách vysokej školy.

Kritérium 6 - Harmonogram projektu
5.00

Koniec projektu je naplánovaný do apríla 2014. Jednotlivé aktivity v projekte na seba nadväzujú a je pre nich vytvorený dostatočný čas z hľadiska predpokladanej náročnosti.

Kritérium 7 – Skúsenosti zodpovednej osoby
5

Zodpovedná osoba má v štruktúre vysokej školy dostatočné postavenie na zabezpečenie riadenia projektu, zároveň dostatočné skúsenosti s úspešnou implementáciou IT projektov. Zodpovedná osoba sa podieľala na vytvorení Centrálneho registra publikačnej činnosti (CRPČ) a na vytvorení Centrálneho registra záverečných prác (CRZP). Z projektu je jasné zapojenie aj zamestnancov školy s pracovnou špecializáciou z oblasti IT, ktorí majú dostatočné skúsenosti s implementáciou takýchto projektov.

Total points
86.00
Overall comment
Projekt „Podpora akreditačného procesu a plnenia rezortných predpisov“ sa snaží získať podporu pri budovaní vlastného informačného systému a systémov, ktoré umožnia integráciu s rezortnými informačnými systémami. Tieto vyvíjané systémy budú open source a budú sa dať použiť na úrovni niektorých iných vysokých škôl (pripadne po úpravách). Odporúčaním je podporiť financovanie predloženého projektu.
Draft amending budget
V projekte sú v rámci položiek rozpočtu aj také, ktoré majú nepriamy súvis s implementáciou projektového zámeru.
Recommendation
finance

Comment - the conditions under which I recommend financing

Projekt financovať, optimalizovať niektoré náklady za služby u vlastných zamestnacov, moderizácia vybavenia, zahraničné cestovné.

Filter

Filter