Rekonštrukcia budovy Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

Basic informations

Thematic area: 2015.2. Rozvojové projekty verejných vysokých škôl

Project name: Rekonštrukcia budovy Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

University: Trnavská univerzita v Trnave

Condition of project: Nefinancovaný

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
10

V dlhodobých zámeroch školy nie sú jednoznačné definované programy a ciele na znižovanie energetickej náročnosti budovy, prípadne jej nevyhnutnej rekonštrukcie.
Cieľ - Zlepšovať materiálne prostredie všetkých súčastí TVU je veľmi všeobecne definovaný cieľ, ktorý nestanovuje konkrétne opatrenia a potreby školy.

Konzistentnosť projektu
15

Ťažko sa vyjadriť ku konzistentnosti. Cieľ je jednoduchý - rekonštrukcia okien, klimatizácie a strechy. Z hľadiska celkovej energetickej efektívnosti budovy a politiky obnovy budov nie sú definované celkove potreby budovy, ale iba čiastkové akútne potreby.

Rozpočet projektu
10

Náklady na rekonštrukciu sú nedostatočne preukázané, bez podrobnejších rozpočtov a výkazov-výmerov. Ide len o hrubé odhady.

Riadenie projektu
3

Riešiteľský tím nie je navrhnutý.

Hodnota projektu
10

Navrhovanou rekonštrukciou by sa určite prispelo k zníženiu energetickej náročnosti budovy, nie je však jasné o akej výške uspor v porovnaní s plánovanou investíciou projekt hovorí v absolútnej hodnote.

Miera spolufinancovania
0.63

Spoločný projekt viacerých vysokých škôl
0

Široké inštitucionálne pokrytie
1

Projekt sa týka iba pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity.

Debarierizácia akademického prostredia
0

nerieši

Zlepšenie uplatniteľnosti na trhu práce
0

nerieši

Zvýšenie efektívnosti fungovania inštitúcie
0

nerieši

Komentár k merateľným ukazovateľom

Ukazovatele sú merateľné. Nepoznáme však vstupné údaje za aktuálne obdobie.

Záverečný komentár a odporúčania

Dobre myslený projekt ale zle zacielený, t.j. na nesprávnu výzvu.

Total points
49.63

Evaluation 2

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
5

Starostlivosť o vlastný majetok a jeho oprava je úplne bežnou súčasťou hospodárenia, a len okrajovo sa týka otázok rozvoja uvádzaných v dlhodobom pláne.

Konzistentnosť projektu
5

V projekte nejde o rozvojovú činnosť, ale o obnovu existujúceho majetku. Oprava klimatizácie, výmena okien a oprava strechy sú bežnou súčasťou hospodárenia s majetkom a VŠ by toto mala plánovať v rámci vlastnej prevádzky. Pridanou hodnotou je síce lepšia kvalita priestorov, ale naozaj nejde o rozvoj inovatívnym smerom, len o obnovenie existujúcej infraštruktúry do lepšieho stavu (bez zvýšenia kapacity, modernizácie vybavenia pre priame použitie študentmi a pod.).

Rozpočet projektu
2

Rozpočet je príliš všeobecný, nedá sa z neho zistiť ani jednotková cena, ani posúdiť relevantnosť požadovanej výšky dotácie.

Riadenie projektu
0

Riešiteľský tím nie je uvedený, chýba aj analýza rizík (keďže ide o investičný projekt do budovy, bolo by vhodné mať k dispozícii projektovú dokumentáciu pre posúdenie relevantných investícií).

Hodnota projektu
5

Ako uvádzam, nejde o rozvoj (nové plus navyše), ale o bežnú obnovu. Merateľné ukazovatele – z dvoch uvedených je relevantný len jeden, a to zníženie nákladov na teplo (to je kvantifikovateľné). Druhý ukazovateľ je pomerne relatívny, keďže závisí od počasia a nie je uvedené, kedy sa meria teplota (otázne potom je, či sa nevyrovnajú náklady na kúrenie so zvýšenými nákladmi na klimatizáciu, čiže celková úspora nebude relevantná).

Miera spolufinancovania
0.63

Spoločný projekt viacerých vysokých škôl
0

Široké inštitucionálne pokrytie
0

Hodnotené podľa orientačnej indikatívnej škály vo výzve s prihliadnutím na špecifiká projektu.

Debarierizácia akademického prostredia
0

Hodnotené podľa orientačnej indikatívnej škály vo výzve s prihliadnutím na špecifiká projektu.

Zlepšenie uplatniteľnosti na trhu práce
0

Hodnotené podľa orientačnej indikatívnej škály vo výzve s prihliadnutím na špecifiká projektu.

Zvýšenie efektívnosti fungovania inštitúcie
1

Hodnotené podľa orientačnej indikatívnej škály vo výzve s prihliadnutím na špecifiká projektu.

Komentár k merateľným ukazovateľom

K merateľným ukazovateľom sa vyjadrujem v rámci kritéria "Hodnota projektu".

Záverečný komentár a odporúčania

-

Total points
18.63

Evaluation 3

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
5

Vo všeobecnosti dlhodobý zámer uvádza ako cieľ Zlepšovať prostredie všetkých súčastí TvU, ale v ďalšej konkretizácii nie je uvedená budova pedagogickej fakulty, kým iné objekty sú konkretizované (študentský domov, pastoračné centrum a pod.)

Konzistentnosť projektu
13

Aktivity projektu na seba nadväzujú v logickom slede (vypracovanie príslušnej projektovej dokumentácie, obstaranie dodávateľa stavby, samotná výmena okien/rekonštrukcia strechy).

Rozpočet projektu
3

Projekt sa len odvoláva na vykonaný prieskum trhu. Neuvádza konkretizáciu (napr. koľko okien v akej jednotkovej cene sa vymení), prípadne rozsah úpravy strechy a pod. požadovanú sumu tak nie je možné posúdiť.

Riadenie projektu
2

Zodpovednosť za projekt sa uvádza len pre prodekanku. Projekt je stavebného charakteru, vyžaduje verejné obstarávanie a ďalšie podrobnosti, na ktoré z priložených dokumentov nie je kvalifikácia prodekanky postačujúca. Z podaného projektu nevyplýva súčinnosť s rektorátom / útvarmi zodpovednými za hospodársky chod univerzity / fakulty, verejné obstarávanie a pod.

Hodnota projektu
5

Projekt zlepšuje priestorové podmienky pre činnosť fakulty a má potenciál na úsporu energií. Na druhej strane, ak by priestory boli nevyhovujúce, nemala by mať fakulta akreditáciu, čím z hľadiska rozvojových aktivít, projekt neprináša posun vpred (zavádzanie nových procesov, ...). súčasne sa uvádza, že časť problémov je spôsobená nekvalitne odvedenou predchádzajúcou prácou. Podaný projekt nezaručuje, že kvalita rekonštrukcie bude lepšia ako v predchádzajúcom prípade.

Miera spolufinancovania
0.63

Spoločný projekt viacerých vysokých škôl
0

Široké inštitucionálne pokrytie
0

Projekt sa týka len činnosti jednej fakulty.

Debarierizácia akademického prostredia
0

nejde o taký prípad.

Zlepšenie uplatniteľnosti na trhu práce
0

nejde o taký prípad.

Zvýšenie efektívnosti fungovania inštitúcie
3

Pri úspešnej realizácii projektu je možné predpokladať úsporu energií. nie je známe, či boli posúdené alternatívne možnosti.

Komentár k merateľným ukazovateľom

Súčasná teplota 35 stupňov je otázna s ohľadom na BOZP. Ukazovateľ teploty v priestoroch má okrajovú vypovedaciu hodnotu. Zníženie nákladov na energie je relevantný ukazovateľ, ale je nedostatočný s ohľadom na vplyv počasia a ďalšie faktory, ktoré nie je možné projektom ovplyvniť.

Záverečný komentár a odporúčania

Z pohľadu fakulty ide o dôležitú vec, ktorá zlepší podmienky jej fungovania, cieľom rozvojových projektov však nie je financovanie rekonštrukcií priestorov, na ktoré je štandardne určená dotácia na kapitálové výdavky, či tvorba odpisov.

Total points
31.63

Filter

Filter