Vyučovanie finančnej gramotnosti pomocou informačných technológií ako prostriedok na zvyšovanie kvality života a na elimináciu dopadov ekonomickej krízy

Basic informations

Thematic area: komisia č. 2 pre nové technológie, metódy a formy vo vzdelávaní

Project name (Slovak): Vyučovanie finančnej gramotnosti pomocou informačných technológií ako prostriedok na zvyšovanie kvality života a na elimináciu dopadov ekonomickej krízy

Project name (English): Teaching financial literacy using information technology as a means to increase the quality of life and to eliminate the effects of the economic crisis

Start of project: 2023

End of project: 2025

Condition of project: Financovaný/riešený

Project number: 023STU-4/2023

Project leader: doc. Ing. Dr. Milan Majerník

University: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Project annotation in Slovak language

Projekt je zameraný na nájdenie možnosti implementácie vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti pomocou IT ako prostriedku na zvyšovanie kvality života a na elimináciu dopadov ekonomickej krízy. Merania PISA na Slovensku ukázali, že situácia na Slovensku je dlhodobo pod priemerom EÚ v oblasti finančnej gramotnosti. Cieľom projektu je pomocou moderných a ľahko prístupných technológii v oblasti IT ponúknuť možnosť zvyšovania finančnej gramotnosti s využitím potenciálu súčasnej štruktúry a formy vzdelávania na Slovensku a v Poľsku. Implementovanie projektu na zvyšovanie finančnej gramotnosti do vzdelávacie systému bude mať vplyv na zvyšovanie kvality života a to tým, že sa budú vedieť absolventi správne rozhodnúť v oblasti  prerozdeľovania príjmov, eliminácie dopadov ekonomickej krízy, vysokej inflácie, dopadov vojny a Covid pandémie, pôžičiek, investícií a v plánovaní si svojej budúcnosti. Zvýšenú pozornosť by venoval možnosti pomôcť ľuďom, ktorý utekajú pred dôsledkami vojny na Ukrajine. Špeciálne sa bude pozornosť sústreďovať aj na budovanie medzigeneračnej solidarity s potenciálom zmeny správania vo finančnej oblasti u rodičov žiakov, keďže predpokladáme, že to bude mať aj vplyv na rodičov.

Project annotation in English language

The project aims to find the possibility of implementing education in the field of financial literacy using IT as a means to increase the quality of life and eliminate the effects of the economic crisis. PISA measurements in Slovakia have shown that the situation in Slovakia has long been below the EU average in the field of financial literacy. The aim of the project is to use modern and easily accessible technologies in the field of IT to offer the possibility of increasing financial literacy using the potential of the current structure and form of education in Slovakia and Poland. Implementing a project to increase financial literacy in the education system will have an impact on improving the quality of life by graduates being able to make the right decisions in the areas of income redistribution, eliminating the effects of the economic crisis, high inflation, the effects of war and Covid pandemics, loans, investments and planning your future. He would pay increased attention to the possibility of helping people fleeing the consequences of the war in Ukraine. Special attention will also be paid to building intergenerational solidarity with the potential for a change in financial behavior among students' parents, as we assume that this will also have an impact on parents.

Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA

Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA Capital expenditures in €
Drawn in year 2024 6 809,00 0,00

Filter

Filter