Bariéry osvojenia gramotnosti: objasnenie a riešenia

Basic informations

Thematic area: komisia č. 1 pre program rozvoja materského, základného a stredného školstva (perspektívy)

Project name (Slovak): Bariéry osvojenia gramotnosti: objasnenie a riešenia

Project name (English): Barriers of literacy acquisition: clarification and solutions

Start of project: 2015

End of project: 2017

Condition of project: Finished

Project number: 005TTU-4/2015

Project leader: prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.

University: Trnavská univerzita v Trnave

Department: Pedagogická fakulta

Description of original results of the project in the Slovak language

Výsledky projektu sa sústreďujú do oblasti raného vzdelávania, rozvoja gramotnosti, evaluácie gramotnosti a vzdelávania, najmä v spojitosti so sociálne a kultúrne orientovaným prístupom k týmto oblastiam. Riešenie projektu prinieslo solídnu analýzu východísk takýchto prístupov a postavilo ich do protikladu s individuálne psychologickým alebo tradičným špeciálnopedagogickým pohľadom na bariéry alebo rozdielnosti v rozvoji gramotnosti detí v rámci ich vzdelávacích ciest. Výsledky projektu sú teda v našich podmienkach inováciou už na úrovni výskumu a teoretického poznania. Empirické výskumné štúdie realizované v tomto teoretickom kontexte zase ukazujú konkrétne dimenzie možných intervencií pri rozvoji gramotnosti detí zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia.

Téma projektu bola riešená v širšom medzinárodnom kontexte, aby sa preukázala relevantnosť dominantného kultúrne ukotveného prístupu. Výstupy projektu tak prinášajú špecifické poznatky o osvojovaní kultúrnej gramotnosti detí z rozličných lokalít rozvojových krajín a o ich vzdelávacích podmienkach viazaných na ich kultúru a špecifický spôsob života. Tieto medzikultúrne ladené štúdie sú základom formovania kultúrne citlivého prístupu k rozvoju gramotnosti a ku vzdelávaniu a dávajú možnosť lepšieho porozumenia podstate inkluzívneho vzdelávania.

 

Výstupy projektu detailnejšie prispievajú k profesionalizácii evaluácie gramotnosti a vzdelávacieho prostredia v školskej praxi. V rámci projektu boli vyvinuté evaluačné materiály na reflektovanie úrovne ranej gramotnosti detí v súlade s novým národným kurikulom predškolského vzdelávania. Rovnako projekt priniesol pilotnú slovenskú verziu evaluačného nástroja GGA (Global Guidlines for ECEC), ktorá umožňuje reflektovať kvalitu vzdelávacieho prostredia či až ako jednotlivého prípadu alebo aj v medzinárodnom porovnaní.

 

Výstupy projektu v podobe viacerých publikovaných štúdií rovnako prinášajú výskumný analytický pohľad do prostredia predškolského vzdelávania, ktorý ukazuje spôsoby, ako sa do praxe predškolského vzdelávania dostávajú zmeny. Je vytvorená mozaika bariér či príležitostí, ako možno školskú prax ovplyvniť, aby naozaj mohlo dochádzať k zlepšovaniu kvality vzdelávania a k primeranému rozvoju gramotnosti nových generácií detí a žiakov. 

 

Description of original results of the project in English

The outcomes of the project cover early childhood education, early literacy development, assessment of early literacy and education, mainly regarding socially and culturally focused approaches. Project outcomes resulted in solid analyses of the background of these approaches, juxtaposing them with individual-psychological or more traditional approach quintessential for special education and its view of barriers or diversity in literacy development in different pathways in education. The project outcomes are in our academic and professional environment innovative also as targeting research and theoretical knowledge. Empirical studies carried out on taking this theoretical background reveal specific dimensions of possible interventions in developing literacy in children from families with low socio-economic status.

The topic of the project was approached with taking wider international perspective, to show the legacy of prevailing cultural approach. The project outcomes thus relay specific knowledge about developing cultural literacy of children from different regions of developing countries, about learning environment interconnected with the local culture and its typical ways of living. These intercultural studies are the base for developing culturally sensitive approach to literacy and to education, and are the source for better understanding the foundation of inclusion in education.

 The project outcomes are contribution to improving the professionalization of evaluation of literacy and of learning environment in schools. As a part of the project outcomes evaluation tools aimed at reflecting the literacy attainments of children, coherent with new national curriculum for preschool education were developed. Likewise, as a part of the project the pilot version of Slovak mutation of evaluation tool GGA (Global Guidelines for ECEC) was launched to enable to reflect the quality of learning environment in individual cases or for purposes of international comparative studies.

The project outcomes represented by several studies yield analytical view of pre-primary education, revealing the pathways how every-day classroom settings deal with changes. The mosaic of barriers and opportunities is re-constructed to bring deeper understanding how to implement innovations in the field to increase the quality of education and the literacy development of new generations of children and pupils. 

 

 

Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA

Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA Capital expenditures in €
Pumped for the entire period of the project 33 501,00 0,00

List of project outcomes for the entire solution

Publishing activity

Category code Specific output, name (ISBN, number of pages a i.)
ADM Slovak Preschool Curriculum Reform and Teachers’ Emotions: An Analysis of Facebook Posts / Ondrej Kaščák, Branislav Pupala, Tata J. Mbugua. In: Early childhood education journal. - ISSN 1082-3301. - Vol. 44, no. 6 (2016), p. 573-580.
ADM Learning how to do up buttons: Professionalism, teacher identity and bureaucratic subjectivities in early years settings / Branislav Pupala, Ondrej Kaščák, Marek Tesar. In: Policy Futures in Education. ISSN 1478-2103. - Vol. 14, no. 6 (2016), p. 655-665.
ADN Re-negotiating an ethics of care in Kenyan childhoods / Sonja Arndt, Marek Tesar, Branislav Pupala, Ondrej Kaščák, Tata Mbugua. In: Human Affairs. - Vol. 26, no. 3 (2016), p. 288–30
ADN Kaščák, O., Pupala, B.: Topograhy of Power Relations in Slovak Preschool Sector Based on Bourdie’s Field Theory. Journal of Pedagogy, Vol.8, no. 1 (2017), 57-76.
ADM Tesar, M., Pupala, B., Kascak, O., Arndt, S.: Teachers’ voice, power and agency: (un)professionalisation of the early years workforce. Early Years: An International Journal of Research and Development, v37, n2, p189-201, 2017.
ADN Urban, K., Zápotočná, O. 2017. Metakognitívny monitoring pri riešení verbálnych a neverbálnych úloh u detí predškolského veku. Československá psychologie, 61, č. 6
AAB Oľga Zápotočná, Zuzana Petrová (Eds.): Raná jazyková gramotnosť detí zo socioekonomicky znevýhodňujúceho prostredia. Bratislava: Veda/Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2017 (v tlači)
AAB Lukšík,I., Škoviera, A., Hargašová, L, Fico, M. 2017. Kvalita života detí a mladých ľudí v ústavnej starostlivosti. Bratislava, Veda/Typi UniversitatisTyrnaviensis (v tlači)
ABC Kaščák, O., Pupala, B.: On the Edge of Two Zones: Slovek Socialist Childhoods. In: Silova, Iveta, Millei, Zsuzsa, Piattoeva, Nelli (Eds.). 2018. Childhood and Schooling in (Post) Socialist Societies. Memories of Everyday Life. Springer International Publishing (in press)
ABC Mbugua, T., Pupala, B., Kaščák, O., Petrová, Z.: Transforming Public Education in Kenya: Early Childhood Development and Education in Kwale County. Cynthia Szymanski Sunal and Kagendo Mutua (Eds.). 2018. Research on Education in Africa, the Caribbean, and the Middle East. Book VIII: Transforming Public Education in Africa, the Caribbean, and the Middle East. The University of Alabama, NC: IAP (in press).
ABC Kaščák, O., Pupala, B.: Preschool teacher agency and professionalism: A Bourdieuian approach to education governance. In: Andrew Wilkins and Antonio Olmedo (Eds.) Education Governance and Social Theory. London: Bloomsbury (in press)
ABC Zápotočná, O. Specifické poruchy učení. In: V. Lechta a kol.: Inkluzivní pedagogika. Praha: Portál, 2016, s. 348 – 328
ADN Zápotočná, O. Reading literacy in the age of digital technologies. Human Affairs, Postdisciplinary Humanities & Social Sciences Quarterly, 2016, 26 (3), s. 317-328.
ADM Zápotočná, O. 2015. Teoretické modely porozumenia textu a ich interpretácie v školskom vzdelávaní. Orbis Scholae, 9 (3), s. 13 – 26.
AEC Vaško,L. 2015. Dieťa a jeho hodnota z pohľadu rodičov a učiteľov. In: Sborník ze IV. mezinárodní vědecké konference studentů doktorských stodijních programů v oblasti společenských věd. Praha: Nakladatelství Epocha, 2015. ISBN 978-80-7425-278-5. - S. 335-345.
AEC Petrová, Z. 2015. Význam rozvíjení gramotnosti dětí (nejen) v preprimárním vzdělávání. In: Profesionalizace učitele mateřské školy z pohledu reformy kurikula. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, s. 49-57.
ADF Medveďová, R.: Sociálna inklúzia pomocou digitálnych technológii v škole. Slovak Journal for Educational Sciences. Pedagogika.sk. Ročník 7, 2016. http:// www.casopispedagogika.sk/rocnik-7/cislo-2/pedagogika-2-2016.pdf
BDF Pupala, B.: 2015. Podoby predškolského vzdelávania v Indii. Balwadi, Anganwadi a ďalšie. Manažment školy v praxi, 10, č.2, s. 18-22.
BDF Pupala,B., Tesar, M. 2015. Národné kutikulum predškolského vzdelávania a limity jeho detailnosti. Cesta k otvorenejšiemu kurikulu. Manažment školy v praxi, 10, č.4, s.2-5.
BDF Pupala, B., Kaščák, O., Sönmez, S. 2015. Dynamika predškolského vzdelávania v Turecku Porovnanie so Slovenskom. Manažment školx v praxi. 10, č.6, s. 25-28.
ADE Pupala, B.: Quality preschools: Commonalities and Uniques across Nations. IJECES. Indonesian Journal of Early Childhood Education Studies. Vol. 5, No 2, (2016), November 2016.
ADE Pupala, B.: Concealed spots and contemporary supranational ECEC policy. Indonesian Journal of Early Childhood Studies. Vol. 6, No. 2 (2017).
ADE Zápotočná, O., Petrová, Z. Early literacy education in ongoing reforms of preschool curriculum: The case of post-communist Slovakia. Global Education Review (in press)
ADF Zápotočná, O., Pupala, B.: Ex post nad kauzou Sloboda v písaní. Naša škola, 21, 2017/2018, č. 1-2, s.4-18.
BDN Kaščák, O., Pupala, B.: ECEC at the Corssroads – From Domination to Resistence. Journal of Pedagogy, Vol.8, no. 1 (2017), 5-8.
BAB Evaluácia v materskej škole. Metodická príručka k štátnemu vzdelávaciemu programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách / Ondrej Kaščák, Branislav Pupala. Bratislava, ŠPÚ, 2016.
BDF Nový štátny vzdelávací program pre predškolské vzdelávanie po pilotnej fáze / Branislav Pupala. Naša škola, 2016, roč. 20, č,1, s. 14-19.
BDF Podoby rozvojovej spolupráce s Keňou / Branislav Pupala, Universitas Tyrnaviensis, 2016, roč.5, č. 1, s.16-17
BAB Zápotočná, O., Petrová, Z. Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia. Metodická príručka k vzdelávacej oblasti Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2016.
BDF Zápotočná, O. Písaná kultúra a jej význam v psychickom vývine dieťaťa. Knižnica, 2016, č. 3.
GII Zápotočná, O., Petrová, Z. 2015. Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 34 s.
BDF Pupala, B.: Rozvojová spolupráca vo výskume raného detstva. Universitas Tyrnaviensis, 6, 2017, č.1, s.14-15.
BDF Pupala, B.: Odstrihnuté deti. Konzervatívny denník Postoj. https://www.postoj.sk/26826/odstrihnute-deti 14.september 2017
BDF Pupala, B.: Učiace sa Slovensko po druhýkrát. Konzervatívny denník Postoj. https://www.postoj.sk/22336/uciace-sa-slovensko-po-druhykrat 7. Marec 2017
BDE Pupala, B.: Opona spadla, diváci domov! „Učiace sa Slovensko“ po tretíkrát. Konzervatívny denník Postoj. https://blog.postoj.sk/27426/opona-spadla-divaci-domov-uciace-sa-slovensko-po-tretikrat. 9.10.2017
ADM Kaščák, O., Pupala, B., Lehotská, V., Zápotočná, O.: Predškolská a elementárna pedagogika a jej medzinárodná akceptácia: Portrét jednej slovenskej slabosti. In: Orbis scholae, 2015, 9 (1), 119-138.

Final evaluation of the commission KEGA

Splnil ciele výborne.

Filter

Filter