Vytvorenie modelu vzdelávania podporujúceho zvyšovanie kompetencií študentov neekonomicky zameranej univerzity v oblasti inovatívneho, podnikateľského myslenia a podpory podnikania

Basic informations

Thematic area: komisia č. 2 pre nové technológie, metódy a formy vo vzdelávaní

Project name (Slovak): Vytvorenie modelu vzdelávania podporujúceho zvyšovanie kompetencií študentov neekonomicky zameranej univerzity v oblasti inovatívneho, podnikateľského myslenia a podpory podnikania

Project name (English): Creating a model of education supporting the increase of competencies of students of a non-economically oriented university in the field of innovative, entrepreneurial thinking and business support

Start of project: 2022

End of project: 2024

Condition of project: Financovaný/riešený

Project number: 011STU-4/2022

Project leader: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.

University: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Project annotation in Slovak language

Predkladaný projekt je cieľovo zameraný na vypracovanie koncepcie a implementáciu medziodborového modelu štúdia na FCHPT STU v Bratislave, ktoré umožní študentom všetkých technických odborov doplniť si  prostredníctvom štúdia navrhovaných voliteľných a výberových predmetov svoje vzdelanie o oblasť ekonomického, manažérskeho a podnikateľského vzdelávania a podporí tak ich flexibilnosť, podnikavosť a uplatniteľnosť na trhu práce. Projekt reflektuje na koncepcie, ktoré boli zadefinované v Stratégii  pre rozvoj Ministerstva hospodárstva SR a to v týchto oblastiach:  Oblasť medzinárodnej spolupráce s organizáciami: OECD, EHK a OSN. Oblasť podpory neziskových a príspevkových organizácií: Európska vzdelávania akadémia – poskytovanie vzdelávania, rekvalifikačných a jazykových kurzov, v oblasti zahraničného obchodu, cestovného ruchu a podnikania.  Špecifikom pre STU, kde by sa mal realizovať tento projekt  je aj to, že samotná  Stratégia konštatuje, že rozvoj malého a stredného podnikania sa zameriava aj na podporu potravinárskeho podnikateľského prostredia.

 Výskum v rámci predkladaného projektu je orientovaný dvoma smermi. Prvým je oblasť externého prostredia zameraného na skúmanie zmien v podnikateľskom prostredí a na trhu práce v dôsledku aktuálnej ekonomickej krízy a postpandemickej situácie.  Druhou oblasťou  skúmania  bude interné prostredie  na FCHPT STU, kde budú skúmané tendencie študentov k podnikaniu, vplyv rôznych faktorov na ich motiváciu k štúdiu a tvorbu ich kariérnych plánov. Aj na základe súčasných požiadaviek akreditačnej agentúry je potrebné implementovať pri realizácii projektu a pri návrhu tvorby interdiciplinárnych študijných programov koncept spoločnosti auditu – koncepciu vnútornej kvality, rozšírenú o návrh štrukturálnych konceptov a procesov tvorby a ponuky predmetov a programov. Tento inovačný koncept vytvára podmienky na skvalitňovanie procesov a predpoklady na excelentnosť. Vo fáze overovania sa pomocou analýzy na základe dát a peer-review procesov vytvoria identifikátory, ktoré by mali uľahčiť orientáciu a overiť pravdivosť získaných dát s perr-review rozhovormi so stakholdermi vzdelávania (študent, prax, absolvent...). Samotný výskum prináša zmeny v úrovni porozumenia, vedomostí a postojov a ústí v zmeny zvyklostí a tvorby návrhov ponuky študijných predmetov ekonomického zamerania pre neekonomických študentov STU.

 Na základe výsledkov výskumov bude vytvorený  konkrétny plán inovácie doteraz vyučovaných voliteľných a výberových predmetov s ekonomickým a manažérskym zameraním a návrh nových výberových predmetov pre študijné programy 1. aj 2. stupňa, ktoré budú zodpovedať aktuálnym požiadavkám praxe ako aj moderným trendom podnikateľského vzdelávania  univerzitných študentov neekonomického zamerania. Tvorba projektu sa opiera o princípy Jansenovho trojštádiového modelu  povzbudenia študentov k podnikaniu a podnikavosti, ktorý sa zameriava na tri oblasti podpory podnikania a podnikavosti študentov – výuku, stimuláciu a inkubáciu. Cieľom projektu je navrhnúť a implementovať nový model vzdelávania tak, aby sa na FCHPT STU významne zvýšil počet študentov, ktorí  budú po skončení štúdia vzdelaní aj v oblasti podnikania a podnikateľských zručností a tieto vedomosti a zručnosti budú schopní využiť v praxi.

 Predkladaný projekt  priamo nadväzuje na projekt  KEGA  č. 031STU-4/2018 „Inovácia výučby ekonomických a manažérskych predmetov na FCHPT STU v Bratislave“ riešený na Ústave manažmentu STU v Bratislave. Pri propagácii a implementácii predkladaného projektu budú využité už existujúce komunikačné kanály, najmä webová stránka www.chemikmanazer.sk, ktorá bude pre potreby nového projektu upravená a doplnená o nové oblasti a informácie.

 

Project annotation in English language

The proposed project is aimed at developing the concept and implementation of an interdisciplinary model of study at the Faculty of Chemical and Food Technology in Bratislava, which will enable students of all technical disciplines to complement their education in the field of economic, managerial and entrepreneurial education through the study of the proposed optional and elective subjects and thus support their flexibility, entrepreneurship and employability on the labour market. The project reflects the concepts defined in the Strategy for Development of the Ministry of Economy of the Slovak Republic in the following areas: the area of international cooperation with OECD, ECE and UN organisations. The area of support to non-profit and contributory organisations: the European Training Academy - providing training, retraining and language courses, in the field of foreign trade, tourism and entrepreneurship.  Specific to STU, where this project should be implemented, is also that the Strategy itself states that the development of small and medium-sized enterprises also focuses on the promotion of the food business environment.

The research within the presented project is oriented in two directions. The first is the area of the external environment focused on the investigation of changes in the business environment and the labour market as a result of the current economic crisis and the post-pandemic situation.  The second area of research will be the internal environment at the faculty, where students' tendencies towards entrepreneurship, the influence of various factors on their motivation to study and the formation of their career plans will be investigated. Also based on the current requirements of the accreditation agency, the concept of the audit society - the concept of internal quality, extended by the design of structural concepts and processes for the creation and offering of courses and programmes, needs to be implemented in the implementation of the project and in the design of the creation of interdisciplinary study programmes. This innovation concept creates the conditions for process improvement and the prerequisites for excellence. In the validation phase, identifiers will be created through data-driven analysis and peer-review processes, which should facilitate orientation and verify the veracity of the data obtained with peer-review interviews with educational stakeholders (student, practitioner, graduate...) The research itself brings changes in the level of understanding, knowledge and attitudes and results in changes in habits and the creation of proposals for the offer of courses in economics for non-economics students at STU.

Based on the results of the research, a specific plan for innovation of the elective and optional subjects with economic and managerial focus taught so far will be created and a proposal for new elective subjects for both 1st and 2nd degree study programmes will be made, which will correspond to the current requirements of practice as well as modern trends in business education of university students with non-economic focus. The development of the project is based on the principles of Jansen's three-stage model of encouraging students to entrepreneurship and entrepreneurism, which focuses on three areas of promoting students' entrepreneurship and entrepreneurism - teaching, stimulation and incubation. The aim of the project is to design and implement a new model of education so that the number of students who will be educated in entrepreneurship and entrepreneurial skills after graduation will increase significantly at the STU FCHPT and will be able to use this knowledge and skills in practice.

The presented project is directly related to the KEGA project No. 031STU-4/2018 "Innovation of teaching of economic and management subjects at the Faculty of Chemical and Food Technology of the Slovak University of Technology in Bratislava" solved at the Institute of Management of the Slovak Technical University in Bratislava. The promotion and implementation of the project will make use of existing communication channels, in particular the website www.chemikmanazer.sk, which will be modified and supplemented with new areas and information for the needs of the new project.

Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA

Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA Capital expenditures in €
Drawn in year 2023 9 478,00 0,00

Filter

Filter